PLANY MIEJSCOWE OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC KRUCZEJ, DWORSKIEJ, SPOKOJNEJ, MICHAŁKOWICKIEJ, PARKOWEJ, OBWODOWEJ CMENTARNEJ ORAZ OBSZARU POŁOŻONEGO W DZIELNICY BAŃGÓW W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PLANY MIEJSCOWE OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC KRUCZEJ, DWORSKIEJ, SPOKOJNEJ, MICHAŁKOWICKIEJ, PARKOWEJ, OBWODOWEJ CMENTARNEJ ORAZ OBSZARU POŁOŻONEGO W DZIELNICY BAŃGÓW W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

OPRACOWANIE PLANISTYCZNE OBEJMUJE SWYM ZASIĘGIEM ROD: „NOWY ŚWIAT”, „MALUCH” ORAZ „BAŻANT” W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Informujemy, że od 7 do 28 czerwca 2024 roku wyłożone zostały do publicznego wglądu projekty:

 • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Kruczej, Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Parkowej, Obwodowej oraz Cmentarnej w Siemianowicach Śląskich”, oraz
 • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Bańgów w Siemianowicach Śląskich” – wyłożenie powtórne.

Projekty planów miejscowych są wyłożone wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Gdzie można zapoznać się z projektami planów miejscowych wraz prognozami?

 1. w Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105, w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój  112) w godzinach pracy Urzędu:
  • poniedziałek: 700-1700;
  • wtorek – czwartek: 800-1600;
  • piątek: 800-1400;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej:

Kiedy i gdzie odbędą się dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych wraz z prognozami?

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie:

 1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Kruczej, Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Parkowej, Obwodowej oraz Cmentarnej w Siemianowicach Śląskich” odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 1500;
 2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Bańgów w Siemianowicach Śląskich” odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 1500.

Dyskusje odbędą się w Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105, na sali konferencyjnej (na parterze).

Do kiedy można złożyć uwagi do planów miejscowych oraz uwagi i wnioski do prognoz?

Uwagi do planów oraz uwagi i wnioski do prognoz mogą Państwo składać do 12 lipca 2024 roku.

Jak można złożyć uwagi do planów miejscowych oraz uwagi i wnioski do prognoz?

 1. papierowo na adres: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10,
  41-100 Siemianowice Śląskie, lub
 2. elektronicznie na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwagi mogą Państwo składać wykorzystując udostępniony formularz:

 1. Formularz wersja do wydruku .pdf
 2. Formularz wersja edytowalna .doc
 3. Formularz wersja edytowalna aktywna .docx

Gdzie znaleźć szczegóły?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie Urzędu Miasta pod adresem: https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/#!/rejestr/960181

 1. Treść ogłoszenia
 2. Treść ogłoszenia dostępna cyfrowo

Ogłoszenie jest wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ulicy  Jana Pawła II 10 oraz Michałkowickiej 105.

Działkowcu! Przyszłość ogrodów w Raciborzu w Twoich rękach Przystąpienie do opracowania planu ogólnego miasta Racibórz

Działkowcu! Przyszłość ogrodów w Raciborzu w Twoich rękach Przystąpienie do opracowania planu ogólnego miasta Racibórz

PZD Okręg Śląski informuje, iż Miasto Racibórz, na podstawie Uchwały Rady Miasta Racibórz nr LXVIII/962/2024, przystąpiło do sporządzenia planu ogólnego miasta Racibórz. Opracowaniem zostaną objęte również tereny 8 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w Raciborzu.

Mając na uwadze, że dla istnienia i funkcjonowania ROD na terenach gmin, ich właściwe zaklasyfikowanie w planie ogólnym ma kluczowe znaczenie, OZ Śląski zwraca się z prośbą o śledzenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Racibórz i wystosowanie wniosku do Prezydenta Raciborza o ujęcie terenów ROD w strefie planistycznej zieleni i rekreacji (SN).

Każda osoba, której los Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest obojętny, może złożyć wniosek do planu, bez konieczności wykazywania się ani prawem własności określonej nieruchomości, ani zamieszkiwaniem w danej gminie.

Możemy zgłaszać wnioski dotyczące konkretnego ROD, na terenie którego użytkujemy działkę rodzinną, ale także dotyczące innych Ogrodów. Okażmy solidarność, wspierajmy się nawzajem. Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa szansa na objęcie ogrodu korzystną strefą planistyczną.

wniosek edytowalny

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Tulipan w Zabrzu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Tulipan w Zabrzu

9 marca 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Tulipan w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stanisław Trzcieliński, który przywitał przybyłych działkowców, Panią Barbarę Sikorską, powołaną uchwałą 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań.

Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 10,8%, na 656 członków PZD w walnym zebraniu uczestniczyło 71.

Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Mirosław Leśniewski. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD Tulipan. Komisja Rewizyjnej dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD.

Postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok. Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce.

W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Barbara Sikorska

Władza kontra działkowcy. Przepisy uderzają w polskie „rodos”

Władza kontra działkowcy. Przepisy uderzają w polskie „rodos”

W 2023 r. wprowadzono przepisy nakazujące gminom opracowanie do 2025 r. tzw. planów ogólnych gmin. Będą to dokumenty dzielące tereny należące do samorządów na strefy planistyczne. Zdaniem działkowców obecne przepisy dyskryminują rodzinne ogrody działkowe (ROD).

Działkowcy apelują o korektę rozporządzenia w sprawie tzw. planów ogólnych.

Prawo przewiduje 13 kategorii stref, które w sposób ogólny określą przeznaczenie terenu. Sprecyzowanie nastąpić ma dopiero w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, który nie będzie mógł być sprzeczny ze strefą. Zdaniem Polskiego Związku Działkowców Polskich (PZD) rozporządzenie zawiera rozwiązania, które mogą zaszkodzić działkowcom.

„Do Ministra Rozwoju i Technologii wpłynęło blisko 1 tys. zbiorowych petycji działkowców. Apelują oni o korektę rozporządzenia w sprawie tzw. planów ogólnych. Oczekują prawa, które pomoże chronić ogrody. Obecnie przepisy to utrudniają i wręcz dyskryminują ROD. Mimo to resort nadal odmawia korekty swego rozporządzenia” – donosi PZD.

Według działkowców przepisy dyskryminują ROD

Czego obawiają się działkowcy? Jeżeli w planie ogólnym ROD trafią do strefy zakazującej ujawniania ogrodu w planie miejscowym, wówczas będzie to jednoznaczne z przeznaczeniem terenu na inny cel.

W praktyce oznacza to, że sprzeczność istnienia ogrodu z planem miejscowym pozwala na jego likwidację, w tym również na cel komercyjny. Objęcie strefą zakazującą ujawniania ROD w planie miejscowym oznacza , że już na etapie planu ogólnego ogród przeznaczono do likwidacji. Rozporządzenie dopuszcza ujawnianie ROD w zaledwie 3 z 13 stref. Zatem jest spore prawdopodobieństwo, że ogrody trafią do stref zakazujących ich ujawniania w planie miejscowym.

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie wpływu na sytuację ROD rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii.

Zupełnie inaczej potraktowano kwestię zieleni urządzonej. Choć, co do zasady, dedykowana jest dla niej strefa zieleni i rekreacji, dopuszczono ją w każdej z 13 stref. W efekcie, niezależnie od tego, do jakiej strefy trafi obszar zajęty przez zieleń urządzoną, nie blokuje to możliwości wprowadzenia jej do planów miejscowych. Według PZD „działkowcom minister tylko zaszkodził”. Dlaczego?

W większości stref, bo aż w 10, zakazano przeznaczania terenów w planach miejscowych pod ogrody działkowe. Zatem, jeżeli ogród trafi do którejś z nich, to bezpowrotnie utraci szansę na ujawnienie w planie miejscowym. Po drugie, ROD nadano status profilu dodatkowego. W odróżnieniu od terenów zieleni urządzonej, w rozporządzeniu nie przewidziano żadnej strefy, która byłaby dedykowana ogrodom działkowym. Za to jest 10 stref, które ich zakazują. Objęcie terenu ROD tą strefą oznacza, że w planach miejscowych przeznaczono go pod bloki, a cześć terenu może być przeznaczona pod ogród, lecz wcale nie musi.

PZD domaga się zmiany rozporządzenia. Rozwiązanie problemu jest proste. „Wystarczy tereny ogrodów działkowych potraktować analogiczne do terenów zieleni urządzonej. Bez takich zmian trudno będzie uwierzyć w zapewnia ministerstwa, że celem autorów rozporządzenia nie było zaszkodzenie działkowcom” – czytamy w oficjalnym komunikacje PZD.

Wiceminister MRiT: posiadacze ROD mogą czuć się bezpiecznie

Wiceszef MRiT, odpowiadając na pytania posłów, wskazał, że nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku, nie stanowi zagrożenie dla użytkowników ROD. Zapewnił jednak, że decyzja o tym, gdzie jaka strefa powstanie, zależy nie tylko od organów samorządowych, ale też od społeczności lokalnej. Wyjaśnił, że „istniejący w danym miejscu ogródek będzie argumentem do tego, by strefie nadać tytuł zielonej czy rekreacyjnej”.

Pytany o to, czy jednak nie powinno się zwiększyć liczby stref, w których można umieścić ROD, Sługocki powiedział, że „wpisanie ogródków do każdej strefy może stanowić dla nich zagrożenie”. „Gdybyśmy wszędzie wpisali ogródki, np. w strefie przemysłowej, to przeznaczenie ROD pod halę magazynową byłoby możliwe”. Natomiast ogródki wpisane do trzech konkretnych obszarów stanowi – jak powiedział – „kaganiec, który uniemożliwia np. zlikwidowanie ich i utworzenie tam hali”. Sługocki zaapelował też do użytkowników ROD, by aktywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych i tworzeniu planów ogólnych.

źródło: finanse.wp.pl