PZD Okręg Śląski informuje, iż Miasto Katowice, od dnia 27 maja do 21 czerwca 2024 r., zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Murcki.

Opracowanie planistyczne obejmuje swym zasięgiem ROD: „Wiesia” oraz „Rezeda II Murcki”.

Mając na uwadze, że dla funkcjonowania ROD na terenach gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają ważne znaczenie OZ Śląski zwraca się z prośbą do Zarządu ROD oraz Działkowców, a także osób, którym los Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest obojętny o uczestnictwo w:

  • otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Goetla 2 w dniach: 11 czerwiec 2024 w godzinach 10:00 – 14:00 oraz 18 czerwca w godzinach 15:00 – 18:00
  • spacerze z projektantami, zaplanowanym 8 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 – miejsce spotkania na Placu Kasprowicza
  • dyskusji publicznej, która będzie miała miejsce 13 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Bielskiej 14

Do 5 lipca 2024 r. każda osoba, może złożyć wniosek do planu, bez konieczności wykazywania się ani prawem własności określonej nieruchomości, ani zamieszkiwaniem
w danej gminie.

Wnioski do MPZP można składać:

  • w wersji papierowej na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki ul. Rynek 13, 40-003 Katowice,
  • elektronicznie: poprzez platformę ePUP lub e-mailem na adres: pu@katowice.eu,

W korespondencji należy podać imię i n nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (siedzibę)

  •            Niezależnie od powyższego OZ Śląski PZD złoży stosowny wniosek w przedmiotowej sprawie o ujęcie terenów ROD w MPZP jako ZD – zieleń działkowa do Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Katowice.

na podstawie Uchwały Rady Miasta Katowice nr LV/1165/22, przystąpiło do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Feliksa Bocheńskiego w Katowicach. Opracowaniem zostaną objęte również tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Mając na uwadze, że dla istnienia i funkcjonowania ROD na terenach gmin, ich właściwe zaklasyfikowanie w MPZP ma kluczowe znaczenie, OZ Śląski zwraca się z prośbą o śledzenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice:

https://bip.katowice.eu/tablicaogloszen/default.aspx
https://bip.katowice.eu/ogloszenia/tablicaogloszen/default.aspx?idt=373
https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zaanga%C5%BCuj-si%C4%99/konsultacje-spo%C5%82eczne/planowanie-przestrzenne

i w stosownym momencie wystosowanie wniosku do Prezydenta Miasta Katowice o ujęcie terenów ROD jako ZD (zieleń działkowa).

Każda osoba, której los Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest obojętny, może złożyć wniosek do planu, bez konieczności wykazywania się ani prawem własności określonej nieruchomości, ani zamieszkiwaniem w danej gminie.

Możemy zgłaszać wnioski dotyczące konkretnego ROD, na terenie którego użytkujemy działkę rodzinną, ale także dotyczące innych Ogrodów. Okażmy solidarność, wspierajmy się nawzajem. Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa szansa na ujęcie ogrodu w MPZP jako zieleń działkowa (ZD).