Często pojawiającym się tematem w wystąpieniach Zarządów ROD do Okręgu Śląskiego jest sprawa możliwego uwzględnienia wyceny majątku, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę, w określaniu rzeczywistej wartości infrastruktury ogrodowej. Całość zagadnienia została podjęta i omówiona przez Krajową Radę PZD, czego wynikiem jest uchwała Krajowej Rady Polskiego Związki Działkowców nr 4/XXIV/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie interpretacji statutu PZD, stanowiąca obowiązującą interpretację § 147 ust.1 pkt 1 Statutu PZD w zakresie rozumienia sformułowania „wartość infrastruktury ogrodowej”.

Zgodnie z przytoczoną wyżej uchwałą, dokument w formie aktualnego wycenowego operatu rzeczoznawczego może być podstawą do określenia realnej wartości majątkowej infrastruktury ROD, np. celem określenia kwoty podwyższonej opłaty ogrodowej, którą pobiera się od nowo przyjmowanych działkowców. To Zarząd ROD jest uprawniony do określania kwoty, o którą podwyższa opłatę ogrodową uiszczaną przez nowego działkowca, jednak w tym zakresie nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającą na jedną działkę w ROD. Powinna to być wartość realna i obiektywna, a Zarząd ROD musi mieć podstawę do ustalenia wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej. Tą podstawą są dokumenty, w szczególności wartość księgowa infrastruktury, jeżeli odpowiada ona rzeczywistej wartości majątkowej. Wartość księgowa stanowi bazę, lecz jednocześnie niewykluczone jest korzystanie z wyceny przez rzeczoznawcę. Zarząd ROD podejmując uchwałę o wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej w danym roku może wykorzystać opracowanie szacunkowe rzeczoznawcy celem uwiarygodnienia swoich decyzji.

Przy czym, podstawą określenia wartości majątku ROD w ujęciu księgowym nadal są faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki na cele remontowe i inwestycyjne. W tym przypadku, proces inwestycyjno – remontowy kończy się wystawieniem dokumentu przyjęcia środka trwałego OT przez Okręgowy Zarząd Śląski. Powyższy dokument staje się wtedy podstawą do działań księgowych w zakresie rozliczenia zadania i rzeczywistego stanu Funduszu Rozwoju ROD.

Osobnym zagadnieniem, niemniej bardzo istotnym i wiążącym się w ogóle z możliwością wykorzystania wartości środka trwałego do ustalenia podwyższonej opłaty ogrodowej od nowych działkowców jest legalność prawna posiadanego obiektu, tj. czy obiekt był wybudowany w oparciu o wcześniej uzyskane pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót w przypadku konieczności ich posiadania, czy obiekt posiada pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego itp. Dążenie Zarządów ROD do legalności działań prawnych i budowlanych powinno być podstawowym założeniem w organizacji zadań inwestycyjno – remontowych na terenie ROD.

Kwestia rozwoju ROD poprzez inwestowanie w nową infrastrukturę, remontowanie istniejącej, a przede wszystkim dbanie i utrzymywanie posiadanego majątku trwałego ma duże znaczenie nie tylko w kwestii określania wartości Ogrodu, lecz także dla jego postrzegania przez otoczenie zewnętrzne i samych użytkowników.