16 marca 2023 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Aster” w Żorach. Walne zebranie zostało zorganizowane w Centrum Organizacji Pozarządowych na osiedlu Sikorskiego. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Lucyna Cyrek, która przywitała przybyłych działkowców, Panią Dorotę Szmyt, wyznaczoną przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi tego zebrania, a także przedstawicieli KM Policji Miejskiej w Żorach.

Prezes zarządu, trzydziestominutowy czas przerwy, pomiędzy I a II terminem, wykorzystała na przedstawienie działkowcom, dzielnicowych, którzy będą spotykać się z działkowcami na ogrodzie i patrolować – zapewnić bezpieczeństwo ROD Aster w sezonie letnim.

Mundurowi omówili szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym zabezpieczenie altan i mienia przed kradzieżami.  

Walne zebranie odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 23,4%, na 299 członków PZD w WZ uczestniczyło 70 członków.

Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednomyślnie Pan Artur Raczek. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD w 2022 roku przedstawiła Prezes Zarządu ROD Aster. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD Pani Danuta Rogus, dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2022 rok oraz wydała pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok. Dokumenty sprawozdawcze przyjęto jednogłośnie. Podjęto także, jednomyślnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań.

Prezes zarządu, przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące realizacji grantu w ROD Aster  w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”,

Zarząd realizuje projekt od 01.11.2022 do 30.06.2023 roku. Umowa została zawarta w dniu 7 grudnia 2022 roku na kwotę 99 995,00 złotych. Do chwili obecnej zostały zrealizowane dwa zadania: zakup sprzętu o wartości 39 900, 00 złotych, zakup i montaż tablic edukacyjnych w kwocie 19 970,00 złotych. Zarząd ROD Aster jest w trakcie rozliczania pierwszej transzy.

Działkowcy naszego ogrodu wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań. Działkowcy ROD Aster mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Lucyna Cyrek