Prezydent Miasta Knurów odzanczony medalem Bene Meritus

Prezydent Miasta Knurów odzanczony medalem Bene Meritus

W dniu 16 grudnia 2021 roku świętowali działkowcy z ROD Szyb Wschód, a powodem uroczystego świętowania był jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Działkowców.
Z tej okazji działkowców odwiedzili serdecznie witani przez zebranych goście, tj. Prezydent Miasta Knurów Adam Rams, Radny Rady Miasta Jerzy Pach, Prezes ROD Szyb-Wschód Edward Kasprzyk oraz Członek Okręgowego Zarządu Kalisz Stanisław.
Podczas tego niecodziennego wydarzenia Prezydent Miasta Knurów Adam Rams z rąk Prezesa Rod Szyb-Wschód Edwarda Kasprzyka oraz Członka Okręgowego Zarządu Stanisława Kalisz otrzymał dyplom oraz medal jubileuszowy Bene Meritus za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.
Ponadto Prezydent Adam Rams oraz Radny Rady Miasta Jerzy Pach otrzymali od Edwarda Kasprzyka oraz Stanisława Kalisz kalendarze na 2022 rok oraz książki.
W swoim wystąpieniu Członek Okręgowego Zarządu Kalisz Stanisław podziękował Prezydentowi Adamowi Ramsowi za pamięć o działkowcach, doskonałą współpracę i wsparcie. Życzył Prezydentowi wiele sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Następnie Stanisław Kalisz wręczył dyplomy Krajowej Rady Polskiego Związków Działkowców z okazji jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców za wkład w tworzenie i rozwój Polskiego Związku Działkowców za wieloletnie zaangażowanie i pracę dla dobra działkowców, ogrodów i Związku. Takie dyplomy otrzymali: Edward Kasprzyk, Stanisław Skrzydlak, Irena Romaniuk, Jadwiga Famuła.
Trzeba przy tym dodać, że wszystkie te zasługi dla wyróżnionych, zostały uhonorowane przez prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego z Warszawy.
Jubileusz także był doskonałą okazją do świętowania 70-tych urodzin Edwarda Kasprzyka – Prezesa ROD Szyb-Wschód, któremu życzymy zdrowia i wspaniałych kolejnych lat.
Po oficjalnej części uroczystości, rozpoczęło się spotkanie opłatkowe.
Relacja: Agnieszka Łyko
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z 18 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Reportaż z ROD”

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z 18 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Reportaż z ROD”

Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 98/2021 z 8 kwietnia 2021 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD”, a Prezes PZD Zarządzeniem z 4 listopada 2021 r. powołał zespół do oceny prac zgłoszonych na konkurs.

Do konkursu nadesłano 11 prac.

Zespół przeanalizował wszystkie prace zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale nr 98/2021. Ocenił, czy spełniają cel, którym było propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, głównie znaczenia ROD dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich poprzez zaprezentowanie w formie reportażu opatrzonego materiałem fotograficznym przykładów wdrażania programów PZD.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę ocenę przedłożoną przez Zespół, 18 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. „Reportaż z ROD” oraz ogłosił listę nagrodzonych  i wyróżnionych prac.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce

Agnieszka Szpala ROD „Bursaki”, Okręg PZD w Lublinie

Praca „Reportaż z ROD „Bursaki” w Lublinie”

II miejsce

Anna Ewa  Michowska, Okręg PZD w Lublinie

Praca „Niech żyją Rodzinne Ogrody Działkowe”

III miejsce

Filip Roman, Okręg PZD Podlaski

Praca „Znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w życiu współczesnych mieszkańców miast”

 

Autorzy wyróżnionych prac:

Agnieszka Lazar, Okręg Łódzki PZD

Praca „PZD – przyjemność z działania”

Grzegorz Drozdowski, ROD  im. Władysława Sikorskiego w Gdyni,

Okręg Pomorski PZD

Praca „Reportaż z ROD”

Krajowy Zarząd PZD postanowił też uhonorować nagrodami specjalnymi autorów prac, którzy oprócz przywiązania do idei ogrodnictwa działkowego, pokazali w nich nie tylko pozytywne aspekty rodzinnych ogrodów działkowych oraz użytkowania działek, ale dotknęli także problemów, z którymi mierzą się struktury Związku w codziennej działalności. Laureaci nagród specjalnych w swoich pracach zwrócili uwagę m.in. na problem, jakim jest całoroczne zamieszkiwanie na działkach w ROD (niezgodne z regulaminem ROD), co bardzo negatywnie wpływa na sytuację ekologiczną tych ogrodów. Zwiększa się teren zabudowany, a zmniejsza obszar zieleni. Poza tym ta sytuacja wpływa na większe zanieczyszczenie powietrza i gleby oraz wzrost ilości śmieci. Inną podnoszoną kwestią jest niezgodne z ideą ruchu działkowego gospodarowanie przez nowych użytkowników, m.in. rezygnacja z upraw warzyw i owoców. Nowi działkowcy wykorzystują je tylko rekreacyjnie. Często na działkach rośnie wyłącznie trawa oraz iglaki. Nie angażują się w pracę społeczną na rzecz ROD, izolują się od reszty społeczności.

Opisane zjawiska niekorzystnie wpływają na postrzeganie ROD w opinii społecznej i mogą mieć negatywny wpływ na przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

 Nagrody specjalne otrzymują:

Bogdan Bera, ROD „Sierosław II” w Dopiewie, Okręg PZD w Poznaniu

Edward Zelek, ROD „Senior” w Nowym Sączu, Okręg Małopolski PZD

Praca pt. „Czy to jeszcze ROD, czy już RODOS”

Nagrody dla autorów docenionych prac:

I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości  4 000 zł;

II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości  3 500 zł;

III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł;

Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości  2 000 zł.

Nagroda specjalna – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa związkowe.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w  broszurze dokumentującej pracę, wypoczynek i życie na działkach oraz w rodzinnych ogrodach działkowych.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, listopad 2021 r.

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie wsparcia finansowego ROD

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie wsparcia finansowego ROD

W dniu 20 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD oraz zarządu województwa śląskiego w sprawie wdrożenia programu wsparcia finansowego określonych zadań na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Spotkanie odbyło się w szerokim gronie w którym udział wziął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz Dyrektorzy poszczególnych departamentów zaangażowanych w program. Strona PZD Okręgu Śląskiego reprezentowana była przez Wiceprezesa Okręgu Śląskiego PZD Leszka Buckiego oraz Dyrektora biura Mateusza Macianty.

Marszałek Jakub Chełstowski przedstawił założenia do programu jakie jeszcze w tym roku zamierza wdrożyć Urząd Marszałkowski. W skrócie jest to program oparty na przepisach dotyczących ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i na ich podstawie ROD będą mogły się starać o refundację poniesionych kosztów zadań inwestycyjnych dotyczących budowy lub renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji czy budowy i modernizacji alej ogrodowych w tym dróg dojazdowych do ROD. Jest to wąski zakres prac, jednak Marszałek zaznaczył, iż w przyszłości widzi możliwość poszerzenia programu i realizację innych inwestycji.

Jeszcze w tym dniu odbyło się spotkanie robocze z Dyrektorem Departamentu Terenów Wiejskich odpowiedzialnego za wdrożenie programu, na którym przekazano wstępny projekt regulaminu dotyczącego procedury ubiegania się o przedmiotowe środki.

Także w dniu dzisiejszym odbyła się narada w biurze Okręgu w celu analizy i zgłoszenia uwag oraz propozycji do przedstawionego regulaminu. Potwierdzono również termin kolejnego spotkania z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w celu uzgodnienia szczegółów programu.

Również w dniu dzisiejszym na adresy e-mailowe ROD trafiła informacja o programie oraz zapytanie w sprawie realizowanych inwestycji w ROD w 2021r. Apelujemy do Zarządów ROD o zapoznanie się z wiadomością i przesłanie informacji zwrotnej, gdyż uzyskane dane pozwolą nam doprecyzować szczegóły programu i zapisy jego regulaminu. Prosimy także o bieżące sprawdzanie poczty e-mail, na którą będziemy starali się jak najszybciej przekazywać wszystkie informacje.

Mateusz Macianty – Dyrektor biura

Interpelacja czterech posłów w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Interpelacja czterech posłów w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Już od jakiegoś czasu wszystkie struktury PZD podejmują wzmożony wysiłek w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Projekt zawiera niekorzystne zapisy dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców. W wyniku podejmowanych działań do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zgłoszonych wiele stanowisk postulujących o uwzględnienie zmian niektórych przepisów, które w naszej ocenie nie zabezpieczają interesu ROD i praw działkowców.

W tej kwestii również działacze Okręgu Śląskiego PZD toczą rozmowy z posłami, którzy w ostateczności będą głosować nad ustawą. Dostrzegając zgłoszony problem czterech posłów w osobach Marka Wesołego, Grzegorza Gaży, Jerzego Polaczka i Krzysztofa Janusza Kozika, postanowiło w tym temacie złożyć interpelację poselską, której treść prezentujemy poniżej.

W interpelacji pojawia się również zapytanie o przyłączenie ROD do programu „Moja woda”. Przypomnijmy, że również w tej kwestii Związek podejmuje stosowne działania, czego konsekwencją było wystąpienie w dniu 31 marca 2021 r. Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego do Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska z wnioskiem o objęcie działkowców Programem „Moja Woda”. Program ten pozwala na dofinansowanie budowy zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową kwotą w wysokości do 5.000 zł. Obecnie jednak program ten obejmuje jedynie właścicieli domów jednorodzinnych.

Dziękujemy posłom za zaangażowanie w sprawy ROD i działkowców oraz liczymy na wspólne rozwiązanie powstałych problemów.

Mateusz Macianty – Dyrektor biura

Interpelcja poselska

Czytajcie „działkowca”!

Czytajcie „działkowca”!

W sprzedaży pojawił się już najnowszy, lutowy numer „działkowca” – największe na rynku pismo ogrodnicze, wypełnione mnóstwem atrakcyjnych i aktualnych tematów! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

● Fitoncydy są ochronnymi związkami wydzielanymi przez rośliny, ale mogą też bardzo pozytywnie oddziaływać na nasze zdrowie. Wyjaśniamy jak działają fitoncydy oraz jak najlepiej korzystać z ich właściwości. Przedstawiamy gatunki bogate w fitoncydy, które można uprawiać na działce, ale są wśród nich także rośliny doniczkowe, co jest szczególnie ważne w okresie zimy, gdy dużo przebywamy w mieszkaniach. Z pewnością warto je poznać!

● W rubryce „Porady prawne dla działkowców” podajemy wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w Związku. W tym numerze odpowiemy m.in. na pytania „Czy wytwarzając na działce w ROD tylko odpady zielone, trzeba płacić opłatę za śmieci?”, „Jak prawidłowo wyliczyć powierzchnię zabudowy altany działkowej?”.

● Róże są królowymi ogrodów i cieszą się ogromnym uznaniem, choć bywają kapryśne i nie są najłatwiejsze w uprawie. Doradzamy jakie odmiany, z jakich grup i do jakich zastosowań najlepiej wybierać. Wyjaśniamy też dlaczego warto unikać tworzenia kolekcji róż, a lepiej włączać je pomiędzy inne gatunki roślin, odpowiednio dobierając, aby móc cieszyć się w pełni ich urokiem przez cały sezon!

● Chcecie być na bieżąco? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat wydarzeń w Związku i w ogrodach! W tym numerze m.in.: „Budżety obywatelskie – szansa dla ROD”, „Zmiana terminu walnych zebrań ROD w 2021 r.”, „Jubileusz 40-lecia PZD”, „Śmieci w ROD – KR PZD zbadała sytuację”, „Rozwój ROD – dalsze działania Związku”.

● Aktualna rzeczywistość pandemii, w której żyjemy, jest dla nas zupełnie nowa i może działać przygnębiająco. A sytuacji nie poprawia też wcale typowa, zimowa szaruga. Jak sobie z tym radzić? Polecamy wiele sprawdzonych sposobów na poprawę naszego samopoczucia – zarówno z zakresu ćwiczeń fizycznych i aktywności na świeżym powietrzu, jak również skutecznych technik psychicznych. Z pewnością warto spróbować!

● Rodzinne ogrody działkowe w okresie pandemii cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem, stając się dla wielu rodzin bezpiecznym azylem. Wyjaśniamy na czym polega ten fenomen. Zachęcamy przy tym do pełnego korzystania z walorów działek, m.in. do zakładania upraw użytkowych i prowadzenia ich zgodnie z naturą. Tylko wtedy działki zapewnią nam optymalny wachlarz korzyści, z pożytkiem dla działkowych rodzin i środowiska!

Poza tym w numerze m.in.:
● Rady na czasie – planujemy uprawy z Kalendarzem Biodynamicznym!
● Zakładamy ogród jadalny.
● Ochrona w praktyce – ćma bukszpanowa.
● Poznajemy miody – miód leśny.
● Polecamy egzotyczne zioła do ogródka!
● Przyrządzamy pyszne i zdrowe potrawy z suszonych owoców!

A oprócz tego porady ogrodnicze, gotowe projekty, artykuły o ochronie roślin, uprawie i nawożeniu oraz wiele innych interesujących tematów!

Pamiętaj! „działkowiec” to nie tylko cenna wiedza i klucz do sukcesu w uprawie działki, to również recepta na zdrowy styl życia!
Zapraszamy do lektury!