Zgodnie z art. 41 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Umowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej ma charakter warunkowy – zatwierdzenia tej umowy przez stowarzyszenie ogrodowe (Zarząd ROD). Po zawarciu wspomnianej umowy działkowiec jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem do stowarzyszenia ogrodowego o zatwierdzenie tej umowy. Ustawodawca nie przewidział jednak żadnego terminu do złożenia wniosku o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki rodzinnej, a jedynie wskazał, że powinno to nastąpić po zawarciu tej umowy. Należy zauważyć, że do czasu złożenia wniosku nie rozpoczyna biegu termin do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki rodzinnej przez stowarzyszenie ogrodowe, a umowa przeniesienia praw do działki rodzinnej nie wywołuje skutku prawnego w postaci przeniesienia tych praw na nabywcę.

Robert Żychliński

Radca Prawny Okręgu Śląskiego