25 stycznia 2023r. w Urzędzie Miejskim Prezydent Miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk spotkał się z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych. W rozmowach ze strony Polskiego Związku Działkowców uczestniczyli przedstawiciele Delegatury Rejonowej PZD w Rudzie Śląskiej – Józef Nawój, Iwona Smieskol oraz Sławomir Barwiak oraz przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach – Wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD Leszek Bucki i kierownik wydziału terenowo prawnego Magdalena Madera – Kubasiak.

Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Władz Samorządowych celem przedstawienia bieżących problemów dotykających rodzinne ogrody działkowe oraz wskazania możliwości dalszego rozwoju ROD.

Spotkanie obejmowało kwestie związane z funkcjonowaniem ROD na terenie Rudy Śląskiej, jak również współpracy z Miastem. W szczególności poruszono problematykę regulacji prawnej gruntów ROD w przypadku toczących się postępowań administracyjnych oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uregulowanie stanu prawnego gruntów, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe jest priorytetowe dla dalszego funkcjonowania, jak i rozwoju ROD. Omówiono kwestię możliwości dofinansowania inwestycji na terenie ROD z budżetu miasta. W bardzo wielu miastach takie wsparcie zostało skutecznie wprowadzone wpływając na szybszy rozwój ogrodów i zwiększając komfort korzystania przez działkowców, jak i mieszkańców, z zielonej infrastruktury ogrodu. Poruszone zostało również zagadnienie gospodarki odpadami, w tym przywrócenie możliwości powrotu ROD do miejskiego systemu odbioru odpadów komunalnych dla ROD deklarujących taką chęć.

Prezydent Miasta Ruda Śląska zadeklarował, że dokona analizy przedstawionych spraw oraz w oparciu o przepisy podejmie stosowne kroki.

Magdalena Madera-Kubasiak

Kierownik działu terenowo-prawnego