Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, na posiedzeniu w dniu 13 marca 2024 roku, zapoznał się z informacją w zakresie wsparcia finansowego dla ROD w 2023 roku ze środków zewnętrznych, temat omówiony również został podczas posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 14 marca br. i przyjęty uchwałą nr 11/XXIV/2024. Analiza materiału została przygotowana w oparciu o dane przekazane przez Okręgowe Zarządy PZD.

Z powyższych danych wynika, iż w 2023 roku 845 ROD uzyskały pomoc ze środków zewnętrznych, co stanowi 18 % wszystkich ROD w Polsce pozostających w strukturach PZD, na łączną kwotę 16 355 876,59 zł. Pomoc była udzielana w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz budowę sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów, ogrodzeń, placów zabaw oraz domów działkowca czy zakupu urządzeń do rozdrabniania gałęzi.

Najwięcej ROD, które otrzymały pomoc ze źródeł zewnętrznych w stosunku do liczby ROD w okręgu w 2023 roku, położone są w okręgach: w Pile (72 % ROD), w Zielonej Górze (53 % ROD), w Częstochowie (39 % ROD), w Gorzowie Wlkp. (37 %), we Wrocławiu (36 % ROD), w Kaliszu (32 % ROD), w Koszalinie (28 % ROD), w Kielcach (28 % ROD) i w Poznaniu (28 % ROD).

Na szczególne uznanie po raz kolejny zasługuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który przekazał dla 75 ROD z okręgu PZD w Poznaniu, Pile i Kaliszu dotacje w łącznej wysokości 3 037 683 zł. W ramach kolejnej edycji Programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców (tzw. MIAD 2023) Urząd Marszałkowski w Warszawie przeznaczył 1 653 429 zł dla 100 mazowieckich ROD. Na bardzo dobrą współpracę z Wojewódzkimi Urzędami Marszałkowskimi mogą też liczyć ogrody z województwa Śląskiego, Łódzkiego i Lubuskiego. Dzięki zaangażowaniu Okręgów i Zarządów ROD udało się pozyskać 1 330 104  zł dla 31 ROD z Okręgu Śląskiego, 857 000 zł dla 31 ROD z Okręgu Łódzkiego, 176 000 zł dla 12 ROD z Okręgu w Gorzowie Wlkp. i 156 000 zł dla 9 ROD z Okręgu w Zielonej Górze.

Również Gmina Wrocław przekazała 700 000 zł na konto Okręgu, które zostały rozdysponowane na 47 ROD. Docenienia wymaga również dotacja przekazana przez Gminę Świecie na kwotę 590 000 zł dla 8 ROD z terenu działalności OZ PZD w Bydgoszczy, Urzędu Miasta w Zielonej Górze na kwotę 280 000 zł, która wsparła 25 ROD, a także Urzędu Miasta w Opolu, który przekazało 372 918 zł dla 6 ROD.

Podkreślenia wymagają dotacje z miasta: Lublina w wysokości 209 300 zł dla 8 ROD, Gminy i Miasta Krakowa 408 564 zł dla 13 ROD, Białegostoku 288 000 zł dla 6 ROD i Zabrza 200 000 zł dla 4 ROD.

Dlatego też Krajowy Zarząd PZD bardzo wysoko ocenia dostrzeganie pozytywnej roli ROD przez wiele samorządów i składa podziękowania wszystkim miasto, gminom oraz urzędom marszałkowskim, które uchwalając budżety na 2023 rok nie zapomniały o istnieniu na ich terenach ogrodów działkowych i udzieliły im wsparcia. Dzięki okazanemu zrozumieniu, ogrody działkowe mogą się rozwijać i służyć nie tylko działkowcom ale i całemu społeczeństwu.

Powyższe pokazuje, iż unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, spełniają właściwie swoją rolę, gdyż dają realne podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD.

W roku 2023 r. ROD z terenu działalności wszystkich Okręgowych Zarządów PZD otrzymały wsparcie z dotacji gminnych. Widać, że aktywne działania i zwiększenie zaangażowania okręgów przynosi pozytywne korzyści dla ROD i działkowców.

Krajowy Zarząd PZD wyraża nadzieję, iż aktywne działania okręgów, kolegiów prezesów i zarządów ROD pozytywnie wpłyną na postrzeganie rodzinnych ogrodów działkowych i przełożą się na zwiększoną pomoc finansową również i przez te miasta i gminy, które do tej pory nie wspierały ROD.

Warto przenalizować jak te działania wyglądają na poziomie poszczególnych  Okręgowych Zarządów PZD, miast i gmin warto porównać się z innymi gdyż jak pokazują to wyniki chcieć to móc. Wielu udało się pozyskać znaczne środki finansowe i to nie tylko w ostatnim roku. Dlatego niech analiza tabeli stanie się inspiracją do działań.

Nowe środki napływają do Polski, pojawiają się programy pilotażowe i do rozdania na nowe cele. Wszystko zależy od aktywności Okręgowych Zarządów PZD / Zarządów ROD / Kolegiów Prezesów i to aktywności dwukierunkowej. Polski Związek Działkowców / ROD winien oferować coś miastom i społeczności lokalnej. Warto również przeanalizować problem, w tym jak samorządy postrzegają rodzinne ogrody działkowe. PZD ma bardzo wiele do zaoferowania społeczności lokalnej i warto ten fakt wykorzystać.  

Poniżej załączamy wykaz wszystkich miast, gmin, Marszałków Województw, które udzieliły finansowego wsparcia ROD. Zapraszamy do zapoznania się z treścią załącznika.

                                                                                              KR PZD

Załącznik:

– wsparcie finansowe dla ROD w 2023 r. ze środków zewnętrznych

Warszawa, dnia 22 marca 2024 r.