Ankieta dla Zarządów ROD w sprawie zadań inwestycyjnych

Ankieta dla Zarządów ROD w sprawie zadań inwestycyjnych

            W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, w normalnej działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych zaistniały istotne przeszkody, także w planowanej działalności inwestycyjno-remontowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że po ustaniu przyczyn pandemii konieczny będzie szybki powrót do planowania i realizacji zadań w zgodności z obowiązującymi przepisami związkowymi.

            Dlatego, dla rozpoznania już w obecnej chwili zamierzeń inwestycyjno-remontowych  w Ogrodach, Okręgowy Zarząd Śląski, przygotował formularz informacyjny pozwalający na pewne działania przygotowawcze i choćby częściowe rozładowanie przewidywanego spiętrzenia wniosków z chwilą podejmowania uchwał przez przesunięte walne zebrania w ROD-ach oraz pełne wznowienie działalności przez wszystkie struktury związkowe.

            Formularz informacyjny dotyczy kwestii przygotowywanych inwestycji i remontów w ROD wraz z określeniem przewidywanego sposobu organizacji zadania i źródeł jego finansowania. Jeżeli ROD przewiduje realizację większej ilości zadań, dla każdego z nich należy wypełnić osobny formularz.

Informacji można udzielić w jednej z przewidywanych wersji:

  1. Wypełniając formularz elektronicznie w wersji Word i przesyłając go wyłącznie drogą mailową na adres: slaski@pzd.pl
  2. Wypełniając formularz pisemnie po wydrukowaniu i przesyłając go wyłącznie drogą mailową po zeskanowaniu na adres: slaski@pzd.pl
  3. Wypełniając formularz on-line pod adresem, który Zarządy ROD otrzymają odrębnym indywidualnym mailem w ciągu najbliższych dni.

Okręg Śląski wyraża nadzieję, że dzięki współpracy z ROD-ami w zaproponowanym działaniu łatwiej będzie później wrócić do normalnego funkcjonowania całego procesu zgłaszania i akceptacji zadań, a także przyznawania dofinansowań w zgodności z przepisami związkowymi.

Ankieta dla Zarządów ROD     

Komunikat Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uprawnień zarządów ROD i prezesów Okręgów PZD wobec pracowników w sytuacji ryzyka zagrożenia koronawirusem

Komunikat Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uprawnień zarządów ROD i prezesów Okręgów PZD wobec pracowników w sytuacji ryzyka zagrożenia koronawirusem

W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej „specustawą”), która wprowadziła wiele rozwiązań prawnych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Wśród nich znalazły się rozwiązania prawne dotyczące pracodawców, jak również osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, zlecenia oraz o dzieło.

 W związku z tym, że Polski Związek Działkowców, w tym zarządy ROD oraz Okręgi PZD prowadzą biura i występują w roli pracodawców czy też zleceniodawców w stosunku do osób zatrudnionych w oparciu o różne podstawy prawne, informuje o najważniejszych zagadnieniach wynikających ze specustawy, które mają zastosowanie również do działalności Związku.

 Praca zdalna

 Zgodnie z art. 3 specustawy, celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

  Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (np. w domu lub w innym miejscu) na polecenie pracodawcy – w rozumieniu specustawy – w celu przeciwdziałania COVID-19. Praca zdalna jest pojęciem szerszym niż telepraca. Telepracą jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Praca zdalna może natomiast polegać także na tym, że pracownik wykonuje pracę np. w mieszkaniu bez użycia środków komunikacji elektronicznej (komputera, internetu).  Przykładowo pracownik w domu analizuje dokumenty, pisze opinię odręcznie itp., a następnie przekazuje pracodawcy efekt swojej pracy w sposób uzgodniony z pracodawcą. Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy. Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej – oznacza to, że polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron, czyli zarówno pracodawcy, jak i pracownika, byłoby jednak potwierdzenie takiego faktu np. w piśmie skierowanym do pracownika czy służbowym e-mailu. Dokumentacja pracy zdalnej jest kwestią uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe – może być wydane ustnie, mailem czy sms-em. Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 k.p.). Ustawa nie określa maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy – może to być czas oznaczony, jednakże uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19. Wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę zdalną nie ulega zmianie.

 W związku z powyższym, informuje, że zarządom ROD oraz Prezesom Okręgów PZD przysługuje możliwość wydania polecenia służbowego nakazującego pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w określonym czasie, nawet jeśli stałym miejscem jego pracy jest biuro zarządu ROD czy biuro Okręgu PZD. W związku z podległością służbową, która jest elementem stosunku pracy, przysługuje również możliwość wskazania rodzaju pracy, godzin pracy, jak również miejsca wykonywania obowiązków. Należy jednak pamiętać, że zlecenie pracownikowi pracy w domu jest możliwe jeżeli pozwala na to rodzaj pracy. Ustalenie pracy w tej formie powinno zostać potwierdzone co najmniej w formie korespondencji mailowej. Pracownika należy pouczyć o konieczności pozostawania w kontakcie telefonicznym oraz e-mailowym z pracodawcą i do jego dyspozycji. Należy również pouczyć o konieczności stosowania się do przepisów RODO poprzez odpowiednie stosowanie środków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przetwarzanie danych osobowych, powinno odbywać się w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo.

 Zasiłek opiekuńczy

 Zgodnie z art. 4 specustawy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 roku życia przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy a okres nie dłuższy niż 14 dni.

 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tj. na podstawie oświadczenia ubezpieczonego. Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

  Kwarantanna

 Zgodnie z art. 25 specustawy zmieniającej art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziosoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności. Ww. obowiązkowa kwarantanna może być stosowana wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

 Ustalenie okresu obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby zakaźnej – koronawirusa powierzono Ministrowi Zdrowia, który w rozporządzeniu z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wskazał, że wynosi on 14 dni.

 Co do zasady w przypadku objęcia kwarantanną podstawą wypłaty zasiłku jest decyzja właściwego inspektora sanitarnego lub zaświadczenie lekarskie (w sytuacji, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki.

Przykładowo, osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (związaną z przekroczeniem granicy RP) powinna poinformować pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę należy przekazać za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, za okres jej trwania, wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 § 1 pkt 1 Prawa pracy), osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, powinna złożyć do pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

 Za czas kwarantanny przysługują świadczenia na ogólnych zasadach. W przypadku pracowników najpierw jest to wynagrodzenie chorobowe finansowane przez zakład pracy za pierwsze 33 dni absencji w roku kalendarzowym (dla osób, które ukończyły 50 lat – za 14 dni). Po tym okresie ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS.

Udzielenie urlopu wypoczynkowego

 W przypadku gdy pomimo braku objawów  choroby pracownik chce zostać w domu, a lekarz nie widzi podstaw do wystawienia zwolnienia nie przysługuje mu żadne świadczenie. Może w tym czasie korzystać z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego. Warto  przy tym pamiętać, że urlop jest świadczeniem, którego pracodawca udziela w porozumieniu z pracownikiem. Wyjątek stanowią: tzw. urlop zaległy (przysługujący na mocy art. 168 kodeksu pracy) lub urlop w okresie wypowiedzenia (art. 1671 kodeksu pracy), kiedy to pracodawca może jednostronnie zdecydować o tym, że pracownik będzie wykorzystywał urlop.

Eugeniusz Kondracki

Prezes Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 26 marca 2020 r.

 

Okazja czyni złodzieja

Okazja czyni złodzieja

Jak donoszą lokalne publikacje prasowe, w ostatnich dniach na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Pile doszło do włamania do altany działkowej. Sprawcy usiłowali ukraść sprzęt AGD oraz artykuły spożywcze o łącznej wartości kilkuset złotych. Dzięki czujnej i obywatelskiej postawie działkowca, sprawcy zostali ujęci przez policjantów z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego w Pile na gorącym uczynku.

Trwa ogłoszony przez Premiera RP stan epidemiczny w Polsce w związku z zachorowaniami na Koronawirus Covid-19, wielu działkowców pozostaje w domach i nie korzysta ze swoich działek w ROD. Znaczne ograniczenie obecności działkowców na działkach w ROD, mogą spowodować, iż takich zdarzeń może być więcej. Postawa obywatelska działkowca, który zachował czujność i uwagę zasługuje na szczególne uznanie i podziękowania, bowiem pozwoliła uronić mienia sąsiada i powinna stanowić przykład dla wszystkich, którzy mogą stać się świadkami takich zdarzeń.

AM

Czytajcie „działkowca”!

Czytajcie „działkowca”!

Uprawa działki i zdrowy ruch na świeżym powietrzu to znakomita recepta na poprawę kondycji i odporności w tym niełatwym dla wszystkich okresie. Koniecznie sięgnijmy zatem po najnowszy, kwietniowy numer miesięcznika „działkowiec” – największy na rynku magazyn ogrodniczy i najlepsze źródło aktualnych porad ogrodniczych i ciekawych pomysłów na zagospodarowanie działki! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej, bezpiecznej dostawy do domu!

● Po okresie zimy trzeba zadbać o odpowiednią kondycję. Doradzamy jak robić to z umiarem i rozsądkiem. Przedstawiamy też prosty zestaw ćwiczeń umożliwiających zdrowe i efektywne nabranie dobrej formy na wiosnę!

● Postępujące zmiany klimatu, letnie upały i coraz dłuższe okresy suszy, powodują, że warto zastanowić się nad doborem na działkę roślin w miarę dobrze tolerujących takie warunki. Polecamy najcenniejsze pod tym względem gatunki spośród krzewów, bylin a także roślin sezonowych. Doradzamy też odpowiednie techniki ich uprawy a także pomysły na ciekawe aranżacje!

● W cyklu „Nowoczesna działka, promującym nowe sposoby uprawy roślin na działkach, polecamy zakątki warzywno-ziołowe, które łączą w sobie walory ozdobne i użytkowe – są receptą na niesztampowy warzywnik, który da nam zdrowe i świeże warzywa i zioła. Zamieszczamy też kilka projektów aranżacji zakątków warzywno-ziołowych!

  • Chcecie być na bieżąco? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat wydarzeń w Związku i w ogrodach! W tym numerze m.in.: „Prawo budowlane – działkowcy zadbali o ROD”, „Spór o opłaty za wodę w ROD”, „Konkurs – Wzorowa Działka Roku”.

● Zachęcamy do uprawy własnych warzyw na działce, co okazać się może prostym rozwiązaniem wielu problemów zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych! Przedstawiamy korzyści wynikające z takiej uprawy, związane nie tylko ze świeżymi i zdrowszymi produktami, ale także oszczędnością pieniędzy, ochroną środowiska i poprawą kondycji fizycznej i psychicznej!

● Uwaga: w nowym dziale „Publicystyka”, w artykule „Przeciwdziałajmy skutkom suszy!” zapoznajemy czytelników z kampanią społeczną „Stop skutkom suszy”. Wyjaśniamy, dlaczego przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych jest tak ważne. Doradzamy też co można zrobić w tym zakresie na działkach i w rodzinnych ogrodach działkowych!

 Poza tym w numerze m.in.:

● Rady na czasie – siejemy nasiona.

● Wszystko o uprawie pomidorów.

 Bezpieczne sposoby ochrony roślin.

 Apiterapia – lecznicza moc pszczelich produktów.

● Budujemy nawadnianie kropelkowe na działce.

● Przyrządzamy pyszne i zdrowe potrawy z … kwiatów i chwastów!

A oprócz tego porady ogrodnicze, gotowe projekty, artykuły o ochronie roślin, nowoczesnych metodach uprawy oraz wiele innych interesujących tematów!

  

Pamiętaj! „działkowiec” to nie tylko cenna wiedza i klucz do sukcesu w uprawie działki, to również recepta na zdrowy styl życia!