Stosownie do § 55 ust. 1, 2 i 3 regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki. W razie niedopełnienia obowiązku określonego wyżej, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Uprawnienie powyższe przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

W przypadku gdy działkowiec pomimo pisemnego wezwania do uporządkowania terenu działki rodzinnej m.in. poprzez obcięcie gałęzi przechodzących na teren ogólny ROD nie uporządkuje swojej działki zarząd ROD jest uprawniony do obcięcia gałęzi  przechodzących na teren ogólny ROD. W tym celu zarząd ROD może powierzyć wykonanie tej czynności firmie zewnętrznej, a kosztami przedmiotowej usługi obciążyć działkowca. Należy jednak zauważyć, że powyższe koszty nie mogą być nadmierne, ale powinny odpowiadać przeciętnym kosztom tego rodzaju usług w rejonie, gdzie zlokalizowany jest dany ROD. Jednocześnie w pisemnym wezwaniu działkowca do uporządkowania działki rodzinnej należy uprzedzić działkowca, że w przypadku nie obcięcia gałęzi przechodzących na aleje ogrodowe w wyznaczonym terminie zarząd ROD powierzy wykonanie tej czynności firmie zewnętrznej a kosztami tej usługi obciąży działkowca.

Radca prawny – Robert Żychliński