Spotkanie ARiMR oraz PZD ws. dalszego wsparcia ROD

Spotkanie ARiMR oraz PZD ws. dalszego wsparcia ROD

19 czerwca 2024r. w siedzibie Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), odbyło się spotkanie Prezesa ARiMR Wojciecha Legawiec z delegacją Polskiego Związku Działkowców na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Przedmiotem rozmów była dotychczasowa współpraca instytucji oraz możliwości dalszego wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) środkami z Unii Europejskiej. Spotkanie stanowiło kontynuację owocnej współpracy między obiema organizacjami, skierowanej na poprawę warunków funkcjonowania i infrastruktury w ROD na terenie całego kraju.

Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie dotychczasowych działań zrealizowanych przez ROD, które przystąpiły do programu organizowanego przez ARiMR w latach ubiegłych. W ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, sfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  542 ROD z całej Polski otrzymały dofinansowanie w wysokości około 47 mln zł. Pozwoliło to na realizację licznych działań proekologicznych w ROD a także wsparcie inwestycji, takich jak zakup sprzętu np. rębaków oraz modernizacji infrastruktury ogrodowej, w tym placów zabaw, siłowni plenerowych, sieci wodociągowej i elektrycznej  oraz ogrodzeń.

Prezes PZD przekazał Prezesowi ARiMR raport PZD z realizacji tego projektu. Raport zawiera szczegółowe informacje na temat działań zrealizowanych przez ROD dzięki środkom z programu ARiMR, w tym liczbę zmodernizowanych ogrodów, skalę przeprowadzonych inwestycji oraz efekty tych działań.

Dyrektor Monika Zielińska z ARiMR, odpowiedzialna za realizację projektu ze strony Agencji, podkreśliła wzorową współpracę między ARiMR a PZD, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Doceniła także sprawne i terminowe rozliczenie projektu przez ROD, co świadczyło o profesjonalizmie i zaangażowaniu organizacji działkowców w jego realizację.

Podczas rozmów dyskutowano także o założeniach do ewentualnego nowego programu, który mógłby objąć ROD wsparciem finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Omówiono m.in. już funkcjonujące, a także przygotowywane programy unijne, z których mogłyby skorzystać ogrody. Wśród rozważanych obszarów wsparcia znalazły się m.in. modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowa i remont siedzib ROD, inwestycje w energię odnawialną, a także działania edukacyjne i promocyjne związane z ogrodnictwem działkowym.

Obie strony wyraziły gotowość do dalszych wspólnych działań nad założeniami nowego programu wsparcia dla ROD, który uwzględni potrzeby i oczekiwania działkowców, a jednocześnie będzie zgodny z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów miejskich i ochrony środowiska. W ramach poczynionych uzgodnień ustalono m.in. że zarówno ARiMR, jak i PZD podejmą starania o organizację spotkania przedstawicieli instytucji z władzami resortu Funduszy i Rozwoju Regionalnego, który ma istotny wpływ na kształt programów unijnych w Polsce.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, potwierdzając wspólne cele i wartości obu organizacji. Prezes ARiMR, który zdradził, że prywatnie również jest działkowcem podkreślił, że docenia rolę ogrodów działkowych, nie tylko jako elementu infrastruktury zielonej polskich miast, ale i szeroko rozumianej infrastruktury społecznej. Z własnych doświadczeń zna bowiem liczne działania podejmowane w ROD, których beneficjentami są nie tylko działkowcy, ale znacznie szersza rzesza członków społeczności lokalnej.

Biuro JK PZD

Przystąpienie do sporządzania planu ogólnego miasta Bielsko Biała

Przystąpienie do sporządzania planu ogólnego miasta Bielsko Biała

PZD Okręg Śląski informuje, iż trwa proces opracowania planu ogólnego dla miasta Bielsko Biała.

Opracowaniem zostanie objęty również teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do każdego ROD w Bielsku Białej został przesłany dedykowany dla ROD wzór wniosku do podpisania, który można pobrać u Zarządu ROD.

Mając na uwadze, że dla istnienia i funkcjonowania ROD na terenach gmin, plany ogólne mają kluczowe znaczenie, OZ Śląski zwraca się z prośbą o wystosowanie wniosku do Prezydenta Miasta Bielsko Biała o ujęcie terenów ROD, w strefie planistycznej zieleni i rekreacji (SN). Każda osoba, której los Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest obojętny, może złożyć wniosek do planu, bez konieczności wykazywania się ani prawem własności określonej nieruchomości, ani zamieszkiwaniem w danej gminie.

Możemy zgłaszać wnioski dotyczące naszego ROD, ale i innych. Okażmy solidarność,  wspierajmy się nawzajem. Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa szansa na objęcie ogrodu korzystną strefą planistyczną.

Wnioski do planu ogólnego miasta Bielsko Biała można składać do 5 lipca 2024 roku, w postaci:

 1. papierowej na adres: Prezydent Miasta Bielska Białej, plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko Biała lub
 2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: kaminski.sekretariat@um.bielsko-biala.pl)

na udostępnionym „Formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509).

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa w Bytomiu

Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa w Bytomiu

Dnia 12 czerwca 2024r w Domu Działkowca ROD Malwa w Bytomiu odbyła się Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa Rejonu obejmującego ROD Delegatury Rejonowej PZD w Bytomiu. W konferencji udział wzięło 61 delegatów uprzednio wybranych na Walnych zebraniach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Mieli oni za zadanie wyłonić spośród siebie 20 delegatów na X Okręgowy Zjazd Delegatów.

Konferencje otworzył I wiceprezes Okręgu Śląskiego p. Leszek Bucki. Na Konferencji obecni byli II wiceprezes Okręgu Śląskiego p. Zbigniew Palian, Przewodniczący OKR PZD w Katowicach p. Zenon Jabłoński oraz dyrektor Biura Okręgu p. Mateusz Macianty. 

Delegaci, którzy przybyli na Konferencje wysłuchali wystąpień kierownictwa Okręgu Śląskiego, gdzie zostali zapoznani z aktualną sytuacją w PZD oraz zagrożeniami płynącymi z niekorzystnych przepisów o planowaniu przestrzennym, które zagrażają  istnieniu ROD. Podsumowane zostało również zaangażowanie członków zarządów ROD w pozyskiwanie dotacji z ARiMR, Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu gminy.

p.o przewodniczącej Delegatury Rejonowej w Bytomiu przedstawiła sprawozdanie z działalności Delegatury z kadencji oraz przedstawiła program działania na następną kadencje.

Delegaci złożyli apel wraz z wnioskami do wszystkich działkowców ROD, aby czynnie włączyli się w sprawę monitorowania informacji dotyczącej ogłoszenia przez gminę o przystąpieniu do przygotowania projektu planu ogólnego. Apel dotyczył zgłaszania wniosków, przez działkowców, o objecie ROD strefą zieleni i rekreacji.

Na Konferencji wybrani zostali Delegaci na X Okręgowy Zjazd  Delegatów, którzy będą reprezentować członków ROD PZD z rejonu Delegatury PZD w Bytomiu.

Konferencja przebiegała w spokojnej atmosferze.

Małgorzata Borysowska

Delegatura Rejonowa w Bytomiu

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 12 czerwca 2024 r.

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 12 czerwca 2024 r.

W dniu 12 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD obradował w Warszawie na swoim kolejnym, 10-tym w tym roku posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Na początku Prezes podsumował zorganizowaną przez Krajowy Zarząd PZD w dniach 5-6 czerwca 2024 r. naradę  dla głównych księgowych okręgów PZD. Narada spełniła swojej zadanie. Prezes PZD, który uczestniczył w naradzie pozytywnie ocenił jej przebieg. Narada poświęcona była sprawom stricte finansowo-księgowym, w programie uwzględniono szereg wystąpień głównych księgowych oraz zaproszonych kierowników OFK, co umożliwiło wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia księgowości w Okręgach, współpracy z zarządami ROD, Krajowym Zarządem PZD, z OFK cennych dla rozwiązywania problemów występujących w działalności pracy Okręgu i głównych księgowych. Prezes PZD zwrócił uwagę na rolę Ośrodków Finansowo-Księgowych w bezpiecznym i transparentnym prowadzeniu księgowości w ROD oraz o konieczności cyfryzacji Związku, która pozwoli na automatyzację działań i poprawę efektywności i szybkości pracy.  Prezes przypomniał, że docelowo, wszystkie ROD muszą się znaleźć w OFK i pracować programie DGCS, w szczególności na specjalnie dedykowanym module „ogrody”.

Kolejnym tematem była informacja ze spotkania delegacji PZD z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Ministra Krzysztofa Paszyka poświęcone było tematowi pozycji rodzinnych ogrodów działkowych w planach ogólnych gmin. Z ramienia PZD udział w spotkaniu w dniu 11 czerwca 2024 r.  wzięli:  Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, Wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa, członek Krajowej Rady PZD Marian Praczyk oraz dyrektor biura Prawnego PZD mec. Bartłomiej Piech i Z-ca dyrektora biura Prawnego PZD mec. Tomasz Terlecki. Resort zaproponował nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednak zmiana ustawy jest długim procesem, dlatego z uwagi na czas, który w tym przypadku jest bardzo cenny Krajowy Zarząd  PZD zajął jednogłośnie stanowisko, że najlepszym rozwiązaniem dla działkowców będzie korekta rozporządzenia  z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie planu ogólnego gmin. Stanowisko zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W nawiązaniu do tematu mec. Bartłomiej Piech omówił stan wniosków złożonych przez struktury Związku i działkowców w związku z planami ogólnymi. Kampania nabiera rozpędu, są szanse, że jako środowisko zdominujemy proces składania wniosków. Na chwilę obecną 10 do 15% działkowców z gmin, które rozpoczęły już procedurę zw. z planami ogólnymi złożyło już wnioski do planów.

Mec. Tomasz Terlecki przedstawił proponowane przez komisję ds. nowelizacji Statutu PZD zmiany do Statutu opracowane na podstawie wniosków Okręgowych Zarządów PZD. Komisja odbyła już dwa bardzo owocne posiedzenia, na tym jednak nie koniec, konieczne są następne spotkania nad kolejnymi wnioskami i propozycjami, zanim końcowy projekt trafi pod obrady XV Krajowego Zjazdu Delegatów.

Następnie Krajowy Zarząd, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami OZ PZD w Elblągu złożonymi do protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Jednostki Krajowej PZD w dniach 21-23.05.2024 r. oraz relacją Skarbnika PZD Piotra Gadzikowskiego z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady PZD w Elblągu w dniu 10 czerwca br., dokonał wstępnej oceny sytuacji w Okręgu.

Podczas posiedzenia procedowana była sprawa rozliczenia budowy Domu Działkowca w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim. KZ PZD na wniosek OZ PZD w Kaliszu wyraził zgodę na uregulowanie należności związanych z wykonanymi pracami z dotacji Krajowego Zarządu PZD.

Następnie KZ PZD zajął się sprawami likwidacji i regulacji prawnych gruntów ROD. Temat i projekty uchwał zreferowała Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska. Krajowy Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w odniesieniu do ROD im. T. Kościuszki w Stęszewie, zgodę na ustanowienie przez PZD, nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oraz zgodę na ustanowienie przez PZD jednorazowo odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Krajowy Zarząd PZD przyznał  ze środków Funduszu Rozwoju Krajowej Rady PZD dotacje dla ROD „Flaming” w Bydgoszczy (Okręg w Bydgoszczy) na nowe ogrodzenie pomiędzy ogrodem ROD „Flaming” a ROD „Storczyk” i dla ROD „Grodu Lecha” w Gnieźnie (Okręg w Poznaniu) na remont dachu.

Wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa zrelacjonował przebieg Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Rzeszowie, w którym oprócz niego udział wzięli Pełnomocnicy Krajowego Zarządu PZD Jan Stańczyk (Okręg Świętokrzyski) i Anna Pańczyk (Okręg Świętokrzyski) oraz Z-ca Dyrektora Biura Prawnego PZD Tomasz Terlecki. Zjazd był przygotowany bardzo dobrze i przebiegł spokojnie, realizując wszystkie swoje zadania.

Prezes przypomniał, że najbliższe posiedzenie Krajowej Rady PZD zaplanowane zostało na 27 czerwca 2024 r. Kierownik Wydziału Prezydialnego Zofia Rut-Skórzyńska przedstawiła projekt porządku obrad, który w miarę potrzeb będzie uzupełniany. Najważniejszym punktem obrad KR PZD będzie przyjęcie sprawozdania finansowego PZD za 2023 r.

Krajowy Zarząd PZD podczas posiedzenia rozpatrzył również jedno odwołanie od uchwały OZ PZD. Zebrana w sprawie dokumentacja wskazuje, iż odwołanie z funkcji Prezesa ZROD i członka ZROD było zasadne z uwagi na niezgodne z przepisami związkowymi prowadzenie inwestycji w ROD. W świetle powyższego KZ PZD utrzymał w mocy zaskarżoną uchwałę OZ PZD.

St. instruktor ds. ogrodniczych Ewelina Skarzyńska przekazała informację na temat dwóch konkursów krajowych: „Działka moja pasja” oraz Jak działka zmieniła życie moje i mojej rodziny”. Na oba konkursy wpłynęły łącznie 144 zgłoszenia. Powołany zostanie zespół ds. oceny prac konkursowych. Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnie konkursy na podstawie przekazanych przez zespół wniosków i ocen.

12 czerwca 2024 r. Krajowy Zarząd PZD podjął również dwie uchwały w sprawie wydawnictw dla działkowców: broszury „Ogórek i spółka-uprawa warzyw dyniowatych” oraz plakatów „ Preparaty do ochrony roślin w 2024 r.”, „10 sposób ograniczania chorób i szkodników”, „Ptaki na działce” oraz „ Problemy z pomidorami”. Koszty wydania broszury oraz zakupu plakatów jak również dystrybycji wydawnictw do ROD zostaną pokryte ze środków Funduszu Oświatowego Jednostki Krajowej PZD. 

Ostatnim tematem posiedzenia były odznaczenia związkowe. Do Jednostki Krajowej PZD  wpłynęły wnioski z 8 Okręgów PZD. Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 196/2024  postanowił przyznać 21 złotych odznaczeń „Zasłużonego Działkowca” oraz 7 odznaczeń „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. 

M. Pawlińska

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKT ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W DZIELNICY MICHAŁKOWICE W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH – ETAP I”

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKT ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W DZIELNICY MICHAŁKOWICE W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH – ETAP I”

Informujemy, że od 10 czerwca do 1 lipca 2024 roku został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice
w Siemianowicach Śląskich – Etap I”.

OPRACOWANIE PLANISTYCZNE OBEJMUJE SWYM ZASIĘGIEM ROD „MALWA”, „PODGÓRZE”, „PRZYSZŁOŚĆ”

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Projekt planu jest wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gdzie można zapoznać się z projektem planu miejscowego i prognozą?

 1. w Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105, w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój 112) w godzinach pracy Urzędu:
  • poniedziałek: 700-1700;
  • wtorek – czwartek: 800-1600;
  • piątek: 800-1400;
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej:

Gdzie i kiedy odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego wraz z prognozą?

Dyskusja odbędzie się w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej 105, na sali konferencyjnej (na parterze) w dniu 18 czerwca 2024 roku (wtorek) o godzinie 1400.

Do kiedy można złożyć uwagi do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy?

Uwagi do planu oraz uwagi i wnioski do prognozy mogą Państwo składać do 15 lipca 2024 roku.

Jak można złożyć uwagi do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy?

 1. papierowo (na adres: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie) lub
 2. elektronicznie (na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP)

Uwagi mogą Państwo składać wykorzystując udostępniony formularz:

 1. Formularz wersja do wydruku .pdf
 2. Formularz wersja edytowalna .doc
 3. Formularz wersja edytowalna aktywna .docx

Gdzie znaleźć szczegóły?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronach Urzędu Miasta pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007

Ogłoszenie jest wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 oraz Michałkowickiej 105.

Przedstawiciele Związku spotkali się z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie przepisów o planowaniu przestrzennym

Przedstawiciele Związku spotkali się z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie przepisów o planowaniu przestrzennym

W dniu 11 czerwca 2024 r. delegacja Polskiego Związku Działkowców (PZD) spotkała się z Panem Krzysztofem Paszykiem – Ministrem Rozwoju i Technologii oraz Panem Waldemarem Sługockim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, aby omówić niekorzystne przepisy o planowaniu przestrzennym, które zagrażają istnieniu ROD.

Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli Zdzisław Śliwa (Wiceprezes PZD) i Marian Praczyk (Prezes Okręgu PZD w Pile), a także radcy prawni Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki z Biura Prawnego PZD.

Ze strony rządowej udział wziął również Łukasz Marciniak (zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego) wraz ze swoimi współpracownikami.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie postulatów o zmianę przyjętych przepisów o planowaniu przestrzennym, które rodzą zagrożenia dla istnienia wielu ROD. Chodzi o kontrowersyjne przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Jednoznaczne negatywne stanowisko środowiska polskich działkowców wobec tych regulacji po raz kolejny przedstawił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Przypomniał on, że drastycznie ograniczają one możliwości ujawnienia ROD w przyszłych planach miejscowych. W efekcie tworzą warunki do wykluczenia większości ogrodów z tych planów, co byłoby równoznaczne z przeznaczeniem ich do likwidacji. Taki los mógłby spotkać nawet 60% ROD, które nie zostały uwzględnione w obowiązujących obecnie planach. Dlatego też Prezes Kondracki ponownie zaapelował do Ministra o nowelizację rozporządzenia, powołując się przy tym na setki zbiorowych stanowisk i protestów, w których działkowcy nawołują do modyfikacji przepisów.

W trakcie spotkania szczegółowe wyjaśnienie prawne przedstawił mec. Piech. Przede wszystkim wytłumaczył on, dlaczego sytuacja planistyczna ROD przekłada się bezpośrednio na kwestię likwidacji ROD i wywłaszczania działkowców na cele komercyjne, a także uzasadnił zarzut, że rozporządzenie w obecnym kształcie zagraża bezpieczeństwu ROD. W efekcie zaprezentował i objaśnił zmiany w rozporządzeniu postulowane przez PZD, których efektem byłoby zniesienie zagrożeń wynikających dla ROD z obecnie obowiązujących przepisów.

Spotkanie miało charakter merytoryczny i konstruktywny. Podkreślenia wymaga niezwykle życzliwy stosunek kierownictwa Ministerstwa, a zwłaszcza Ministra Paszyka, do całego środowiska działkowców. Stąd też w wyniku rozmów nastąpiło znaczne zbliżenie się stanowisk obu stron. Podczas spotkania zarysowały się bowiem dwie koncepcje rozwiązania przedmiotowego problemu. Temat wymaga jednak dodatkowego omówienia. Dlatego strony uzgodniły potrzebę odbycia kolejnego spotkania w najbliższym czasie, aby wypracować konkretne rozwiązanie legislacyjne, które pozwoli zakończyć sprawę niepokojącą polskich działkowców od wielu miesięcy.

Dzień po spotkaniu w Ministerstwie zebrał się Krajowy Zarząd PZD, który dokonał oceny przedstawionych koncepcji rozwiązania kwestii niekorzystnych przepisów o planowaniu przestrzennym. W tym zakresie Krajowy Zarząd jednomyślnie podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko o konieczności nowelizacji rozporządzenia w celu usunięcia zagrożenia dla ROD. Jednocześnie uznano, że stanowisko Ministerstwa rodzi nadzieję, że w stosunkowo szybkim czasie uda się uwzględnić postulaty Związku, co pozwoliłoby zabezpieczyć istnienie większości rodzinnych ogrodów działkowych.

PZD będzie informować o dalszych działaniach i decyzjach w tej sprawie.

Zapraszamy do śledzenia informacji na www.pzd.pl.

BIURO PRAWNE PZD