Szkolenie z zakresu ochrony sadów

Szkolenie z zakresu ochrony sadów

W dniu 18.02.2020r. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie odbyło się szkolenie pod nazwą  „Ochrona sadów i jagodników. Wydarzenie związane z ogłoszonym przez ONZ  na  Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin „CHRONIĄC ROŚLINY-CHRONISZ ZDROWIE”.

Spotkanie otworzyła pani  dyrektor Anna Szymik, witając licznie zebranych uczestników, wśród których znaleźli się sadownicy, rolnicy a także działkowcy. W szkoleniu wzięli udział również przedstawiciele Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Śląskiego PZD.

Pierwszą część szkolenia poprowadziła pani dr inż. Małgorzata Sekrecka przedstawiciel Zakładu Ochrony Roślin przed szkodnikami z Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic. Tematem jej wykładu były „Nowe wyzwania w ochronie sadów przed szkodnikami”. Przedstawiła w nim przyczyny występowania szkodników, do których należą mała bioróżnorodność, duże plantacje, zanieczyszczenie wód, ocieplenie klimatu czy też malejący asortyment chemicznych środków ochrony roślin. Jak podkreśliła Pani doktor „W związku z ociepleniem klimatu, jak również rosnącym obrotem materiałem roślinnym (w tym handlem internetowym) wzrasta zagrożenie ze strony szkodników, które do tej pory nie były notowane w naszym kraju lub ich obecność w środowisku nie miała wpływu na wielkość i jakość plonu”. Z wykładu mogliśmy się również dowiedzieć o nowych rodzajach szkodników ciepłolubnych, które zadomowiły się w Polsce w wyniku wzrostu średniej dobowej temperatury powietrza. Należą do nich tarcznik niszczyciel, muszka palmoskrzydła oraz nasionnica wschodnia. Pojawianie się gatunków obcych dla rodzimej fauny jest niebezpieczne ze względu na to, że mogą się one szybko namnażać a na rynku brakuje zarejestrowanych środków, które umożliwiłyby walkę z nimi. Co gorsza pojawiają się szkodniki odporne na działanie środków ochrony roślin. Niestety ocieplenie klimatu wpływa także na dobre przezimowywanie szkodników a co za tym idzie ich większą aktywność już od wczesnej wiosny, skrócenie czasu rozwoju, wyższą płodność i wzrost liczby pokoleń. Na zakończenie Pani doktor przekazała kilka zasad, których należy przestrzegać, aby ograniczyć liczebność szkodników i które mogą pomóc w ich zwalczaniu:

 1. Wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę;
 2. Zakładanie rozsadzeń ze zdrowego materiału rozmnożeniowego, wolnego od szkodników;
 3. Regularnie prowadzony monitoring obecności i liczebności agrofagów oraz towarzyszącej im pożytecznej entomofauny przy użyciu dostępnych metod i narzędzi;
 4. Wybór optymalnego terminu zwalczania na podstawie fenologii rośliny i fenologii szkodnika;
 5. Przestrzeganie zasad zawartych w etykiecie/instrukcji stosowania danego preparatu;
 6. Bezwzględne niestosowanie środków niezarejestrowanych, niewiadomego pochodzenia;7
 7. Dbałość o bioróżnorodność upraw.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część szkolenia nt. skutecznych metod upraw jagodowych przed patogenami, której prowadzącym był pan Szymon Jabłoński –  Doradca Sadowniczy Bayer Sp. z o.o. Przedstawił on środki ochrony roślin jagodowych produkowanych przez firmę Bayer Sp. z o.o., do których należą: Movento, Luna Sensation 500 SC, ZATO, TELDOR 500SC, SERENADE ASO.,

Na zakończenie pani Karina Krasoń podziękowała wykładowcom za rzetelne i interesujące przedstawienie tematów, zapraszając wszystkich na kolejne szkolenia.

Ewa Neuman/Katarzyna Burzawa-Skoczylas

TO PACHNIE WIOSNĄ !

TO PACHNIE WIOSNĄ !

Z pewnością każdy działkowiec zaobserwował u siebie w ogródku takie miłe, kolorowe zwiastuny wiosny. Co będzie dalej nie wiemy.

Można zaobserwować wiele pąków na krzewach i drzewach. Mrozy mogą nas zaskoczyć w każdej chwili i nie bardzo mamy na to wpływ.

Obecnie noce mamy z przymrozkami a dnie bywają bardzo słoneczne i ciepłe. Mam nadzieję że wszyscy pobielili wapnem drzewa. Taka aura sprzyja między innymi powstawaniu na drzewach (szczególnie młodych) bruzd mrozowych- pęknięć co powoduję osłabienie i zmniejszenie odporności drzew. Kto pominął ten zabieg nich jeszcze bieli !

Instruktor Okręgowy SSI
     Barbara Głogowska

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 29.01.2020 r.

w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO

Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. wpłynęło do jednostki krajowej PZD pismo z Ministerstwa Klimatu z dnia 24.01.2020 r. z odpowiedzią na pismo Krajowego Zarządu PZD z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych, zwanego dalej Rejestrem BDO.   

Przypomnijmy, że w ww. piśmie KZ PZD wystąpił do Ministra Klimatu – Pana Michała Kurtyki o zajęcie przez resort oficjalnego stanowiska, czy PZD jest zobowiązany do dokonaniu wpisu do BDO prowadzonego przez marszałków województw na podstawie art. 49 ustawy o odpadach.

Powyższe wystąpienie zostało zainicjowane wejściem w życie z dniem 6.09.2019 r. nowelizacji ustawy „śmieciowej” i niejednolitą wykładnią jej przepisów przejściowych. Nowelizacja umożliwiła ROD, zaliczanym do kategorii nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, „wyjście” z gminnego systemu i bezpośrednie zlecenie ich wywozu przedsiębiorcom zajmującym się odbiorem odpadów.  Stąd też obecnie wiele gmin podejmuje uchwały o rezygnacji z odbierania odpadów z ROD, a ogrody stoją przed koniecznością niezwłocznego podpisania umów z przedsiębiorcami zajmującym się odbiorem odpadów. Jednak część z firm odmawia zawierania umów z ROD, argumentując, że nie są one wpisane do Rejestru BDO. W konsekwencji ROD, w tym również inne jednostki PZD, pozbawiane są możliwości realizacji obowiązku zapewnienia wywozu śmieci.

W swoim wystąpieniu, PZD jednocześnie wskazał, że jego zdaniem brak jest podstaw dla przyjęcia, aby Związek, w tym jego jednostki organizacyjne spełniały przesłanki uzasadniające klasyfikowanie ich do podmiotów zobowiązanych do ujawnienia w Rejestrze BDO. W szczególności, ani PZD, ani poszczególne ROD, nie wprowadzają na rynek produktów, produktów w opakowaniach, nie prowadzą jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz nie gospodarują odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach.

Ministerstwo Klimatu w piśmie z dnia 24.01.2020 r. potwierdziło stanowisko PZD w tej sprawie. Uznało bowiem, że odpady, które powstają na terenie ROD należy zakwalifikować jako odpady komunalne. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprost wynika, że wytwórcy odpadów komunalnych są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO. Reasumując ROD jako wytwórcy odpadów komunalnych nie mają obowiązku wpisu do Rejestru BDO (podmiot odbierający odpady w swojej ewidencji odpadów wskazuje, że pochodzą od podmiotu zwolnionego z obowiązku wpisu do BDO).

Zgodnie z zastrzeżeniem Ministerstwa Klimatu, ww. odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie jest prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych. Mimo to, przekazujemy niniejsze pismo zarządom i komisjom rewizyjnym ROD, do ewentualnego wykorzystania w rozmowach z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenów ROD, które odmawiają zawarcia z PZD umów na wywóz śmieci z uwagi na brak wpisu z Rejestrze BDO.

 

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 29.01.2020 r.

Co niesie z sobą rewolucja śmieciowa?

Co niesie z sobą rewolucja śmieciowa?

Wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami dla ROD, powodują nie lada trudności dla zarządów, które sprowadzają się głównie do:

* wzrostu kosztów

* trudności we wdrażaniu segregacji

* kłopoty z likwidacją odpadów zielonych 

* różne interpretacje przepisów ustawy w stosunku do ROD

Rodzinne ogrody działkowe są specyficznym podmiotem gromadzącym odpady, co wynika z wielkości, różnorodności oraz trudności w dopasowaniu się do obowiązujących przepisów.

Wzrost ogólnych kosztów, jest wynikiem:

* nałożenie na odbiorców dodatkowych wymagań w zakresie monitoringu, kaucji, rejestru, co w niektórych przypadkach powoduje wzrost 10-krotnty

* obowiązek prowadzenia rejestru i sprawozdawczości wymaga wzrostu zatrudnienia

* wzrost opłaty za środowisko, nawet dwukrotnie

* rozszerzenie frakcji odpadów selektywnych do aż 5 kategorii

* obowiązek dla gmin selektywnej zbiórki, co powoduje wzrost nawet czterokrotnie

* nadprodukcja odpadów i likwidacja rynku chińskiego, powoduje 10 % wzrost kosztów

* wzrost kosztów, największej grupy, tzw. zmieszanych – dwukrotnie za tonę

* rosnąca konsumpcja i przyrost śmieci

* obowiązek bilansowania gospodarki odpadami (gmina nie może dopłacać).

Wymogi przepisów unijnych w zakresie segregacji powodują konstruowanie stawek zaporowych w celu „wymuszenia segregacji”.

Dla ogrodów działkowych problem powstaje przy likwidacji odpadów zielonych, które nie podlegają kompostowaniu. Zakazy spalania odpadów i nieprzyjmowanie ich przez ekoporty nieodpłatnie tworzy sytuacje, z którymi zarządy nie zawsze potrafią sobie poradzić.

Koszty transportu tych odpadów przerastają wielokrotnie cenę ich odbioru. Trudności potęguje również sytuacja, iż przedsiębiorstwa odbierające odpady często nie godzą się na stawki przewidziane w ustawie.

Co można robić aby złagodzić problem? W ogrodach, aby zmniejszyć koszty likwidacji odpadów należy więc:

1. szukać alternatywnych możliwości likwidacji, jak zrębkowanie, zbiorowe kompostowanie, 

2. prowadzenie szerokiej kampanii propagującej selektywną zbiórkę,

3. w przypadku prac zwiększających wielkość odpadów (remonty) wprowadzanie obowiązku zamawiania dodatkowych pojemników przez użytkowników działek

4. organizowanie cyklicznych zbiórek odpadów gabarytowych oraz elektrośmieci,

5. przestrzeganie zasad i obowiązku kompostowania

6. wymiana doświadczeń między kolegiami prezesów

7. podjęcie szerokiej kampanii w kierunku zmiany mentalności działkowców.

Jeżeli nie złagodzimy problemu, to nie pozostanie nic innego, jak tylko płacić!

Cenną inicjatywą zarządu komisarycznego ROD Botaniczne jest ulotka rozdawana działkowcom odnośnie segregacji odpadów. Tutaj

Prezes Okręgu PZD

mgr Tadeusz Jarzębak

Działkowa permakultura

Działkowa permakultura

Na działce powstaje ogromna ilość masy organicznej, która zamiast trafić do śmietnika, może zostać odpowiednio zagospodarowana. Zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, to jeden z elementów troski o przyrodę. Według założeń permakultury, biodegradowalne odpady to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Inspirowanie się naturą i stosowanie jej zasad, pozwala przywrócić naturalnemu środowisku jego pierwotną równowagę.

 

 Palenie to nie metoda. Bezmyślne niszczenie bogactwa materii organicznej to nieoceniona strata dla środowiska przyrodniczego. Rozpalanie ognisk powoduje degradację gleby – całkowicie niszczy życie mikrobiologiczne oraz cenne związki i połączenia organiczno-mineralne, które są odpowiedzialne za żyzność gleby. To dzięki próchnicy powstaje struktura gruzełkowata, gwarantująca odpowiednie warunki powietrzno-wodne gleby. Ponadto, spalanie części roślin pochodzących z działki, zwłaszcza na terenach miejskich, jest przyczyną zadymiania i jest niezgodne z miejscowymi przepisami oraz Regulaminem ROD (§68 pkt 5).

Kompost. Zgodnie z §42 Regulaminu ROD, działka musi być wyposażona w kompostownik, a każdy działkowiec ma obowiązek kompostowania odpadów pochodzenia organicznego. W kompostowniku, w procesie przemian mikrobiologicznych z materii organicznej powstaje pełnowartościowy nawóz.  Należy pamiętać, że wszystkie rośliny uprawiane na działce czerpią składniki pokarmowe z gleby. Cała materia organiczna powstała na terenie ogrodu, podczas wzrostu „zabiera” część związków mineralnych, zubożając tym samym środowisko glebowe. Kompostując materiały pozyskane z resztek pożniwnych i innych części roślin oraz stosując nawożenie kompostem, umożliwiamy częściową rekompensatę pobranych z gleby składników. Poza tym wyrzucenie resztek organicznych jest zwykłym marnotrawstwem, a ich spalanie, jak już wspomniano, jest niezgodne z prawem.

Na kompost można przeznaczyć pochodzące z działki części roślin  tj. skoszoną trawę, chwasty, resztki pożniwne, gałęzie po cięciu drzew oraz odpadki kuchenne np. fusy z kawy, herbaty, skorupki jajek, obierki uprawianych w naszym klimacie owoców i warzyw. Materiał układa się warstwowo i przesypuje co 30 cm ziemią, z dużą zawartością części ilastych lub ziemią kompostową. Dobrym rozwiązaniem są też startery do kompostu zawierające szczepy bakterii i grzybów odpowiedzialnych za rozkład materii organicznej. Preparaty stosuje się w formie roztworu lub przesypując poszczególne warstwy kompostu. Drugi sposób wymaga podlania materiału.

 Wermikompost. Dużą popularność ze względu na właściwości próchnico-twórcze ma tzw. kompost koprolitowy (wermikompost), który powstaje przy udziale dżdżownic. Te bezkręgowce najczęściej „przerabiają” całość substratu w którym żyją. Ze względu na swoje upodobanie do materii organicznej i utrzymującej się wilgotności środowiska, chętnie zasiedlają kompostowniki.  Spośród naszych rodzimych gatunków, których na terenie naszego kraju występuje ponad 20, coraz większą popularnością cieszą się tzw. dżdżownice kalifornijskie Eissenia foetida, hodowane ze względu na dużą zdolność przetwarzania materii organicznej. Charakteryzuje je większa zdolność rozrodcza oraz długość życia, która w optymalnych warunkach może osiągnąć nawet kilkanaście lat.Do kompostu można wprowadzić kupioną populację dżdżownic hodowlanych lub zwabić zasiedlające glebę gatunki np. przekopując z glebą przefermentowany obornik koński lub bydlęcy. Kompostowanie jest wyrazem troski o Ziemię oraz umiejętności wykorzystania nadwyżek produkowanej w ogrodach biomasy.

Ściółkowanie to inny sposób wykorzystania materii pochodzącej z działki, szczególnie przydatny dla posiadaczy drzewek owocowych wymagających intensywnej pielęgnacji. Na rabatach kwiatowych oraz wokół drzew i krzewów uprawianych na działce rozkłada się korę sosnową, zrębki lub przekompostowane trociny drzewne.  Aby ściółki mogły spełniać swoją rolę, grubość materiału nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Dlatego należy je systematycznie uzupełnić, zwłaszcza wokół roślin wrażliwych na mróz. Rozkładanie ściółki wpływa korzystnie na utrzymanie prawidłowej wilgotności gleby, poprawia jej strukturę, warunki termiczne oraz ogranicza występowanie chwastów.

Ważnym etapem pozyskania materiałów ściółkujących jest zrębkowanie gałęzi i drewna pozostałego po cięciu i prześwietlaniu drzew. Przy użyciu rębaka lub rozdrabniacza do gałęzi, można zagospodarować te odpady z korzyścią dla gleby i środowiska. W zależności od wielkości zrębków, zmienia się sposób ich wykorzystania. Najdrobniejsze części przeznacza się na kompost, większe można rozłożyć jako ściółkę, a najgrubsze kawałki drewna nadadzą się do konstrukcji podwyższonych grządek (jako warstwa drenująca).

dr inz.  Anna Ewa Michowska, PZD Okręg w Lublinie

Oferta pracy – księgowa/księgowy w OFK w Chorzowie

Polski Związek Działkowców

Okręg  Śląski w Katowicach

poszukuje osoby na stanowisko:

Księgowa/ Księgowy

Ośrodka Finansowo-Księgowego Okręgu Śląskiego PZD w Chorzowie

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie pełnej księgowości Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Chorzowie oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Chorzów na dedykowanym programie księgowym DGCS PZD System.
 • prowadzenie spraw kadrowych Delegatury Rejonowej PZD OZ Śląskiego w Chorzowie oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • doradztwo w sprawach finansowo – księgowych, podatkowych, rozliczeń ZUS dla Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego – ekonomicznego w zakresie księgowości/rachunkowości,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomości przepisów ustawy prawo pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych,
  o rodzinnych ogrodach działkowych.
 • znajomości programów księgowych
 • gotowości do świadczenia pracy na ½ etatu
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności analizowania dokumentacji,
 • dyskrecji, umiejętności zachowania tajemnicy służbowej,
 • komunikatywności, poprawnego posługiwania się językiem polskim,
 • dyspozycyjności,
 • odporności na stres,

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w zakresie księgowości Stowarzyszeń.

Oferujemy:

 • stabilność i dobre warunki pracy w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv na adres:

 • Polski Związek Działkowców Okręg Śląski ul. Kormoranów 1, 40-521 Katowice,

lub

 

Miejsce wykonywania pracy w siedzibie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego PZD
w Chorzowie, ul.  Niedźwiedziniec 1

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD oraz pod numerem telefonu 32 255 40 85, wew. 104

Prosimy o zamieszczenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Oferty należy nadsyłać do Okręgu Śląskiego PZD nie później niż do dnia 30.12.2019r.