Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 30 lipca br.

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 30 lipca br.

W dniu 30 lipca br. Krajowy Zarząd PZD obradował zdalnie na swoim kolejnym posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Dwa pierwsze omawiane tematy dotyczyły spraw finansowych. Po szczegółowym zreferowaniu przez Główną Księgową JK PZD Mirosławę Marks, Krajowy Zarząd przyjął preliminarze finansowe Okręgów PZD na 2021 rok. Następnie Główna Księgowa omówiła  podsumowanie tematu funkcjonowania ośrodków finansowo-księgowych na podstawie informacji przekazanych przez OZ. Prezes PZD podkreślił, że  jest to bardzo ważny temat, gdyż  Krajowy Zarząd PZD w roku 2019 mając na względzie fakt, że ośrodki finansowo-księgowe gwarantują zgodne z przepisami ogólnymi i związkowymi prowadzenie księgowości ROD, a ponadto nie obciążają tak kieszeni działkowców, jak biura rachunkowe podjął uchwałę, która zobowiązuje ROD do przystąpienia do OFK do końca roku 2021. Wiele ROD nie przeniosło jeszcze swojej księgowości do OFK, dlatego Krajowy Zarząd PZD postanowił, że ten temat będzie kontynuowany na posiedzeniu KR PZD, które odbędzie się 10 sierpnia 2021 r. Wówczas także zostaną podjęte dalsze decyzje dotyczące niezbędnych działań.

W ślad za tematem działalności medialnej okręgów PZD podejmowanym na ostatnim posiedzeniu KZ PZD, omówiono działalność medialną ROD. Podsumowanie będące oceną prowadzonych przez zarządy ROD stron internetowych przedstawiła Lidia Sosnowska z Działu Medialnego KR PZD. Krajowy Zarząd PZD ocenił, że ilość i jakość stron internetowych prowadzonych przez zarządy ROD jest niewystarczająca, a biorąc pod uwagę, że obecnie internet jest podstawowym przekaźnikiem informacji, warto zachęcać ROD do tworzenia i prowadzenia stron internetowych. Ten temat również będzie przedmiotem obrad X posiedzenia Krajowej Rady PZD.

KZ zajął się tematem rozliczania majątku na działce po śmierci działkowca. Uznał, że zarządy ROD nie zawsze wiedzą, jaka powinna być ich rola w rozliczeniach z tytułu majątku na działce, zwłaszcza po śmierci działkowca i jak ww. rozliczenia powinny wyglądać w zależności od tego, gdy prawo do działki jest przyznawane osobie bliskiej albo osobie obcej. Nie zawsze również wiedzą, jak postąpić, gdy nie są znani spadkobiercy zmarłego. W związku z tym Krajowy Zarząd PZD wydał wytyczne dotyczące rozliczania majątku na działce po śmierci działkowca. Opisują one podstawowe zasady związane z udziałem zarządów ROD w procedurze rozliczania nasadzeń i naniesień, stanowiących własność zmarłego działkowca.

Krajowy Zarząd PZD w następstwie omawianych na poprzednim posiedzdeniu wyników kontroli przeprowadzonych przez zespoły KKR w Okręgu Podkarpackim PZD oraz w ROD im. Zofii Urbanowskiej w Koninie oraz szczegółowej analizy protokołów z kontroli, wydał zalecenia dla OZ Podkarpackiego oraz w Kaliszu.

Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały w sprawach zmian w Rejestrze ROD KR PZD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Hutnik” w Gostyniu, ROD ”50-lecia ZZK” w Ełku oraz ROD „Sona” w Ciechanowie. Ponadto stwierdził faktyczną likwidację części ROD „Kolejarz” w Nysie.

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami, Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołanie od uchwały OZ o odwołaniu zarządu ROD „Solidarność” w Mielcu, decydując o uchyleniu uchwały  i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia.

Krajowy Zarząd PZD wydał także wytyczne dotyczące nadawania Medalu z okazji 40-lecia PZD, który będzie przyznawany  tym działaczom, którzy dążyli do powstania Związku i zorganizowania jego struktur.

ZRS

ROD „Ruptawiec” z Jastrzębia Zdroju ma nową siedzibę.

ROD „Ruptawiec” z Jastrzębia Zdroju ma nową siedzibę.

Rodzinny Ogród Działkowy „Ruptawiec” z Jastrzębia Zdroju liczy 248 działek, powierzchnia ogrodu wynosi 10,2 hektara. Atutem tego ogrodu jest jego malownicze położenie, dwa duże zarybione stawy przedzielone groblą, lasek oraz utworzony w 2020r magiczny zakątek. Jednak jest coś, co w szczególny sposób wyróżnia ten ogród, a mianowicie „kurna chata” w kształcie wigwamu, zbudowana na zebrania i imprezy ogrodowe. Zarząd tego ogrodu w 2020 roku przedłożył wniosek na Walne Zebranie na budowę biura zarządu. Działkowcy jednomyślnie podjęli decyzję: tak będziemy partycypować w budowę siedziby, będziemy mieć nowoczesne biuro, aby prawidłowo przechowywać dokumentację ogrodową w zgodzie z przepisami RODO. Zarząd i działkowcy pracowali ze zdwojoną siłą: przygotowanie dokumentacji, konsultacje, prace i – w końcu – jest nowy obiekt, który dziś jest powodem do dumy.

Koszt budowy biura wyniósł 92 000 tysiące złotych. ROD „Ruptawiec” otrzymał na ten cel dotację w wysokości 30 000 złotych z Okręgowego Zarządu Ślaskiego PZD w Katowicach. Ogród wystąpił także do Krajowej Rady PZD o pożyczkę – wypłacono 63 000 złotych. Działkowcy zdeklarowali na  opłatę inwestycyjną po 91 złotych przez 3 lata.

Przed biurem został wykonany zadaszony taras, a biuro zostało wyposażone w nowoczesne funkcjonalne  meble, sprzęt komputerowy i nagłaśniający o wartości 12 000 złotych.

Życzymy temu zarządowi kolejnych świetnych pomysłów i wytrwałości w pracy.

Lucyna Cyrek.

Milion złotych dla śląskich ROD

Milion złotych dla śląskich ROD

Z przyjemnością zawiadamiamy, że wprowadzono program wsparcia finansowego ROD, w którym aż milion złotych z budżetu województwa śląskiego zostanie przeznaczonych na wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2021 roku.

Jest to pierwszy w historii projekt dofinansowania skierowany do ROD na poziomie województwa. Jednorazowo ROD może otrzymać nawet 50 tysięcy złotych, przy wkładzie własnym nawet tylko 5 %. Wnioski może złożyć każdy Zarząd ROD w terminie do 6 sierpnia 2021r. Wsparcie dotyczy budowy, odbudowy, przebudowy, modernizacji i odnowy alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem, melioracji w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne oraz budowy zbiorników wody deszczowej znajdujących się na terenie ROD.

W tym temacie w dniu 21 lipca 2021r. na terenie największego katowickiego ROD „Radość” odbyła się konferencja prasowa, na której marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża, wskazywali na pozytywną rolę ROD w integracji lokalnej społeczności oraz życiu kulturalnym, a także na fakt pielęgnowania terenów zielonych, o które wszyscy musimy dziś dbać w sposób szczególny. Podkreślono również, że wsparcie ROD wpisuje się w strategię rozwoju „Zielone Śląskie 2030”.

Z kolei prezes Okręgu Józef Noski oraz wiceprezes Leszek Bucki w swojej wypowiedzi w imieniu śląskich działkowców podziękowali władzom województwa śląskiego za wdrożenie programu oraz za dostrzeżenie roli jakie pełnią ROD w ekosystemie miast i gmin oraz wskazanie potrzeb związanych z rozwojem infrastruktury ROD.

Zachęcamy wszystkie Zarządy ROD do składania wniosków. Na wszystkie skrzynki e-mailowe ROD przekazaliśmy Regulamin i wzór wniosku oraz szczegółowe informacje. W przypadku chęci pozyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz poszczególnymi delegaturami.

Mateusz Macianty – dyrektor biura

Regulamin ——————- Wniosek

Fot. źródło: www.slaskie.pl

Ministerstwo Zdrowia uchyla się od wyjaśnień w sprawie walnych zebrań

Ministerstwo Zdrowia uchyla się od wyjaśnień w sprawie walnych zebrań

W czerwcu br. Krajowy Zarząd PZD wystąpił dwukrotnie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z zapytaniem o wyjaśnienie obowiązujących przepisów, które – w zakresie możliwości przeprowadzenia walnych zebrań w ROD – nie są do końca jednoznaczne. W celu rozwiania wątpliwości poproszono o oficjalną interpretację ze strony organu wydającego przedmiotowe przepisy. Chodziło mianowicie o jednoznaczne wskazanie, czy na gruncie obowiązujących obostrzeń możliwe jest przeprowadzenie walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. W szczególności zwrócono się o stanowisko dotyczące możliwości uznania walnych zebrań za zebranie (spotkanie) służbowe w rozumieniu przepisów rządowych. Tego rodzaju zebrania nie podlegają bowiem limitom dotyczącym liczby uczestników. Pozytywne stanowisko w tej kwestii stworzyłoby działkowcom możliwość podjęcia najważniejszych decyzji co do funkcjonowania tysięcy ROD.

Jak się okazało powyższe wystąpienia Krajowego Zarządu zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia, który jest właściwym resortem do udzielenia przedmiotowych wyjaśnień.  Ze względu na ogromne znaczenie tego zagadnienia dla tysięcy ROD z całej Polski, przedstawiciele Związku na bieżąco monitorowali sprawę, prosząc urzędników ministerialnych o możliwie szybką odpowiedź.

Taka odpowiedź wpłynęła dopiero 16 lipca br., czyli sześć tygodni od przedłożenia pierwszego zapytania. Z ogromną przykrością należy stwierdzić, że treść otrzymanego pisma w żaden sposób nie wyjaśnia wątpliwości polskich działkowców. Udzielona odpowiedź niczego nie wyjaśnia. Nie podjęto żadnej próby rozważenia problemu tak ważnego dla tysięcy ROD. Zamiast tego przekazano suche pouczenie o tym, że Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia nie świadczy pomocy prawnej dla podmiotów zewnętrznych i odmówiono odpowiedzi. Niezrozumiały jest sposób, w jaki potraktowano przedmiotową sprawę, którą najpierw przekazano do niewłaściwego departamentu, aby następnie po 6 tygodniach oznajmić, iż żadnej odpowiedzi nie będzie. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że resort po prostu uchylił się od wyjaśnienia przepisów, za których wprowadzenie sam odpowiada.

W związku z tym Krajowy Zarząd jest zmuszony zaapelować do wszystkich ROD o pilne przeprowadzenie walnych zebrań według ogólnie obowiązujących zasad, które zostały przedstawione w Komunikacie KZ PZD z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym. Tekst tego dokumentu jest dostępna na stronie www.pzd.pl.

Jednocześnie dla pełnego obrazu sytuacji poniżej publikujemy opisaną odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

                                                                                                                       TT 

Sierpniowy numer „Mojego Ogródka” dostępny od dziś na rynku!

Sierpniowy numer „Mojego Ogródka” dostępny od dziś na rynku!

„Mój Ogródek” możesz mieć w wersji tradycyjnej – papierowej lub cyfrowej: adnroid https://bit.ly/3kjiWb3; IOS: https://apple.co/2TdaoGH

W nowym, sierpniowym „Moim Ogródku” nie mogło zabraknąć bardzo ważnego i praktycznego artykułu – Minimalizujemy beton w ogrodzie. Problem podwyższonej temperatury (emitowanej przez nagrzaną powierzchnię betonu), utrata wody deszczowej, bądź jej zaleganie na wybetonowanej powierzchni, a także złe zagospodarowanie działki, to grzechy główne, z jakimi borykają się nie tylko działkowcy w dobie kryzysu klimatycznego. Warto więc sięgnąć po ten artykuł – temat miesiąca i małymi krokami zmieniać złe nawyki na nowe, przyjazne ludziom i środowisku. Tylko wspólnymi działaniami uda nam się powstrzymać wzrost globalnego ocieplenia, tak by zapobiec katastrofie klimatycznej.

W numerze czekają na Was ponadto:

• Letnia reanimacja – Tegoroczne lato jest upalne i deszczowe. To trudne warunki do pielęgnacji roślin. Warto więc wiedzieć jak przygotować działkę przed urlopem i co zrobić z roślinami po naszym wypoczynku, jeśli zbyt mocno ucierpiały.

• Poplony na balkon – Uprawa warzyw w pojemnikach na balkonie to już nie modny, ogrodowy kaprys, ale stały jego element. Prawda jest taka, że pelargonii nie zjemy. Chcąc mieć następstwo uprawy, warto wiedzieć – co dosadzić po zbiorze warzyw w sierpniu, tak aby cieszyć się balkonowym warzywnikiem jak najdłużej.

• Pułapki domowym sposobem – Lato latem, ale są „rzeczy”, które nas denerwują na działce i nie pozwalają odpowiednio się zrelaksować. Należą do nich niektóre owady – m.in. muszki owocówki, ślimaki bezmuszlowe, muszki plamoskrzydłe, drutowce, osy i komary. Jeśli ten problem dotyczy też Twojej działki to koniecznie sprawdź jak przygotować ekologiczne pułapki na niechcianych gości.

• Narzędzia do usuwania chwastów – Walka z chwastami bywa trudna, wie to każdy działkowiec. W tej ciężkiej pracy pomóc mogą odpowiednio dobrane narzędzia. Sprawdź czym pielić na grządkach, czym w skrzyniach uprawowych, co używać na trawniku, a jak sobie poradzić w trudnych, działkowych miejscach.

• Odwdzięczą się za deszczówkę – „Łapiąc” deszczówkę, której zasoby są jednak ograniczone, warto wiedzieć, które rośliny działkowe najbardziej na niej skorzystają. Przyda się również wiedza – jak podlewać taką wodą, aby jej nie marnować i jak optymalnie zaspokoić potrzeby roślin.

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do działkowego sklepu internetowego www.dzialkowiecsklep.pl Znajdziesz w nim tematyczne e-booki i wiele inspirujących e-wydań specjalnych! Warto skorzystać!

ANKIETA – Nowe działki w Tychach

ANKIETA – Nowe działki w Tychach

Jesteś mieszkańcem miasta Tychy? Szukasz działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym?

Wypełnij Ankietę i miej szanse na nabycie prawa do działki.

Polski Związek Działkowców – Okręg Śląski w Katowicach planuje zagospodarować część terenu znajdującego się w sąsiedztwie ROD „Kaczeniec” w Tychach poprzez utworzenie 5 nowych działek.

Na zrekultywowanym terenie powstaną nowe działki, które zostaną wyposażone w nową infrastrukturę w tym przyłącze elektroenergetyczne i wodociągowe, ogrodzenie wraz z furtkami, miejsca postojowe. W II wariancie działka zostanie wyposażona dodatkowo o drewnianą altanę o wymiarach 25 m2. Każda działka będzie miała około 300 m2 powierzchni.

Na obecnym etapie przeprowadzamy sondaż wśród mieszkańców miasta Tychy zainteresowanych nabyciem prawa do działki. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie

ANKIETY

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i śledzenia informacji o możliwości i zasadach nabycia prawa do działki.