Wiersz Antoniego Gieczewskiego „Dziesięć lat temu”

Wiersz Antoniego Gieczewskiego „Dziesięć lat temu”

Antoni Gieczewski

                                      DZIESIĘĆ LAT TEMU

Dziesięć lat temu w grudniu

Po południu

         W parlamencie

         Krytycznym dla Związku momencie

Uchwalono ustawę

Która stała się prawem

         Na której Związek

         Opiera swój porządek

Wcześniej Trybunał Konstytucyjny nie bez podstawy

Orzekł niezgodność przepisów z Konstytucją dotychczasowej ustawy

         Orzeczenie TK można porównać do wybuchu wulkanu

         Pozostało niewiele z dotychczasowego jej stanu

To spowodowało

Że wielu likwidację Związku rozważało

         Władze Związku zdały sobie sprawę

         Że trzeba zatrzymać tą obawę

Opracował projekt ustawy

Który dostarczył „strawy”

         Dla działań członków Związku

         Aby zagrożenie zdławić w zalążku

Prawie milion podpisów

Po zużyciu wielu długopisów

         Poparciu niektórych partii politycznych

         Ludzi życzliwych, licznych

Mądrego przywództwa

Sprawnego dowództwa

         Wielkiej, głośnej pod Sejmem manifestacji

         Donośnej Prezesa Związku oracji

Ustawa uchwalona

Nadzieja spełniona

         Związek ma prawa

         Oddalona o likwidację Związku obawa

Z ROD-os

Słychać zadowolenia pogłos

         Radosny gwar

         Za działki dar

Łódź, grudzień,2023 r.

WAŻNE Nowy sposób logowania na skrzynki mailowe !!

WAŻNE Nowy sposób logowania na skrzynki mailowe !!

Na przełomie listopada i grudnia br. wszystkie maile z końcówką pzd.pl zostały przeniesione na nowy serwer pocztowy, obsługiwany przez Home.pl. Nowy serwer oznacza więcej miejsca w skrzynkach pocztowych.

W celu zalogowania do poczty na nowym serwerze należy wejść na stronę webmail.pzd.pl lub w przypadku korzystania z programu pocztowego, zmienić ustawienia serwera pocztowego (wprowadzić w ustawieniach serwera konta email)

Nowe ustawienia w programie pocztowym

Serwer mail.pzd.pl

Porty przychodzące

POP 3 – 995

IMAP – 993

SMPT (serwer poczty wychodzącej) 465

Szyfrowanie SSL

W przypadku korzystania z poczty przez przeglądarkę adres webmail.pzd.pl proszę wpisać w pasek adresowy strony, a nie w wyszukiwarkę.

Hasła do niektórych adresów zostały zmienione, jeśli mają Państwo problem z logowaniem proszę o kontakt z Okręgiem.

W przypadku utraty wiadomości na skrzynce proszę napisać do dgcs@pzd.pl podając adres email i hasło do poczty. Wiadomości zostaną ponownie zsynchronizowane i wrócą.

Stare skrzynki pocztowe cały czas jeszcze znajdują się na starym serwerze. Można tam wejść przez home.pl logowanie do poczty, podając swój adres email, ale uwaga końcówka adresu to pzd.home.pl, czyli np. rodbladlodz@pzd.home.pl

W przypadku braku kontaktów w skrzynce możemy je samodzielnie wyeksportować ze starego serwera:

Kontakty zaznaczamy – eksport do pliku Vcard vcf

Logujemy się do poczty przez webmail – kontakty – import z pliku Vcf.

Jeśli jest to zbyt skomplikowany proces proszę przesłać maila na dgcs@pzd.pl z adresem mailowym ROD i hasłem.

Stanowisko Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD

Stanowisko Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD

Na posiedzeniu Okręgowego Zarządu Śląskiego z udziałem Przewodniczących Delegatur Rejonowych OZ Śl. w dniu 10 października 2023r. po omówieniu spraw organizacyjnych podjęto dyskusję dot. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

Głównym celem dyskusji była nowelizacja ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym która wprowadza zupełnie nowe narzędzia planistyczne, które mają zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia istnienia ROD.

W tym celu w dniu 9 października br. delegacja PZD spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli r. pr. Bartłomiej Piech oraz r. pr. Tomasz Terlecki z Biura Prawnego PZD, a także Mateusz Macianty – Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego.

Informację ze spotkania w Ministerstwie przedstawił Dyrektor Biura OZ ŚL. PZD Pan Mateusz Macianty  i po dyskusji podjęte zostało Stanowisko Okręgowego Zarządu, które skierowane zostanie personalnie do odpowiednich władz ministerialnych i posłów RP.

Katowice, dnia 10.10.2023 r.

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców

w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców wyraża swoje głębokie zaniepokojenie zapisami projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Zdaniem Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców wejście w życie powyższego rozporządzenia w obecnym kształcie może doprowadzić do licznych likwidacji   Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie tylko na terenie Śląska, ale w całej Polsce, a tym samym mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie całego Związku.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie prowadzone są prace nad rozporządzeniem w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy na podstawie delegacji przewidzianej w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zupełnie nowe narzędziaplanistyczne, w szczególności plan ogólny gminy, który ma zastąpić  obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny gminy będzie stanowił akt prawa miejscowego, obligatoryjny dokument planistyczny o zasięgu całej gminy, z treścią którego badana będzie zgodność planów miejscowych, ale także decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie gminy zostaną zobowiązane do  przygotowania planów ogólnych do dnia 31.12.2025 r. W ramach planu ogólnego cały obszar gminy zostanie podzielony na strefy planistyczne, przewidziano 13 stref planistycznych, z czego ogrody działkowe mają być dopuszczalne jedynie w dwóch strefach – strefie zieleni i strefie zabudowy jednorodzinnej. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały być zgodne z planem ogólnym, zatem rozstrzygnięcia przyjęte na poziomie planu ogólnego zdecydują o zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Istotna będzie możliwość wprowadzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych do wszystkich stref planistycznych, tak, aby wykluczyć ryzyko likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych i przejmowania ich terenów na cele komercyjne. Zdaniem Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców zapisy rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy, które będą konkretyzować poszczególne strefy planistyczne, będą miały fundamentalne znaczenie dla przyszłości oraz bezpieczeństwa prawnego działkowców, jak i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rodzinne Ogrody Działkowe w całej Polsce, a także na terenie województwa śląskiego powstawały na przestrzeni ponad 100 lat w różnych warunkach prawnych, politycznych i gospodarczych. Wreszcie powstawały one w różnorakim otoczeniu, często sąsiadują z zakładami przemysłowymi, osiedlami  mieszkaniowymi o zabudowie jedno i wielorodzinnej, zlokalizowane są przy szlakach komunikacyjnych, na obrzeżach miast czy też przy lasach. Obecny sposób zagospodarowania poszczególnych obszarów gminy będzie zapewne determinował decyzję gmin w zakresie planów ogólnych. Pojawia się tutaj ryzyko, że na etapie prac nad planem ogólnym Rodzinne Ogrody Działkowe trafią do różnych stref planistycznych, np. gospodarczej czy też komunikacyjnej. W konsekwencji może to doprowadzić do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się strefach, które takich ogrodów nie przewidują.

Należy podkreślić szczególną rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych w życiu społecznym naszego kraju. Jak zapisano w preambule do ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych „Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń”.

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców oraz Rodzinne Ogrody Działkowe z Okręgu deklarują podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zmiany zapisów projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy tak, aby zabezpieczyć istnienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz ich dalszy rozwój.

Jako przedstawiciele działkowców wyrażamy swój sprzeciw wobec procedowanego projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy na podstawie delegacji przewidzianej w ustawie z dnia 7 lipca  2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w nim zmiany są przez środowisko działkowców nie do zaakceptowania i budzą bardzo poważne wątpliwości i troskę o przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce.

                                                                         OKRĘGOWY ZARZĄD ŚLĄSKI PZD

                                                                                     W KATOWICACH

Podsumowanie sezonu działkowego ROD z terenu miast Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śl.

Podsumowanie sezonu działkowego ROD z terenu miast Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śl.

W dniu 5 października w biurze Okręgu Śląskiego odbyło się spotkanie podsumowanie sezonu działkowego Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miast Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich. Na tę uroczystość przybyli najaktywniejsi Prezesi ROD oraz zaproszeni goście Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice, Pan Maciej Biskupski Przewodniczący Rady Miasta Katowice, Pan Damian Stępień oraz Pan Mateusz Macianty Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD.

Przybyłych gości przywitał Pan Jan Kwiatkowski Koordynator ROD. W swoim wystąpieniu podziękował Prezesom za ich prace oraz nieoceniony wkład włożony w rozwój ROD.  Niezmiernie cieszy, fakt iż 47 ROD skorzystało z programu grantowego ARiMR Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych, gdzie w 2 wnioskach zbiorowych otrzymało sprzęt ogrodniczy oraz plany zagospodarowania, natomiast 3 ROD: Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich, Jedność w Katowicach oraz Malwa z Siemianowic Śląskich pozyskały fundusze na własne projekty o łącznej wartości 300 tys. złotych.

Kończący się sezon działkowy przyniósł również sukcesy i wyróżnienia dla działkowców za ich wysiłek i pracę na działkach:

  • Państwo Teresa i Roman Jendyczek ROD „Barbórka” w Mysłowicach zostali wyróżnieni w konkursie krajowym „Najpiękniejsza Działka Roku 2023” – za ekologiczne sposoby ochrony i nawożenia upraw na działce;
  • Państwo Emilia i Stanisław Ożóg z ROD „Rezeda I” w Katowicach zostali wyróżnieni w konkursie okręgowym „ Najpiękniejsza działka Roku 2023 ”,
  • ROD „Radość” w Katowicach został wyróżniony w konkursie okręgowym „Rodzinny Ogród Działkowy 2023”, a także został wyróżniony Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego” jako organizacja.

Następnie głos zabrał Pan Prezydent Marcin Krupa który docenił starania działkowców o ich działki, o ich zielone enklawy w środku miasta, gdzie wypoczywają całe rodziny. Pan Prezydent przekazał wspaniałą wiadomość dla działkowców. W związku ze zbliżającym się końcem sezonu działkowego i wzmożenia prac porządkowych Miasto Katowice postanowiło przekazać worki na odpady zielone działkowcom katowickim ROD. Ich odbiór będzie bezpłatny.

Pan Damian Stępień Radny Miasta przekazał szczegóły tej akcji. Powiedział, że liczy na dalszą współprace, aby nasze miasto było coraz piękniejsze.

Trakcie dyskusji Prezesi ROD poruszali ważne dla Związku tematy m.in. regulacji stanu prawnego gruntów, likwidacji części ROD związane z budową CPK. Nie mogło również zabraknąć tematu końca kadencji.

 Dominika Wojciechowska

instruktor ds. ogrodniczych

Konkursy Krajowe PZD

Konkursy Krajowe PZD

Szanowni Państwo, upływa termin przesyłania zgłoszeń do konkursów Krajowych PZD „Warzywnik Roku 2023” oraz „Owoce z mojej działki 2023”. Wszystkich działkowców zachęcamy do udziału. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej do linkiem:

http://pzd.pl/artykuly/27428/114/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-5-kwietnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Warzywnik-Roku-2023.html

http://pzd.pl/artykuly/27427/114/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-5-kwietnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Owoce-z-mojej-dzialki-2023.html