PZD Okręg Śląski informuje, iż w niedługim czasie Gmina Marklowice przystąpi do sporządzenia planu ogólnego gminy. Opracowaniem objęty będzie również teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przemysłówka” w Marklowicach.

Mając na uwadze, że dla istnienia i funkcjonowania ROD na terenach gmin, ich właściwe zaklasyfikowanie w planie ogólnym ma kluczowe znaczenie, OZ Śląski zwraca się z prośbą o śledzenie informacji na tablicy ogłoszeń gminy i we właściwym momencie wystosowanie wniosku o ujęcie terenów ROD w strefie planistycznej zieleni i rekreacji (SN).

Każda osoba, której los Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest obojętny, może złożyć wniosek do planu, bez konieczności wykazywania się ani prawem własności określonej nieruchomości, ani zamieszkiwaniem w danej gminie.

Wójt Gminy Marklowice zachęca do aktywnego uczestniczenia w procedurze planistycznej, śledzenia informacji o terminach na stronie internetowej Marklowic oraz Facebooku, składania wniosków oraz udziału w konsultacjach społecznych. Zachęcamy do składania wniosków!  Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa szansa na objęcie ogrodu korzystną strefą planistyczną.

wniosek edytowalny