KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD – 06.05.2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD – 06.05.2020

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

na terenie ROD

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami na telefonicznych poradach prawnych dotyczących obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, przypominamy, że w dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła system wywozu śmieci, w tym z terenów ogrodów działkowych.

Do najważniejszych zmian, które ww. nowelizacja wprowadziła należy to, że:

ü   ROD mogą rozliczać wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie deklaracji „śmieciowych”. ROD nie będą już objęte ryczałtową opłatą za wywóz odpadów,

ü   ROD rozliczające wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”, nie będą płacić opłat, które przewyższają maksymalne stawki opłat,

ü   w sytuacji podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić, wyrażając pisemną zgodę,

ü   wszyscy są zobowiązani do segregacji śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku przez m.in. ROD będzie skutkowało koniecznością zapłaty „kary” w wysokości co najmniej dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności ustalonej opłaty.

Rady gmin i miast zostały zobowiązane dostosować swoje przepisy do aktualnych rozwiązań prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie 12 miesięcy, czyli do 6 września 2020 r. Część gmin i miast nie czekając na upływ ww. terminu zaczęła już przygotowywać i uchwalać nowe przepisy miejscowe. Część gmin i miast uchwaliła i wprowadziła zmiany w 2019 r. Duża część gmin i miast uchwaliła i wprowadziła zmiany od 1 stycznia 2020 r. (zwłaszcza w zakresie obowiązku segregacji śmieci). Pozostała część gmin i miast aktualnie przygotowuje swoje przepisy miejscowe, zaś pozostałe czekają do ostatniego możliwego terminu tj. do 6 września 2020 r. Istnieją gminy  i miasta, których przepisy miejscowe były zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie dokonywały w nich żadnych zmian, w szczególności w regulaminach utrzymania czystości i porządku.

Gminy i miasta zmieniając przepisy miejscowe m.in.:

1)      pozostawiają ROD w systemie gminnym, w którym zarządy ROD rozliczają wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”, albo podejmują uchwały o wyłączeniu ROD z systemu gminnego (wówczas zarządy ROD muszą zawrzeć umowy z prywatnymi lub komunalnymi podmiotami odbierającymi odpady i indywidualnie wynegocjować zasady odbioru odpadów, w tym wysokość opłat). Część gmin podejmuje też uchwały o włączeniu ROD do systemu gminnego, 

2)      w przypadku ROD w systemie gminnym, rezygnują z pobierania ryczałtowych stawek opłat za wywóz odpadów, które były odgórnie narzucane ROD i naliczane najczęściej od liczby działek ogrodowych, niezależnie od ilości śmieci wytwarzanych na ich terenie,

3)      w przypadku ROD w systemie gminnym, obniżają maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów, aby nie przekraczały one maksymalnych stawek ustawowych. Przypomnijmy, że w 2020 r. maksymalne stawki opłat nie mogą przekroczyć 58,20 zł za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 18,19 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności, maksymalne opłaty powinny być ustalone w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.),

4)      w przypadku ROD w systemie gminnym, wielu zarządom ROD umożliwiono składanie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko za okresy, kiedy działkowcy przebywają na terenie ROD. Za okresy poza sezonem działkowym, zarządy ROD mogą składać deklaracje tzw. zerowe,  

5)      w przypadku ROD w systemie gminnym, wprowadzają „kary” za brak realizacji obowiązku w zakresie segregacji odpadów. Ich wysokość jest różna w zależności od gminy, miasta (od 2 do 4 krotności ustalonej opłaty).  

Jednocześnie, miasta i gminy ustalają szczegółowe zasady w zakresie segregacji śmieci. Związane to m.in. z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które określa m.in. szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony. Zgodnie z nim, do  30 czerwca 2022 r. miasta i gminy są zobowiązane ujednolicić pojemniki na odpady komunalne. Ma obowiązywać zasada, że segregacji będzie podlegał papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady podlegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Ma być 5 lub 6 rodzajów pojemników na odpady komunalne tj.

1)     niebieski – na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2)     zielony – na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (ewentualnie tylko na szkło kolorowe)

3)     biały – na odpady ze szkła bezbarwnego, jeżeli miasto lub gmina postanowi o zbieraniu szkła z podziałem na szło bezbarwne oraz kolorowe,

4)     żółty – na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

5)     brązowy – na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

6)     inny – na pozostałe odpady. Kolor pojemnika na odpady zmieszane może dowolnie ustalić gmina np. czarny.

Z powyższego wynika, że na każdej nieruchomości będzie musiał być pojemnik na bioodpady, niezależnie od tego, czy na danej nieruchomości takie odpady są wytwarzane czy też nie (w związku z ich kompostowaniem). Związane jest to z tym, że nie wszystkie odpady organiczne można kompostować. W szczególności nie można wrzucać do kompostowników:  części roślin porażonych przez choroby i szkodniki oraz chwastów w pełnej dojrzałości, które to mogą spowodować, że kompost będzie niezdatny do użytku. Tego typu odpady należy wówczas wyrzucić do pojemnika na bioodpady. W związku z epidemią warto również wspomnieć o wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (dostępnymi na www.gov.pl), zgodnie z którymi odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

W związku z powyższym, z uwagi na przygotowywane i uchwalane zmiany w przepisach miejscowych wydawanych przez rady miast i gmin, zachęcamy zarządy ROD i kolegia prezesów ROD przy wsparciu Okręgów PZD do aktywnego udziału w sesjach rady gmin i miast gdzie uchwalane są zmiany w przepisach lokalnych (w okresie epidemii radni mogą obradować w trybie zdalnym) oraz monitorowania, w tym na stronach internetowych urzędów miast i gmin zmieniających się przepisów zwłaszcza w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarowania odpadami na terenie ROD, które decydują o systemie zbierania i wywozu śmieci z terenów ROD oraz wysokości opłat z nimi związanych, które zarząd ROD pobiera od działkowców w ramach opłaty śmieciowej.

W przypadku uchwalenia przez radę miasta lub gminy przepisów prawa miejscowego niezgodnych z prawem, zarządy ROD, kolegia prezesów przy wsparciu merytorycznym Okręgów PZD (prawników i radców prawnych) powinni informować  o swoich zastrzeżeniach organ nadzoru (wojewodę albo regionalną izbę obrachunkową), jak również skarżyć takie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 5 maja 2020 r.

Apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców i zarządów ROD w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii

Apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców i zarządów ROD w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii

Zbliża się weekend majowy, który corocznie sprzyjał licznym pobytom działkowców na działkach w ROD. W tym roku będzie się odbywał w czasie obowiązującego w kraju stanu epidemii.

W związku ze stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD wprowadził na terenach ROD obostrzenia, zgodne z postanowieniami rządu RP, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród działkowców i ich rodzin, a także by ogrody i działki mogły być udostępnione do użytkowania przez działkowców.

Przypominamy, że nadal w ROD obowiązuje zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca (z wyjątkiem wykonawców zadań remontowych lub inwestycyjnych na działce lub w ROD), wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, takich jak place zabaw, siłownie plenerowe czy świetlice itp. W okresie epidemii niezbędnym działaniem nie jest urządzanie grilla i stosując się do obowiązujących ograniczeń zaleca się powstrzymanie od tego typu aktywności. Ponadto działkowcom znajdującym się na terenach wspólnych ROD zalecane jest zakrywanie ust i nosa.

Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że mimo iż działkowcy zrozumieli zaistniałą sytuację i dostosowali się do powyższych obostrzeń, docierają do nas pojedyncze sygnały, że w niektórych ogrodach i na niektórych działkach nakazy nie są przestrzegane. Do nielicznych ogrodów wpuszczane są osoby z zewnątrz, które wraz z działkowcami uczestniczą w biesiadach organizowanych na działkach. To nie jest czas na takie rozrywki i każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą tak nieodpowiedzialne zachowanie dla uczestników tych biesiad oraz dla innych działkowców w ROD.

Jako działkowcy uzyskaliśmy duże uprawnienia. Możemy korzystać z działek, uprawiać je, ale pod warunkiem zachowania rozsądku. Unikajmy zachowań, które mogłyby narazić nas na  niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia oraz stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodów i w konsekwencji spowodowałyby konieczność ich zamknięcia.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się z prośbą do zarządów ROD i działkowców o respektowanie  ROD tych postanowień i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Wszyscy korzystajmy z uroków działek, ale róbmy to racjonalnie i z rozsądkiem, by uprawianie działek było nie tylko przyjemne, ale przede wszystkim bezpieczne.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 roku

Załącznik plikowy do pobrania

Informator działkowca maj 2020

Informator działkowca maj 2020

W majowym numerze Informatora „działkowca”:  Apel Krajowego Zarządu z 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w czasie epidemii oraz Komunikat Krajowego Zarządu PZD z 3.04.2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD.

Załącznik plikowy do pobrania

Szkolenie z zakresu ochrony sadów

Szkolenie z zakresu ochrony sadów

W dniu 18.02.2020r. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie odbyło się szkolenie pod nazwą  „Ochrona sadów i jagodników. Wydarzenie związane z ogłoszonym przez ONZ  na  Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin „CHRONIĄC ROŚLINY-CHRONISZ ZDROWIE”.

Spotkanie otworzyła pani  dyrektor Anna Szymik, witając licznie zebranych uczestników, wśród których znaleźli się sadownicy, rolnicy a także działkowcy. W szkoleniu wzięli udział również przedstawiciele Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Śląskiego PZD.

Pierwszą część szkolenia poprowadziła pani dr inż. Małgorzata Sekrecka przedstawiciel Zakładu Ochrony Roślin przed szkodnikami z Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic. Tematem jej wykładu były „Nowe wyzwania w ochronie sadów przed szkodnikami”. Przedstawiła w nim przyczyny występowania szkodników, do których należą mała bioróżnorodność, duże plantacje, zanieczyszczenie wód, ocieplenie klimatu czy też malejący asortyment chemicznych środków ochrony roślin. Jak podkreśliła Pani doktor „W związku z ociepleniem klimatu, jak również rosnącym obrotem materiałem roślinnym (w tym handlem internetowym) wzrasta zagrożenie ze strony szkodników, które do tej pory nie były notowane w naszym kraju lub ich obecność w środowisku nie miała wpływu na wielkość i jakość plonu”. Z wykładu mogliśmy się również dowiedzieć o nowych rodzajach szkodników ciepłolubnych, które zadomowiły się w Polsce w wyniku wzrostu średniej dobowej temperatury powietrza. Należą do nich tarcznik niszczyciel, muszka palmoskrzydła oraz nasionnica wschodnia. Pojawianie się gatunków obcych dla rodzimej fauny jest niebezpieczne ze względu na to, że mogą się one szybko namnażać a na rynku brakuje zarejestrowanych środków, które umożliwiłyby walkę z nimi. Co gorsza pojawiają się szkodniki odporne na działanie środków ochrony roślin. Niestety ocieplenie klimatu wpływa także na dobre przezimowywanie szkodników a co za tym idzie ich większą aktywność już od wczesnej wiosny, skrócenie czasu rozwoju, wyższą płodność i wzrost liczby pokoleń. Na zakończenie Pani doktor przekazała kilka zasad, których należy przestrzegać, aby ograniczyć liczebność szkodników i które mogą pomóc w ich zwalczaniu:

  1. Wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę;
  2. Zakładanie rozsadzeń ze zdrowego materiału rozmnożeniowego, wolnego od szkodników;
  3. Regularnie prowadzony monitoring obecności i liczebności agrofagów oraz towarzyszącej im pożytecznej entomofauny przy użyciu dostępnych metod i narzędzi;
  4. Wybór optymalnego terminu zwalczania na podstawie fenologii rośliny i fenologii szkodnika;
  5. Przestrzeganie zasad zawartych w etykiecie/instrukcji stosowania danego preparatu;
  6. Bezwzględne niestosowanie środków niezarejestrowanych, niewiadomego pochodzenia;7
  7. Dbałość o bioróżnorodność upraw.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część szkolenia nt. skutecznych metod upraw jagodowych przed patogenami, której prowadzącym był pan Szymon Jabłoński –  Doradca Sadowniczy Bayer Sp. z o.o. Przedstawił on środki ochrony roślin jagodowych produkowanych przez firmę Bayer Sp. z o.o., do których należą: Movento, Luna Sensation 500 SC, ZATO, TELDOR 500SC, SERENADE ASO.,

Na zakończenie pani Karina Krasoń podziękowała wykładowcom za rzetelne i interesujące przedstawienie tematów, zapraszając wszystkich na kolejne szkolenia.

Ewa Neuman/Katarzyna Burzawa-Skoczylas

TO PACHNIE WIOSNĄ !

TO PACHNIE WIOSNĄ !

Z pewnością każdy działkowiec zaobserwował u siebie w ogródku takie miłe, kolorowe zwiastuny wiosny. Co będzie dalej nie wiemy.

Można zaobserwować wiele pąków na krzewach i drzewach. Mrozy mogą nas zaskoczyć w każdej chwili i nie bardzo mamy na to wpływ.

Obecnie noce mamy z przymrozkami a dnie bywają bardzo słoneczne i ciepłe. Mam nadzieję że wszyscy pobielili wapnem drzewa. Taka aura sprzyja między innymi powstawaniu na drzewach (szczególnie młodych) bruzd mrozowych- pęknięć co powoduję osłabienie i zmniejszenie odporności drzew. Kto pominął ten zabieg nich jeszcze bieli !

Instruktor Okręgowy SSI
     Barbara Głogowska

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 29.01.2020 r.

w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO

Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. wpłynęło do jednostki krajowej PZD pismo z Ministerstwa Klimatu z dnia 24.01.2020 r. z odpowiedzią na pismo Krajowego Zarządu PZD z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych, zwanego dalej Rejestrem BDO.   

Przypomnijmy, że w ww. piśmie KZ PZD wystąpił do Ministra Klimatu – Pana Michała Kurtyki o zajęcie przez resort oficjalnego stanowiska, czy PZD jest zobowiązany do dokonaniu wpisu do BDO prowadzonego przez marszałków województw na podstawie art. 49 ustawy o odpadach.

Powyższe wystąpienie zostało zainicjowane wejściem w życie z dniem 6.09.2019 r. nowelizacji ustawy „śmieciowej” i niejednolitą wykładnią jej przepisów przejściowych. Nowelizacja umożliwiła ROD, zaliczanym do kategorii nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, „wyjście” z gminnego systemu i bezpośrednie zlecenie ich wywozu przedsiębiorcom zajmującym się odbiorem odpadów.  Stąd też obecnie wiele gmin podejmuje uchwały o rezygnacji z odbierania odpadów z ROD, a ogrody stoją przed koniecznością niezwłocznego podpisania umów z przedsiębiorcami zajmującym się odbiorem odpadów. Jednak część z firm odmawia zawierania umów z ROD, argumentując, że nie są one wpisane do Rejestru BDO. W konsekwencji ROD, w tym również inne jednostki PZD, pozbawiane są możliwości realizacji obowiązku zapewnienia wywozu śmieci.

W swoim wystąpieniu, PZD jednocześnie wskazał, że jego zdaniem brak jest podstaw dla przyjęcia, aby Związek, w tym jego jednostki organizacyjne spełniały przesłanki uzasadniające klasyfikowanie ich do podmiotów zobowiązanych do ujawnienia w Rejestrze BDO. W szczególności, ani PZD, ani poszczególne ROD, nie wprowadzają na rynek produktów, produktów w opakowaniach, nie prowadzą jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz nie gospodarują odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach.

Ministerstwo Klimatu w piśmie z dnia 24.01.2020 r. potwierdziło stanowisko PZD w tej sprawie. Uznało bowiem, że odpady, które powstają na terenie ROD należy zakwalifikować jako odpady komunalne. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprost wynika, że wytwórcy odpadów komunalnych są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO. Reasumując ROD jako wytwórcy odpadów komunalnych nie mają obowiązku wpisu do Rejestru BDO (podmiot odbierający odpady w swojej ewidencji odpadów wskazuje, że pochodzą od podmiotu zwolnionego z obowiązku wpisu do BDO).

Zgodnie z zastrzeżeniem Ministerstwa Klimatu, ww. odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie jest prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych. Mimo to, przekazujemy niniejsze pismo zarządom i komisjom rewizyjnym ROD, do ewentualnego wykorzystania w rozmowach z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenów ROD, które odmawiają zawarcia z PZD umów na wywóz śmieci z uwagi na brak wpisu z Rejestrze BDO.

 

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 29.01.2020 r.