Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem.

W sytuacji wygaśnięcia prawa do działki rodzinnej (np. rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej, śmierć działkowca, likwidacja ROD lub jego części) ustawodawca jako zasadę wprowadza uprawnienie do wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty, stanowiące własność działkowca. Z kolei ustawodawca wyłącza uprawnienie do żądania wynagrodzenia za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. Chodzi tutaj o niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, natomiast niezgodność z regulaminem ROD nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty wynagrodzenia. Działkowcowi przysługuje wynagrodzenie jedynie za te nasadzenia, urządzenia i obiekty, które nie zostały wykonane niezgodnie z prawem, bez względu na fakt, czy zostały wykonane lub nabyte przez działkowca. Zatem przykładowo działkowiec nie otrzyma wynagrodzenia za obiekt, przede wszystkim altanę, wykonany niezgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. 

Robert Żychliński

radca prawny OZ Śląskiego