W dniu 12.07.2021 r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się spotkanie szkoleniowe powołany zespół do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) które odbędą się w 2021 roku.

Na wstępie Przewodniczący Delegatury przedstawił „Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 28.06.2021 r. w sprawie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 roku”, w którym mowa jest m.in. o przesunięciu terminu odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2021 roku do 31.08.2021 r. Przewodniczący poprosił obsługujących by po otwarciu zebrania zabrali głos w związku z obchodzonym jubileuszem 40 – lecia PZD i przedstawili zgromadzonym historię, działania oraz dokonania Związku w minionym okresie, podkreślając metody umacniania życia rodzinnego i społecznego.

Podczas spotkania skupiono się nad najważniejszymi punktami zawartymi w „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku oraz wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za rok 2020 i preliminarzy finansowych ROD na rok 2021” wydanych przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. To bardzo ważne materiały, które każdy ogród otrzymał i każdy Zarząd powinien na nich się wzorować. Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu – Leszek Bucki wskazał ważne aspekty, na które muszą zwrócić uwagę obsługujący zebranie. Poprosił cały zespół, aby każdy przygotował notatkę ze swojego zebrania w którym będzie uczestniczył.

Zwrócono również uwagę na projekty przygotowanych uchwał do podjęcia na walnym zebraniu, tj. realizacji zadania inwestycyjnego przez ogród, uchwały dotyczącej opłaty ogrodowej, która w tym roku została zmieniona i doprecyzowana w poszczególne składniki, opłaty wodnej, opłaty energetycznej czy opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD. Wszystkie przedstawione projekty uchwał, muszą być poparte stosownymi wyliczeniami części składowych wszystkich opłat. To będzie bardzo pomocne względem pytań działkowców którzy mogą dociekać dlaczego ich wysokość jest taka a nie inna.

Nie zabrakło wśród zebranych osób ciekawych pytań i wymiany doświadczeń z lat ubiegłych oraz merytorycznych wskazówek do sprawnego przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w 2021 roku dla nowych członków zespołu obsługującego.

Wszystkim uczestnikom narady szkoleniowej został przedstawiony harmonogram i terminy w których ogrodach będą uczestniczyć w walnych zebraniach sprawozdawczych (konferencjach delegatów).

Na zakończenie prowadzący życzył wszystkim uczestnikom powodzenia podczas trwania walnych zebrań sprawozdawczych na zabrzańskich ogrodach. 

Opracował: Piotr Witkowski