PZD Okręg Śląski informuje, iż trwa proces opracowania planu ogólnego dla miasta Radzionków.

Opracowaniem zostanie objęty również teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do każdego ROD w Radzionkowie został przesłany dedykowany dla ROD wzór wniosku do podpisania, który można pobrać u Zarządu ROD.

Mając na uwadze, że dla istnienia i funkcjonowania ROD na terenach gmin, plany ogólne mają kluczowe znaczenie, OZ Śląski zwraca się z prośbą o wystosowanie wniosku do Burmistrza Miasta Radzionków o ujęcie terenów ROD, w strefie planistycznej zieleni i rekreacji (SN). Każda osoba, której los Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest obojętny, może złożyć wniosek do planu, bez konieczności wykazywania się ani prawem własności określonej nieruchomości, ani zamieszkiwaniem w danej gminie.

Możemy zgłaszać wnioski dotyczące naszego ROD, ale i innych. Okażmy solidarność,  wspierajmy się nawzajem. Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa szansa na objęcie ogrodu korzystną strefą planistyczną.

Wnioski do planu ogólnego miasta Radzionków można składać do 24 maja 2024 roku, w postaci:

  1. papierowej na adres: Burmistrz Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków lub
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
    w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: um@radzionkow.pl, skrytka ePUAP: /umradzionkow/skrytka),

na udostępnionym „Formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509).

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

edytowalny formularz