Zgodnie z zapisem § 72 pkt 1 statutu PZD zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów podatkowych i regulujących kwestie porządku i czystości. Stosownie do zapisu § 22 ust.1 i 2 regulaminu ROD zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD. W tym celu zarząd ROD przedstawia walnemu zebraniu ROD propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD. Propozycje, o których mowa wyżej, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania ROD, jego ochrony we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi.

 Powyższe przepisy związkowe nakładają na zarząd ROD obowiązek podejmowania działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD i wymieniają przykładowo rodzaje takich działań. Niewątpliwie kwestia zabudowy przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych (np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej) realizuje cele bezpieczeństwa na terenie ROD.

Zatem organy ROD (zarząd ROD, Walne Zebranie) mogą zdecydować o zabudowie przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych (np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej). Działania takie są zgodne z przepisami związkowymi.

Radca prawny – Robert Żychliński