Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 września 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 września 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021

 

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 8 września 2021 roku

 

w sprawie przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych

w ROD w roku 2021

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 6 września br. ocenił stan odbywania w bieżącym roku walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) na dzień 31 sierpnia 2021 roku.  Krajowy Zarząd PZD już 1 grudnia 2020 r. podjął uchwałę nr 347/2020 w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, która zobowiązała Okręgowe Zarządy do przesunięcia terminu odbywania walnych zebrań w ROD do dnia 31 sierpnia 2021 r. Wszystkie Okręgowe Zarządy podjęły stosowne uchwały.

Krajowy Zarząd PZD w Stanowisku z dnia 16 marca 2021 w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 w związku z pandemią jednoznacznie wskazał, iż niezmiernie ważne jest rozpoczęcie procesu organizacji walnych zebrań poprzez sporządzenie niezbędnej dokumentacji, aby zarząd ROD mógł przeprowadzić je w terminie, w którym będzie to tylko możliwe. W tym celu zarządy ROD zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 winny były przygotowywać niezbędne dokumenty m.in. dokumenty sprawozdawcze i finansowe. Dlatego też, kiedy od 14 czerwca 2021 r. przywrócona została możliwość organizacji walnych zebrań lub konferencji delegatów, zarządy ROD wyposażone przez Krajowy Zarząd PZD w wytyczne i wzory dokumentów i przygotowane merytorycznie zgodnie z zaleceniami KZ PZD, mogły zgodnie z obowiązującymi przepisami statutu zwołać i przeprowadzić walne zebranie w wyznaczonym terminie

Krajowy Zarząd PZD zauważa,  że na dzień 31 sierpnia 2021 roku około 80% ROD odbyło już walne zebrania (konferencje delegatów) i podjęło niezbędne decyzje, by zapewnić możliwość funkcjonowania i regulowania bieżących zobowiązań. Nadal jeszcze pozostają ogrody, w których zebrania się nie obyły, mimo, że  ich organizacja i przeprowadzenie jest statutowym obowiązkiem zarządu ROD.

Krajowy Zarząd PZD uwzględniając powyższe, uchwałą nr 282/2021 zobowiązał Okręgowe Zarządy PZD do oceny dotychczasowego przebiegu kampanii walnych zebrań i upoważnił je do podjęcia decyzji o wydłużeniu terminów odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) sprawozdawczych ROD do dnia 30 września 2021 r.

W związku z nielicznymi przypadkami podejmowania przez zarządy ROD uchwał ws. odstąpienia od organizacji walnych zebrań, Krajowy Zarząd PZD uznaje za konieczne przypomnieć, że w roku 2021 nie obowiązują żadne rozwiązania nadzwyczajne, które były dopuszczone do stosowania przez zarządy ROD na potrzeby sytuacji z 2020 roku. Dlatego też, podjęcie przez zarząd ROD uchwały w sprawie odstąpienia od organizacji walnego zebrania w 2021 roku pozbawione jest podstaw prawnych, bowiem żaden z obowiązujących aktualnie przepisów Statutu PZD, czy też żadna z uchwał Krajowej Rady PZD, ani Krajowego Zarządu PZD nie zawiera upoważnienia dla zarządów ROD do odstąpienia od organizacji walnego zebrania/konferencji delegatów.

Nieprzeprowadzenie walnego zebrania w ROD w bieżącym roku jest niedopełnieniem statutowych obowiązków przez zarząd ROD i może stanowić podstawę do odwołania zarządu ROD.

                                                                                                                       Krajowy Zarząd

                                                                                                               Polskiego Związku Działkowców

Walne Zebranie w ROD Staszica w Katowicach

Walne Zebranie w ROD Staszica w Katowicach

W dniu 31 sierpnia 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ROD im. Staszica w Katowicach.
Zebranie z uwagi na niską frekwencje w oznaczonej godzinie odbyło się w drugim terminie.

Czas do rozpoczęcia zebrania został wykorzystany przez zaproszonych przedstawicieli V Komisariatu Policji w Katowicach st. sierżanta Damiana Pelikan oraz st. sierżanta Piotra Szlękna rozmowę o stanie bezpieczeństwa na terenie ogrodu.

Sierżanci zachęcili do zadawania pytań również dotyczących całego osiedla Giszowiec. Przedstawiciele Policji omówili podając przykłady, w jaki sposób przestępcy wykorzystują wyłudzenia od osób prywatnych środków finansowych. Poinformowali zebranych o sposobach rozpoznawania oszusta. Goście omówili sposoby powiadamiania Policji o zdarzeniach.
Na zakończenie pogadanki Prezes Zarządu podał przykłady okradania działkowców na działkach w ROD Radość i ROD Baildon w Katowicach.
Poprosił policjantów o częstsze kontrole ogrodu z uwagi na zdarzenia z ostatnich tygodni, jakie miały miejsce w naszym ogrodzie.
Uczestniczący działkowcy z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki z Policją

Zebranie rozpoczęto w drugim terminie o godz. 17:00. Zebranie w imieniu Zarządu otworzył Prezes Zarządu Józef Łęczycki.

Przywitał wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im. Staszica , a w szczególności nowych działkowców Członków PZD.
Przywitał przedstawiciela Okręgu Śląskiego PZD Pana mgr inż. Artura Olczyka – starszego inspektora ds. inwestycji.

Minutą ciszy uczczono pamięć działkowców którzy odeszli z naszego grona do wieczności.
Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano kol. Andrzeja Szczypa.

Po zatwierdzeniu Porządku Obrad i Regulaminu Walnego Zebrania, wybrano Komisję Mandatową i komisję Uchwał i Wniosków.
Zebrani członkowie Walnego Zebrania po wysłuchaniu sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu ROD, planu pracy oraz ocen Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zatwierdzili uchwały:

I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2019 i 2020 rok.

 • Uchwała nr 1 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 roku.
 • Uchwała nr 2 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2019 rok
 • Uchwała nr 3 W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 roku.
 • Uchwała nr 4 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 roku.
 • Uchwała nr 5 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2020 rok.
 • Uchwała nr 6 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.


II. Uchwały w sprawie zatwierdzenia opłat ogrodowych na 2021 rok:

 • Uchwała nr 7 W sprawie wysokości i terminu opłaty ogrodowej na 2021 rok.
 • Uchwała nr 8 W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w 2021 roku.
 • Uchwała nr 9 W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w 2021 roku.
 • Uchwała nr 10 W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2021 roku.
 • Uchwała nr 11 W sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej.


III. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2021 rok.

 • Uchwała nr 12 W sprawie Planu pracy, planu remontów w ogrodzie na 2021 rok.
 • Uchwała nr 13 W sprawie zatwierdzenia Preliminarzy finansowych na 2021 rok.

 

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 6 września 2021 roku

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 6 września 2021 roku

Krajowy Zarząd PD w dniu 6 września br. pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego obradował na swoim kolejnym posiedzeniu. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD zajął się przede wszystkim podsumowaniem przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, które odbyły się do dnia 31 sierpnia 2021, dnia,  do którego na skutek Uchwały Krajowego Zarządu PZD został przesunięty przez Okręgowe Zarządy termin odbywania walnych zebrań. Z dotychczasowego przebiegu kampanii walnych zebrań w ROD wynika, że większość ogrodów odbyła już walne zebrania i podjęła niezbędne decyzje zapewniając sobie tym samym możliwość funkcjonowania, jak i regulowania bieżących zobowiązań. Około 20% nie przeprowadziło jeszcze walnego zebrania z różnych przyczyn, dlatego też Krajowy Zarząd PZD upoważnił Okręgowe Zarządy PZD do podjęcia decyzji o wydłużeniu terminów odbywania zebrań sprawozdawczych ROD do dnia 30 września 2021 roku.

Na posiedzeniu przedstawiony został projekt „Wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania ROD” opracowany przez specjalnie powołaną do tego celu komisję. Krajowy Zarząd PZD zadecydował o przekazaniu tego dokumentu do konsultacji do Okręgów PZD.

Krajowy Zarząd PZD zajął się również tematem kierunków oraz metod działalności promocyjnej i współpracy z mediami przez struktury PZD, który jak inne tematy: podsumowanie przebiegu walnych zebrań w ROD w 2021 roku, wytyczne w sprawie zasad projektowania i zakładania ROD zostaną szczegółowo omówione na naradzie prezesów, dyrektorów i głównych księgowych biur okręgów, która odbędzie się w dniu 7 września br.

Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały w sprawie dokonania zmian w Rejestrze ROD dla ROD „Olszynka” w Poznaniu, ROD „Łukbut” w Łukowie, ROD „Meblarz” w Opatówku, ROD „Marzenie” we Wrocławiu oraz ROD „Staromiejski” w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w części ROD „Stokrotka” w Strzegomiu, ROD „Związkowiec” w Żarach, ROD im. Chrobrego w Wałbrzychu.

Krajowy Zarząd PZD przyznał pożyczkę z Funduszu Samopomocowego ROD „Barbórka” w Damasławku na wymianę ogrodzenia oraz ROD im. M. Kopernika w Śremie na modernizację sieci wodociągowej w ROD. Ponadto przyznano dotację na remont ogrodzenia zewnętrznego ROD „Energetyk” w Lublińcu.

W związku z ogłoszeniem w dniu 10 czerwca br. konkursem krajowym „ROD 40-lecia PZD”, na który wpłynęło 50 zgłoszeń, Krajowy Zarząd PZD powołał Komisję Konkursową, która dokona oceny zgłoszonych ROD na podstawie złożonych formularzy i dokumentacji fotograficznej. Na podstawie oceny Komisji, Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnie konkurs niezwłocznie po jej przedstawieniu.

 ZRS

40-lecie ROD Gajówka w Wodzisławiu Śląskim

40-lecie ROD Gajówka w Wodzisławiu Śląskim

ROD Gajówka w Wodzisławiu Śląskim 4 września obchodził 40 rocznicę powstania ogrodu.. Przy pięknej pogodzie, dużym zainteresowaniu działkowców, mieszkańców naszego miasta uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji działkowców, którą celebrował proboszcz parafii WNMP ks.prałat Bogusław Płonka. Odsłonięto tablicę upamiętniającą założenie ogrodu przez byłych jak i obecnego Prezesa ogrodu.  

Hymnem PZD rozpoczęto uroczystości. Prezes Zarządu Janusz Jelonek przywitał przybyłych gości: Członka Krajowej Rady, II Wiceprezesa Okręgu Śląskiego PZD Pana Jana Radołę, członka Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD Pana Józefa Tomas, zastępcę Prezydenta miasta Pana Wojciecha Krzyżek, prezesów ogrodów m. Wodzisław Śląski, samorządowców, mieszkańców naszego miasta.

Na wstępie Prezes Zarządu przedstawił krótką historię powstania ogrodu, następnie wręczono odznaczenia Związkowe, za zasługi dla ROD, Najpiękniejsze działki 40 lecia  ROD, a gościom wręczono upominki. Pan Jan Radoła wręczył puchar oraz dyplomy od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.

 Dziękujemy. Życzeń co nie miara.

Pozdrawiamy działkowców w całym kraju.

Janusz Jelonek

Świętowanie w ROD Jagódka w Żorach

Świętowanie w ROD Jagódka w Żorach

 28 sierpnia 2021 roku w Rodzinnym Ogrodzie  Działkowym  „Jagódka”  w Żorach  odbyło się podwójne święto – Jubileusz 40-lecia ROD oraz ogrodowy Dzień Działkowca.

W tym ważnym dniu nie zapomniano o milusińskich. To dla  nich zarząd przygotował gry i zabawy. Największym zainteresowaniem roześmianych dzieciaków cieszyła się zjeżdżalnia i wata cukrowa.

Dom Działkowca i plac zostały udekorowane, przybrały świąteczny charakter, a zarząd serdecznie witał działkowców oraz zaproszonych gości.

W tej doniosłej uroczystości udział wzięli:

 • Pan Waldemar Socha, prezydent Miasta Żory,
 • Pani Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD,
 • Pan Władysław Dydo, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa.

Uroczystość rozpoczęto hymnem PZD „Zielona  Rzeczpospolita”. Pan Ireneusz Lewońko, prezes zarządu ROD, przedstawił historię ogrodu, podziękował poprzednim zarządom za pracę, a działkowcom za ich zaangażowanie i dbanie o ogród. Lucyna Cyrek – sekretarz OZ, wręczyła puchar ufundowany przez prezesa Okręgu Śląskiego, Pan Józefa Noskiego. Złożyła także życzenia z okazji Jubileuszu 40-lecia ROD Jagódka.

Kolejnym punktem uroczystości były wyróżnienia i nagrody. Sekretarz Okręgu Śląskiego uhonorowała  działkowców złotymi i brązowymi odznaczeniami PZD ”Zasłużony Działkowiec”. Działkowcy licznie przybyli, dopisała piękna pogoda, wspaniała atmosfera. Uroczystość dała dużo radości i zabawy.

Życzę kolejnych jubileuszy oraz dziękuję za to, że jesteście, za to, że uwierzyliście, że można wspólnie stworzyć, to co dziś śmiało mogę nazwać Rodziną Ogrodową – Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Jagódka”.

Lucyna Cyrek

Uroczyste obchody Dnia Działkowca w ROD „PROMIEŃ” w Rudzie Śląskiej pod patronatem pani Prezydent Grażyny Dziedzic

Uroczyste obchody Dnia Działkowca w ROD „PROMIEŃ” w Rudzie Śląskiej pod patronatem pani Prezydent Grażyny Dziedzic

Uroczyste obchody odbyły się w sobotę 28 sierpnia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ,,Promień” w Rudzie Śląskiej.

Okazji do świętowania było kilka. W tym roku przypada bowiem 115-lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PROMIEŃ oraz 40-lecie istnienia Polskiego Związku Działkowców

W uroczystościach wzięły udział władze Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców: Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski, członek Okręgowego Zarządu i Rady Okręgu Śląskiego PZD Iwona Smieskol, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Sławomir Barwiak, Przewodniczącym Delegatury Rejonowej w Rudzie Śląskiej Józef Nawój oraz zaproszeni goście: rudzki poseł Marek Wesoły, władze samorządowe w osobie wiceprezydenta Krzysztofa Mejer oraz radnego Rady Miasta Ruda Śląska Jacka Jarockiego, Prezes towarzystwa przyjaciół Orzegowa pani Iwona Agnieszka Skrzypczyk-Sikora oraz działkowcy z ROD „Promień”, a także delegacja z zaprzyjaźnionego Rodzinnego Ogrodu „Tęcza”.

Uroczyste obchody 115-lecia ROD „Promień” rozpoczęła Msza święta polowa. Eucharystię sprawował ks. Ryszard Nowak Proboszcz tutejszej parafii u Św. Michała Archanioła w Orzegowie. Bezpośrednio po mszy ks. Ryszard uhonorowany został wyjątkowym odznaczeniem, bo nadanym przez samych działkowców, a mianowicie odznakę „Za zasługi dla ROD”. W krótkich słowach podziękowania ks. Ryszard wrócił wspomnieniami do dzieciństwa, w którym sporą część czasu spędzał na działce babci i dziadka. Podkreślając jak duży wpływ to miało w kształtowaniu jego osobowości w procesie wychowawczym. Spędzanie czasu wśród roślin, zwierząt i różnego rodzaju żyjątek wykreowało na zawsze szacunek dla natury, drugiej osoby, Boga. Przemówienie odebrane zostało przez działkowców bardzo ciepło i nagrodzone gromkimi brawami.

W dalszej części uroczystych obchodów były okolicznościowe przemówienia oraz odznaczenia zasłużonych działkowców.

Jako pierwszy gratulacje Zarządowi ROD, Komisji Rewizyjnej ROD „Promień” oraz, a może przede wszystkim działkowcom rocznicowego ogrodu złożył zaproszony na uroczystość Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marek Wesoły. Następnie prezes jubileuszowego ogrodu Tadeusz Zmełty odczytał referat okolicznościowy z okazji obchodów 115 rocznicy istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Promień” Ruda Śląska – Orzegów. Z interesującego przemówieniu prezesa dowiedzieliśmy się jaka jest historia powstania ogrodu, która nieuchronnie łączy się z rozbudową gminy Orzegów i sięga końca 19 i początku 20 wieku.

Po uważnym wysłuchaniu referatu głos zabrał prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski, który z okazji tego wspaniałego jubileuszu życzył wszystkim działkowcom, żeby obecność na ogrodach działkowych przynosiła im wiele radości, satysfakcji, poczucia tego, że przyroda jest pięknem, z której możemy czerpać w tym zwariowanym świecie. Życzył też tego, abyśmy mogli funkcjonować, tutaj w województwie Śląskim, Rudzie Śląskiej wspólnie jako ruch ogrodów działkowych i samorząd. Jesteśmy tak blisko siebie. Musimy reagować na działkowe potrzeby, na Nasze wnioski. I to będziemy robić. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie stwierdził Prezes OZ do tego, aby uczestniczyć w tej wyjątkowej uroczystości, To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę z Państwem być, że mogę wspólnie świętować. Wszystkiego najlepszego!

Do życzeń dołączył w swoim przemówieniu pan Krzysztof Mejer wiceprezydent Rudy Śląskiej, który w imieniu pani prezydent Grażyny Dziedzic złożył życzenia działkowcom oraz wszystkim uczestnikom obchodów gratulacje. Pan prezydent zauważył, że dzięki pandemii ogródki działkowe przeżywają prawdziwy renesans. Obserwujmy ogromny popyt na ogródki w mieście.  Słowa wiceprezydenta potwierdza aktyw PZD oraz działkowcy zauważając, że zainteresowanie ogrodami działkowymi jest naprawdę duże. Widzimy, że nasze społeczeństwo chce mieć takie miejsce nieopodal własnego miejsca zamieszkania, które tworzy oazę ciszy, spokoju, zieleni, obcowania z naturą.

Do życzeń i gratulacji w ciepłych i miłych słowach dołączyła w swoim przemówieniu pani prezes towarzystwa przyjaciół Orzegowa pani Iwona Agnieszka Skrzypczyk-Sikora, za które jako działkowcy jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Po uroczystych wystąpieniach i gratulacjach w dalszej części spotkania nastąpiła miła chwila związana z dekoracją działkowców odznaczeniami związkowymi. Na wniosek Zarządu ROD, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Katowicach zostało przyznane odznaczenia, które wręczał prezes zarządu Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski.

W drugiej części działkowicze mieli sposobność na smaczny poczęstunek przy akompaniamencie zespoły muzycznego.

Tadeusz Zmełty prezes zarządu  ROD „Promień” podziękował wszystkim za przekazane życzenia jeszcze raz serdecznie na zakończenie.

S. Barwiak