8 listopada 2019 roku w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych z Rybnika i Żor.

Lucyna Cyrek Sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD i Przewodniczącą Delegatury w Rybniku przywitała przybyłych przedstawicieli Okręgowej Komisji Rewizyjnych w Katowicach, wykładowców: Panią Irenę Fijałkowska Zastępcę przewodniczącego OKR w Katowicach, Panią Teresę Politowicz członka OKR oraz członków Okręgowej Rady PZD w Katowicach Pana Józefa Pietrka i Pana Adama Mielnika.

Przewodnicząca Delegatury przedstawiła Komisjom Rewizyjnym struktury Polskiego Związku Działkowców. Poinformowała o wynikach Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego, Prezesem Okręgu Śląskiego został wybrany Pan Józef Noski, Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pan Zenon Jabłoński. 18 października odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd Delegatów – Prezesem PZD został wybrany Pan Eugeniusz Kondracki a Przewodniczącą KKR została Pani Maria Fojt . Do  Krajowego Zarządu PZD został  wybrany Pan Józef Noski na funkcję wiceprezesa, a pan Zenon Jabłoński do Krajowej Komisji Rewizyjnej na funkcję sekretarza.

Członkowie Komisji Rewizyjnej ROD zostali wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w 2019 r. swój mandat wykonują na rzecz i w interesie członków PZD swojego ROD. Zgodnie z § 13 ust.1 Komisja Rewizyjna ROD prowadzi działalność kontrolną w ROD. W swoich działaniach powinna kierować się interesem członków PZD i ogrodów. Zostało to podkreślone przez osoby prowadzące szkolenie. O jakości pracy komisji świadczy jej merytoryczne przygotowanie i umiejętność poruszania się w przepisach prawa obowiązującego w PZD.

  

Uczestnicy szkolenia zostali poinformowani gdzie mogą szukać obowiązującego przepisów, które poszerzą ich wiedzę tj. na stronie https://www.slaski-ozpzd.pl w zakładce wzory dokumentów, gdzie są umieszczone najważniejsze dokumenty dotyczące Komisji Rewizyjnych ROD oraz wydawnictwach wydawanych przez KZ PZD.

Pomocą do przeprowadzenia kontroli są dla członków Komisji Rewizyjnych ROD są tezy KKR, wytyczne KKR oraz wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców dla Komisji Rewizyjnych.

Decyzja nr 1/10/2018 OKR w Katowicach nakłada nakaz bezwzględnego stosowania wzorów protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach Komisji Rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 września 2018r., które są zawarte w załączniku nr 1 do Uchwały nr 7/XV/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań.

Szkolenie trwało ponad dwie godziny. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Katowicach przygotowała program szkolenia dla ROD. Program porusza najważniejsze zagadnienia związane z:

1/ przeprowadzeniem kontroli i oceny działalności Zarządu ROD,

2/ badaniem i oceną rocznego sprawozdania Zarządu ROD, sprawozdania finansowego i preliminarza finansowego ROD.

Przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi w 2020 r zostanie przeprowadzone szkolenie dla Komisji Rewizyjnych ROD, które powinno stanowić pomoc przy przygotowaniu sprawozdań Komisjom Rewizyjnych ROD na walne zebranie.

 Irena Fijałkowska OKR w Katowicach