W sytuacji, gdy zakończono zadanie remontowe lub inwestycyjne, niezależnie od przedmiotu inwestycji, celem wystawienia dokumentu OT, należy przedłożyć do okręgu PZD: protokół końcowego odbioru robót remontowych lub inwestycyjnych, protokół Komisji Rewizyjnej ROD potwierdzający zasadność wydatkowanych pieniędzy, opisane merytorycznie i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur i rachunków, zestawienie wszystkich faktur i rachunków związanych z remontem lub inwestycją; jeśli zaś prowadzono prace na umowę zlecenie – potwierdzenie odprowadzenia wymaganych podatków i składek ZUS (przy czym od 01.01.2020 roku stawka godzinowa zleceniobiorcy nie może być niższa niż 17 zł brutto, Zarząd ROD zatrudniając na umowę zlecenie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin lub potwierdzenia tych godzin w inny sposób, np. w formie oświadczenia zleceniobiorcy, jest to niezbędne do ustalenia, czy zleceniobiorcy zapewniona została minimalna stawka godzinowa). Ponadto jeśli działkowcy wykonywali prace związane z inwestycją lub remontem należy złożyć oświadczenie o wartości prac działkowców, które były wykonywane w celu obniżenia (umorzenia) partycypacji finansowej (udziału finansowego) – stawka godzinowa za prace działkowców musi być zgodna z uchwałą walnego zebrania; do rozliczenia należy dołączyć listę działkowców wraz z ilością przepracowanych indywidualnie godzin. Na koniec należy jeszcze wskazać, że do rozliczenia konieczny jest także kosztorys powykonawczy realizowanego zdania (kosztorys przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd, co potwierdza się podpisem Zarządu ROD.

Mateusz Kubasiak

Radca prawny

Okręg Śląski PZD w Katowicach