Kwestię usytuowania miejsc gromadzenia odpadów stałych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych (np. wiaty śmietnikowe) powinna wynosić co najmniej 3 m od granicy działki budowlanej. Zachowanie tej odległości nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.

Zatem wiata śmietnikowa powinna zostać usytuowana w odległości co najmniej 3 m od granicy ROD.

Radca prawny, Robert Żychliński