PZD Okręg Śląski informuje, iż Miasto Poręba, na podstawie Uchwały Rady Miasta Poręba nr LXII/621/24, przystąpiło do sporządzenia planu ogólnego miasta Poręba. Opracowaniem zostanie objęty również teren ROD „Nad Zalewem” w Porębie.

Mając na uwadze, że dla istnienia i funkcjonowania ROD na terenach gmin, ich właściwe zaklasyfikowanie w planie ogólnym ma kluczowe znaczenie, OZ Śląski zwraca się z prośbą o śledzenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba i wystosowanie wniosku do Prezydenta Raciborza o ujęcie terenów ROD w strefie planistycznej zieleni i rekreacji (SN).

Każda osoba, której los Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest obojętny, może złożyć wniosek do planu, bez konieczności wykazywania się ani prawem własności określonej nieruchomości, ani zamieszkiwaniem w danej gminie.

Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa szansa na objęcie ogrodu korzystną strefą planistyczną.

wniosek edytowalny