19 listopada bieżącego roku w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się spotkanie szkoleniowe dla Komisji Rewizyjnych zabrzańskich ogrodów działkowych. 

W szkoleniu uczestniczyli Zenon Jabłoński sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach oraz Leszek Bucki członek Krajowej Rady PZD, kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu. Kierownik Delegatury przedstawił Komisją Rewizyjnym struktury Polskiego Związku Działkowców. Poinformował o wynikach Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego, Prezesem Okręgu Śląskiego został wybrany Pan Józef Noski, Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pan Zenon Jabłoński. 18 października odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd Delegatów – Prezesem PZD został wybrany Pan Eugeniusz Kondracki a Przewodniczącą KKR została Pani Maria Fojt. Do  Krajowego Zarządu PZD został  wybrany Pan Józef Noski na funkcję wiceprezesa, a pan Zenon Jabłoński do Krajowej Komisji Rewizyjnej na funkcję sekretarza. Szkolenie otworzyła Barbara Sikorska członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przedstawiła najważniejsze kwestie dotyczące podstawy prawnej funkcjonowania Komisji Rewizyjnych oraz podstawowe obowiązki, jak też sposób kontroli nad działalnością Statutową oraz gospodarką finansową stowarzyszenia ogrodowego. Przedstawiono, w jaki sposób należy przeprowadzać kontrole w Zarządach, jakie przepisy regulują to zagadnienie oraz jakie wzory protokołów i sprawozdań należy stosować w pracach Komisji. Barbara Sikorska wskazała również podstawę prawną tj. Uchwałę nr 17/XVII/2018 z dnia 06.12.2018r. Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie wytycznych dla Komisji Rewizyjnej w zakresie kontrolowania, realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD (RODO w ROD). Kolejno została przedstawiona sprawa jak nie powinny być przeprowadzane kontrole, które są niedopuszczalne i sprzeczne z obowiązującymi w PZD porządkiem prawnym.

W dalszej części szkolenia głos zabrał Pan Zenon Jabłoński, który w szczegółowy sposób na podstawie slajdów omówił, w jaki sposób ogrodowe Komisje Rewizyjne powinny przeprowadzać kontrole działalności organów zarządzających w zakresie gospodarowania funduszami związkowymi i w jaki sposób dbają o interesy działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych. Zwrócono uwagę na współpracę Komisji Rewizyjnej z Zarządami w taki sposób, aby ogrody funkcjonowały prawidłowo zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Prowadzący szkolenie zwrócił również uwagę na czytanie bilansu, aby móc ocenić w protokołach poprawność jego sporządzenia. Wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach Komisji Rewizyjnej zostały wprowadzone od 01 września 2018 roku uchwałą nr 7/XV/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i ta wiedza została przekazana nowym a Komisją już działającym, przypomniana.

Nowe Komisje Rewizyjne zabrzańskich ogrodów działkowych skorzystały z przeprowadzonego szkolenia, a już działające pogłębiły swoją wiedzę o bardzo szerokie omówienie wszystkich spraw związanych z ich działalnością.

Członkowie Komisji Rewizyjnych zabierali głos mając pewne wątpliwości, co do swego zakresu działania a Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej udzialał wyczerpujących odpowiedzi. Poinformowano, że wszelkie materiały można uzyskać na stronie  https://www.slaski-ozpzd.pl w zakładce wzory dokumentów, gdzie są umieszczone najważniejsze dokumenty dotyczące Komisji Rewizyjnych ROD oraz materiały wydawane przez KR PZD oraz na stronie internetowej Delegatury. Szkolenie cieszyło się szerokim zainteresowaniem. Przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi w 2020 r. zostanie przeprowadzone szkolenie dla Komisji Rewizyjnych ROD, które powinno stanowić pomoc przy przygotowaniu sprawozdań na walne zebranie.