W dniu 13.02.2020 roku w siedzibie Okręgu Śląskiego odbyło się pierwsze w roku 2020 posiedzenie Komisji Inwestycyjno – Remontowej Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach.

 

W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes OZ  Śląskiego Pan Józef Noski, członkowie Komisji Inwestycyjnej z wszystkich Delegatur Rejonowych Okręgu Śląskiego oraz pracownicy działu inwestycji OZ Śl.

Na wstępie Prezes Noski nakreślił ogólnie konieczne kierunki działań inwestycyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Okręgu Śląskim PZD,
a także wskazał na szczególną rolę Komisji Inwestycyjno – Remontowej w przygotowaniu i realizacji tych działań.

Następnie Członkowie Komisji dokonali wyboru Przewodniczącego, którym pozostał, jak w poprzednim roku Pan Jerzy Chłosta. Zastępcą Przewodniczącego Komisji wybrano Pana Zbigniewa Paliana, a Sekretarzem Komisji Pana Leszka Buckiego.

W kolejnej części posiedzenia Członkowie Komisji zostali w formie szkoleniowej zapoznani z „Zasadami i kryteriami prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach w roku 2020”, które z kolei zostały oparte na obowiązujących przepisach prawnych ogólnych i związkowych. Obszerne fragmenty szkolenia odbywały się w formie multimedialnych prezentacji.

W ramach szkolenia każdy z członków otrzymał komplet wyżej wymienionych zasad wraz z załącznikami formularzowymi oraz przykładowymi wzorami najważniejszych dokumentów wnioskowych. Wskazano na dostępność wzorów dokumentów na stronie Okręgu Śląskiego www.slaski-ozpzd.pl (w zakładce „Wzory Dokumentów – Dokumenty Inwestycyjne”).