We wtorek 7 marca 2023 roku odbyło się w sali Sejmu RP im. Macieja Rataja pierwsze inauguracyjne posiedzenie zespołu ds. wspierania rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zostało zwołane przez przewodniczącego zespołu posła Marka Wesołego sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Otwierającym pierwsze obrady w zastępstwie posła Marka Wesołego został wiceprzewodniczący zespołu poseł Gonciarz Jarosław.

Ze strony Zespołu Parlamentarnego brali udział:

  • Poseł Krzysztof Janusz Kozik,
  • Poseł Grzegorz Matusiak,
  • Poseł Robert Warwas,
  • Podlegli Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Podlegli Ministerstwu Klimatu i Środowiska, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Podlegli Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców biorącymi udział w posiedzeniu byli:

  • Piotr Gadzikowski – członek Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, skarbnik Krajowego Zarządu PZD i zarazem Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego,
  • Leszek Bucki – wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Katowicach,
  • Sławomir Barwiak – przedstawiciel Okręgu Śląskiego PZD i jednocześnie asystent sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych posła Marka Wesołego,
  • Tomasz Terlecki – z-ca Dyrektora Biura Prawnego PZD.

Założeniem i celem pierwszego spotkania zgodnie z porządkiem obrad było przedstawienie oraz zapoznanie zespołu parlamentarnego z historią ruchu działkowego, działalnością Polskiego Związku Działkowców. Przedstawieniem formuły współpracy oraz problemów dotykających związek i ogrody.  Głównym przesłaniem i apelem, jakie przedstawiciele PZD skierowali do członków zespołu to jak najszersze wsparcie i pomoc naszemu środowisku, abyśmy mogli bezpiecznie korzystać z naszych działek szczególnie w dzisiejszych czasach.

Piotr Gadzikowski z ramienia PZD przedstawił zebranym w zarysie historię największej organizacji działkowców w kraju, powstania ogrodów, aktualny ich stan oraz znaczenia ogrodów dla działkowców i społeczności lokalnej. Pochodzimy z różnych środowisk, ale łączy nas wspólna pasja – ochrona środowiska i ekologia. Rodzinne ogrody działkowe to miejsca, w których można odpocząć od codziennych problemów. Ogrody działkowe to także świetna okazja do promowania ochrony środowiska i ekologii.

Kończąc wypowiedź referujący zwrócił się z apelem o promowanie ogrodów działkowych wśród jak największej liczby parlamentarzystów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej osób ma coraz mniej kontaktu z naturą.

Następnie głos zabrał z-ca Dyrektora Biura Prawnego PZD, który zreferował w szerszym kontekście problemy najczęściej dotykające ROD-y i zagrażające ich bezpiecznemu funkcjonowaniu.

Mec. Tomasz Terlecki nakreślił i zaproponował ogólny ramowy model obopólnej współpracy, który zostanie uściślony na kolejnych posiedzeniach i zawarty w regulaminie zespołu ds. wspierania rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W trakcie prelekcji z zapytaniami występowali posłowie jak również przedstawiciele ministerstw otrzymując od przedstawicieli PZD stosowne wyjaśnienia.

W dalszej kolejności głos zabierali przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD Leszek Bucki poruszając sprawę możliwych zmian, a także kontynuacji wsparcia ROD w ramach grantowego wsparcia dla stowarzyszeń ogrodowych zorganizowany na podstawie umowy między NFOŚiGW i ARiMR.

Natomiast Sławomir Barwiak poruszył kwestię dostosowywania programów i projektów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w taki sposób, aby beneficjentami mogli zostać również działkowicze z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wiele obecnie otwartych projektów NFOŚiGW wpisuje się idealnie w charakter działalności naszego stowarzyszenia ceniącego postawy proekologiczne, chroniące klimat. Korzystanie z programów i projektów umożliwi znacząco dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego, kształtowanie warunków korzystnych dla zdrowia i aktywnego stylu życia, z zachowaniem bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego i ochrony zasobów naturalnych. Sposób argumentowania działkowych racji został zrozumiany i zaakceptowany przez wszystkich uczestników.

W trakcie dyskusji zespół parlamentarny wyraził wolę i chęć pomocy w szerokorozumianym rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a przedstawiciele ministerstw odnotowawszy przedstawione bolączki związku zadeklarowali analizę oraz podjęcie działań modyfikujących zapisy prawne.

Na zakończenie delegacja PZD podziękowała za spotkanie, wysłuchanie i złożyła na ręce przewodniczącego posiedzenia gratulacje posłowi Markowi Wesołemu z okazji nominacji.

Analizując na gorąco spotkanie w kuluarach sejmowych przedstawiciele PZD ocenili podjęte kroki za ruch w bardzo dobrym kierunku.

Autor: Sławomir Barwiak