PZD Okręg Śląski informuje, iż Miasto Katowice, na podstawie Uchwały Rady Miasta Katowice nr LV/1165/22, przystąpiło do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Feliksa Bocheńskiego w Katowicach. Opracowaniem zostaną objęte również tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Baildon”, „Dobra Nadzieja”, „Jedność”, „Załęski Las”.

Mając na uwadze, że dla istnienia i funkcjonowania ROD na terenach gmin, ich właściwe zaklasyfikowanie w MPZP ma kluczowe znaczenie, OZ Śląski zwraca się z prośbą o śledzenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice:

i w stosownym momencie wystosowanie wniosku do Prezydenta Miasta Katowice o ujęcie terenów ROD jako ZD (zieleń działkowa).

Każda osoba, której los Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest obojętny, może złożyć wniosek do planu, bez konieczności wykazywania się ani prawem własności określonej nieruchomości, ani zamieszkiwaniem w danej gminie.

Możemy zgłaszać wnioski dotyczące konkretnego ROD, na terenie którego użytkujemy działkę rodzinną, ale także dotyczące innych Ogrodów. Okażmy solidarność, wspierajmy się nawzajem. Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa szansa na ujęcie ogrodu w MPZP jako zieleń działkowa (ZD).