ROD „Ruptawiec” z Jastrzębia Zdroju ma nową siedzibę.

ROD „Ruptawiec” z Jastrzębia Zdroju ma nową siedzibę.

Rodzinny Ogród Działkowy „Ruptawiec” z Jastrzębia Zdroju liczy 248 działek, powierzchnia ogrodu wynosi 10,2 hektara. Atutem tego ogrodu jest jego malownicze położenie, dwa duże zarybione stawy przedzielone groblą, lasek oraz utworzony w 2020r magiczny zakątek. Jednak jest coś, co w szczególny sposób wyróżnia ten ogród, a mianowicie „kurna chata” w kształcie wigwamu, zbudowana na zebrania i imprezy ogrodowe. Zarząd tego ogrodu w 2020 roku przedłożył wniosek na Walne Zebranie na budowę biura zarządu. Działkowcy jednomyślnie podjęli decyzję: tak będziemy partycypować w budowę siedziby, będziemy mieć nowoczesne biuro, aby prawidłowo przechowywać dokumentację ogrodową w zgodzie z przepisami RODO. Zarząd i działkowcy pracowali ze zdwojoną siłą: przygotowanie dokumentacji, konsultacje, prace i – w końcu – jest nowy obiekt, który dziś jest powodem do dumy.

Koszt budowy biura wyniósł 92 000 tysiące złotych. ROD „Ruptawiec” otrzymał na ten cel dotację w wysokości 30 000 złotych z Okręgowego Zarządu Ślaskiego PZD w Katowicach. Ogród wystąpił także do Krajowej Rady PZD o pożyczkę – wypłacono 63 000 złotych. Działkowcy zdeklarowali na  opłatę inwestycyjną po 91 złotych przez 3 lata.

Przed biurem został wykonany zadaszony taras, a biuro zostało wyposażone w nowoczesne funkcjonalne  meble, sprzęt komputerowy i nagłaśniający o wartości 12 000 złotych.

Życzymy temu zarządowi kolejnych świetnych pomysłów i wytrwałości w pracy.

Lucyna Cyrek.

Milion złotych dla śląskich ROD

Milion złotych dla śląskich ROD

Z przyjemnością zawiadamiamy, że wprowadzono program wsparcia finansowego ROD, w którym aż milion złotych z budżetu województwa śląskiego zostanie przeznaczonych na wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2021 roku.

Jest to pierwszy w historii projekt dofinansowania skierowany do ROD na poziomie województwa. Jednorazowo ROD może otrzymać nawet 50 tysięcy złotych, przy wkładzie własnym nawet tylko 5 %. Wnioski może złożyć każdy Zarząd ROD w terminie do 6 sierpnia 2021r. Wsparcie dotyczy budowy, odbudowy, przebudowy, modernizacji i odnowy alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem, melioracji w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne oraz budowy zbiorników wody deszczowej znajdujących się na terenie ROD.

W tym temacie w dniu 21 lipca 2021r. na terenie największego katowickiego ROD „Radość” odbyła się konferencja prasowa, na której marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża, wskazywali na pozytywną rolę ROD w integracji lokalnej społeczności oraz życiu kulturalnym, a także na fakt pielęgnowania terenów zielonych, o które wszyscy musimy dziś dbać w sposób szczególny. Podkreślono również, że wsparcie ROD wpisuje się w strategię rozwoju „Zielone Śląskie 2030”.

Z kolei prezes Okręgu Józef Noski oraz wiceprezes Leszek Bucki w swojej wypowiedzi w imieniu śląskich działkowców podziękowali władzom województwa śląskiego za wdrożenie programu oraz za dostrzeżenie roli jakie pełnią ROD w ekosystemie miast i gmin oraz wskazanie potrzeb związanych z rozwojem infrastruktury ROD.

Zachęcamy wszystkie Zarządy ROD do składania wniosków. Na wszystkie skrzynki e-mailowe ROD przekazaliśmy Regulamin i wzór wniosku oraz szczegółowe informacje. W przypadku chęci pozyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz poszczególnymi delegaturami.

Mateusz Macianty – dyrektor biura

Regulamin ——————- Wniosek

Fot. źródło: www.slaskie.pl

ANKIETA – Nowe działki w Tychach

ANKIETA – Nowe działki w Tychach

Jesteś mieszkańcem miasta Tychy? Szukasz działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym?

Wypełnij Ankietę i miej szanse na nabycie prawa do działki.

Polski Związek Działkowców – Okręg Śląski w Katowicach planuje zagospodarować część terenu znajdującego się w sąsiedztwie ROD „Kaczeniec” w Tychach poprzez utworzenie 5 nowych działek.

Na zrekultywowanym terenie powstaną nowe działki, które zostaną wyposażone w nową infrastrukturę w tym przyłącze elektroenergetyczne i wodociągowe, ogrodzenie wraz z furtkami, miejsca postojowe. W II wariancie działka zostanie wyposażona dodatkowo o drewnianą altanę o wymiarach 25 m2. Każda działka będzie miała około 300 m2 powierzchni.

Na obecnym etapie przeprowadzamy sondaż wśród mieszkańców miasta Tychy zainteresowanych nabyciem prawa do działki. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie

ANKIETY

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i śledzenia informacji o możliwości i zasadach nabycia prawa do działki.

Spotkanie zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Zabrzu

Spotkanie zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Zabrzu

W dniu 12.07.2021 r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się spotkanie szkoleniowe powołany zespół do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) które odbędą się w 2021 roku.

Na wstępie Przewodniczący Delegatury przedstawił „Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 28.06.2021 r. w sprawie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 roku”, w którym mowa jest m.in. o przesunięciu terminu odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2021 roku do 31.08.2021 r. Przewodniczący poprosił obsługujących by po otwarciu zebrania zabrali głos w związku z obchodzonym jubileuszem 40 – lecia PZD i przedstawili zgromadzonym historię, działania oraz dokonania Związku w minionym okresie, podkreślając metody umacniania życia rodzinnego i społecznego.

Podczas spotkania skupiono się nad najważniejszymi punktami zawartymi w „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku oraz wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za rok 2020 i preliminarzy finansowych ROD na rok 2021” wydanych przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. To bardzo ważne materiały, które każdy ogród otrzymał i każdy Zarząd powinien na nich się wzorować. Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu – Leszek Bucki wskazał ważne aspekty, na które muszą zwrócić uwagę obsługujący zebranie. Poprosił cały zespół, aby każdy przygotował notatkę ze swojego zebrania w którym będzie uczestniczył.

Zwrócono również uwagę na projekty przygotowanych uchwał do podjęcia na walnym zebraniu, tj. realizacji zadania inwestycyjnego przez ogród, uchwały dotyczącej opłaty ogrodowej, która w tym roku została zmieniona i doprecyzowana w poszczególne składniki, opłaty wodnej, opłaty energetycznej czy opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD. Wszystkie przedstawione projekty uchwał, muszą być poparte stosownymi wyliczeniami części składowych wszystkich opłat. To będzie bardzo pomocne względem pytań działkowców którzy mogą dociekać dlaczego ich wysokość jest taka a nie inna.

Nie zabrakło wśród zebranych osób ciekawych pytań i wymiany doświadczeń z lat ubiegłych oraz merytorycznych wskazówek do sprawnego przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w 2021 roku dla nowych członków zespołu obsługującego.

Wszystkim uczestnikom narady szkoleniowej został przedstawiony harmonogram i terminy w których ogrodach będą uczestniczyć w walnych zebraniach sprawozdawczych (konferencjach delegatów).

Na zakończenie prowadzący życzył wszystkim uczestnikom powodzenia podczas trwania walnych zebrań sprawozdawczych na zabrzańskich ogrodach. 

Opracował: Piotr Witkowski

VII posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD

VII posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD

W bieżącym roku przypada 40-lecie Polskiego Związku Działkowców. Jubileusz szczególnie ważny dla całej społeczności działkowej, ponieważ dzięki pojętym działaniom w 1981 roku usamodzielnił się ruch działkowy w Polsce.

W dniu 10 lipca br. odbyło się uroczyste VII posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD, zwołane z okazji tego zacnego jubileuszu.
Obrady rozpoczął I Wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD Pan Leszek Bucki, który w swoim referacie przypomniał zebranym o wydarzeniach, które zapoczątkowały powstanie Polskiego Związku Działkowców. Podkreślił rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako ostoję bogactwa bioróżnorodności, zielonych płuc w miastach. Na zakończenie podziękował działaczom za trud włożony w tworzenie i obronę ROD.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Bytom Pan Mariusz Wołosz. Pan prezydent podziękował za zaproszenie na tak ważne wydarzenie. Zaznaczył, że Bytom na długą tradycję związaną z ogrodnictwem działkowym. Dla działkowców ogród to pasja, ale również miejsce wypoczynku. Na ręce I Wiceprezesa wręczył pamiątkową tablice, podziękował za dotychczasową współprace oraz życzył dalszych sukcesów i jubileuszy PZD.

Głos zabrał również członek Krajowej Rady PZD oraz Zarządu, Skarbnik PZD Pan Piotr Gadzikowski. W imieniu Prezesa PZD Pan Eugeniusza Kondrackiego  podziękował za zaproszenie, z okazji jubileuszu 40-lecia przekazał również życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia z działki dla wszystkich działkowców.

W swoim przemówieniu podkreślił rolę działkowców i działaczy ze Śląska w tworzeniu i obronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poruszył temat odbywania Walnych Zebrań w ogrodach. Zaapelował o ich jak najszybsze odbywanie, ponieważ jedynie dzięki nim działkowcy będą mieli transparentność wszelkich wydatków.

Po słowie wstępu przyjęto porządek obrad oraz wybrano komisję uchwał i wniosków w składzie:

Pan Zbigniew Palian Przewodniczący

Pan Alfons Blachura Sekretarz

Pan Bogusław Hajduga członek.

Podczas posiedzenia zatwierdzono zbiorcze preliminarze ROD za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe ROD za rok 2021, które przedstawiła księgowa Okręgu Śląskiego PZD Pani Honorata Kłosowska.

Pan Mateusz Macianty Dyrektor biura przedstawił warunki wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast mecens Mateusz Kubasiak omówił sytuację Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kontekście projektu ustawy z dnia 7 czerwca 2021 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przedstawił projekt Stanowiska Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego w Katowicach w w/w sprawie oraz apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o przyjęcie postulatów PZD dotyczących zmian w tej ustawie.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy dla członka założyciela oraz z okazji jubileuszu 40-lecia PZD oraz uroczyste akty powołania na Instruktora Okręgowego SSI. Najstarszym ROD obchodzącym Jubileusz powstania wręczono pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Członkowie Okręgowej Rady podczas posiedzenia przyjęli 5 uchwał oraz 1 stanowisko.

D.Wojciechowska

Instruktor ds.ogrodniczych

Stanowisko

Akcja pomidor w Delegaturze Rejonowej w  Zabrzu

Akcja pomidor w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu

Akcja pomidor zakończona pomyślnie. Po zabrzańsku! Pan Adam Tomanek od 37 lat w Grzybowicach dzielnica Zabrza prowadzi najsłynniejsze zabrzańskie ogrodnictwo. Roślinom poświęcając bardzo dużo czasu, pyszne pomidory, świeża bazylia, sadzonki kwiatów czy sałata. Po sadzonki przyjeżdżają mieszkańcy z różnych stron śląska. Dzięki zaangażowaniu Pana Wiceprezydenta Krzysztofa Lewandowskiego nadprodukcję sadzonek pomidorów „Adam” i „Faustyna” w ilości 1200 sztuk przekazano do delegatury.

Sadzonki pomidorów błyskawicznie zostały odebrane przez prezesów rodzinnych ogrodów działkowych, a następnie przekazane nieodpłatnie działkowcom. Akcja pomidor cieszyła się dużym zainteresowaniem. Sos pomidorowy (ketchup) będzie świetnym dodatkiem do grilla serwowanym na obchodach dnia działkowca.

Opracował: Piotr Witkowski