Konkurs ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” stał się szansą dla wielu ROD na realizację wielu inwestycji. ROD mogły zadbać o planetę ze wsparciem rządu dzięki pozyskaniu pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury ogrodów. Łączna kwota przeznaczona na granty wyniosła 47 mln zł. Ogłoszenie konkursu odbiło się szerokim echem wśród społeczności działkowej. Rodzinne Ogrody Działkowe położone na terenie Okręgu Śląskiego również wykazały się dużym zainteresowaniem programem – o czym świadczą kolejne listy rankingowe na których pojawiały się śląskie ogrody, które otrzymywały granty – łącznie dotychczas 26 ROD na kwotę prawie 3 mln. złotych.

W między czasie Okręgowy Zarząd Śląski wychodząc naprzeciw potrzebom i sygnałom płynącym ze strony ROD postanowił spróbować i przeprowadzić przez konkurs zbiorowy wniosek. Po dokonanych uzgodnieniach ostatecznie wytypowano zadania możliwe do realizacji, które dotyczą głównie zakupu sprzętu ogrodniczego i defibrylatorów AED o łącznej wartości prawie 3,5 mln. złotych, a także wykonywania i aktualizowania planów zagospodarowania ROD czy wykonanie robót budowlanych na terenach kilku ROD. Przewidziano również organizację kampanii informacyjnej zachęcającej do kompostowania w tym organizację kilku eventów na terenach ROD. Wniosek objął swoim zakresem aż 80 ROD, a łączna szacowana kwota dofinansowania przekroczyła 6 mln złotych !

Od początku złożenia wniosku biuro Okręgu było mocno zaangażowane w opracowanie i przeprowadzenie wniosku przez szereg wymagań formalnych i merytorycznych które stawiała Agencja. Same uwagi merytoryczne wniosku liczyły aż 16 stron, a pracownicy biura odpowiedzialni za wdrożenie wniosku mieli 7 dni na ich usunięcie.

W ostateczności włożony wysiłek się opłacił gdyż kilka dni temu ARiMR ogłosił wyniki październikowej edycji konkursu, w której uczestniczył również nasz zbiorczy wniosek, który ostatecznie otrzymał 39 punktów i znalazł się liście grantowej z dofinasowaniem na ponad 6 mln. złotych – co stanowi ponad 13 % wszystkich środków przewidzianych w programie.

Cieszymy się z tak dużego sukcesu, bo dzięki temu znaczna część środków programu trafi poprzez zrealizowane inwestycje i zakupy na tereny śląskich ROD. Informujemy również, iż Okręg widząc zainteresowanie ROD tą formą współpracy postanowił w listopadzie skierować drugi zbiorczy wniosek również dla 80 ROD, na łączną kwotę dofinansowania ponad 5 mln. złotych. Wniosek przeszedł już etap formalny i obecnie zespół pracowników biura ponownie czyni duże starania aby przejść wymogi merytoryczne postawione przez ARiMR, za co serdecznie dziękujemy. Już za 2 tygodnie dowiemy się o wynikach konkursu.

Okręg Śląski PZD