Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ROD powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD. Natomiast zgodnie z § 40 Regulaminu ROD granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowane. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ROD. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ROD spoczywa na zarządzie ROD. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.

Natomiast § 51 ust. 1 Regulaminu ROD stanowi, iż ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe.

Choć z przepisów nie wynika obowiązek posiadania ogrodzenia między działkami, jednak nie oznacza to, że granica między działkami może pozostać nieoznaczona. Przede wszystkim oznaczenie musi być trwałe i zgodne z planem zagospodarowania ROD.

Nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje zarząd ROD.

Radca prawny Mateusz Kubasiak