Zgodnie z § 79 ust. 1 i 2 regulaminu ROD w uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) zarząd ROD może wyrazić zgodę – na wniosek działkowca – na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działa opiekun.

Przepisy związkowe (np. statut PZD, regulamin ROD) nie przewidują możliwości upoważnienia innych osób do podejmowania decyzji dotyczących działki rodzinnej. Jednakże w sytuacji nieużytkowania działki rodzinnej przez dłuższy okres czasu możliwe jest ustanowienie opiekuna działki. Regulamin ROD nie wskazuje w jakiej formie powinien być przedstawiony wniosek o ustanowienie opiekuna działki – w formie ustnej czy pisemnej. Dla celów dowodowych wiosek taki powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.

Organem właściwym do podjęcia w tym względzie decyzji jest zarząd ROD, który podejmuje decyzję o ustanowieniu opiekuna działki biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności np.: długotrwała choroba lub istotne sprawy osobiste działkowca. Decyzja taka jest podejmowana w formie uchwały. Opiekun działki może być ustanowiony na okres nieprzekraczający dwóch lat. Funkcja opiekuna działki oznacza wykonywanie obowiązków za działkowca w czasie jego nieobecności, użytkowanie działki i sprawowanie nad nią opieki (nie dotyczy spraw członkostwa w PZD, np. udziału w walnym zebraniu za działkowca).

Pomimo tego, że przepisy prawa cywilnego dopuszczają możliwość działania poprzez pełnomocnika, to z uwagi na charakter dzierżawy działkowej oraz przepisy wewnętrzne PZD właściwe będzie wystąpienie przez działkowca z wnioskiem o ustanowienie opiekuna działki rodzinnej.

Radca prawny – Robert Żychliński