Dopuszczalność stosowania monitoringu jest uwarunkowana oznakowaniem terenu w odpowiednią informację o monitoringu.

Jest to podyktowane obowiązkiem informacyjnym obejmującym konieczność przekazania informacji określonych w art. 13 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO.

Administrator czyli ROD stosujący monitoring wizyjny jest zobowiązany przestrzegać zasady adekwatności i celowości, tzn. prawnie usprawiedliwiony cel administratora. Administrator, który zainstalował monitoring powinien poinformować osoby potencjalnie objęte monitoringiem o stosowaniu monitoringu, obszarze oraz celu. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem byłaby informacja na bramie głównej, że osoby są w strefie objętej monitoringiem. Wówczas wystarczyłaby tabliczka informująca o tym, że obszar podlega monitoringowi wizyjnemu, zawierającą treść odpowiadającą obowiązkowi informacyjnemu z art. 13 RODO wzbogaconą o informację o niemożności identyfikacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 RODO. Z treści art. 11 ust. 2 RODO wynika, że jeśli Administrator może wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować podmiotu danych, „w miarę możliwości” informuje o tym osobę, której dane dotyczą.

Przykładowa treść takiej informacji:

Ikonka – zdjęcie z informacją „Obiekt monitorowany” i jeżeli to możliwe umieszczenie w ogólnie dostępnym miejscu.

1) Administratorem systemu monitoringu jest (Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „…..”/adres Administratora/ kontakt telefoniczny/ email);

2) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

3) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zapewnienie bezpieczeństwa na terenie ROD);

4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14/30/90 dni (wg indywidualnych ustaleń wew. w ROD);

5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;

6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Radca prawny Mateusz Kubasiak