Ks. Jan Dzierżon przyrodnik, entomolog i pszczelarz patron Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Śląskiego PZD min. w Rudzie Śląskiej, Knurowie czy Krapkowicach.

Ks. Jan Dzierżon przyrodnik, entomolog i pszczelarz patron Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Śląskiego PZD min. w Rudzie Śląskiej, Knurowie czy Krapkowicach.

Ze względu na swoje osiągnięcia i wkład w dziedzinę pszczelarstwa, Jan Dzierżon jest często uważany za patrona ogrodów działkowych, które pełnią funkcję miejsc promocji ekologicznego stylu życia i hodowli pszczół.

Dlatego też, nadanie imienia i patronatu Jana Dzierżona Rodzinnym Ogrodom Działkowym jest hołdem dla jego dziedzictwa i wkładu w rozwój pszczelarstwa oraz ochronę środowiska naturalnego. Jego praca i pasja do pszczół stanowią bezwzględnie inspirację dla działkowców do dbania o przyrodę i promowania zrównoważonego i bioróżnorodnego stylu uprawy działek.

Nadanie imienia Jana Dzierżonia ROD jest ważne z kilku powodów:

  • Po pierwsze, Jan Dzierżon był wybitnym polskim przyrodnikiem i pszczelarzem, który wniósł ogromny wkład w rozwój pszczelarstwa i badań nad życiem pszczół.
  • Po drugie, nadanie imienia ROD Jan Dzierżon może pomóc w zachowaniu pamięci o jego osiągnięciach i inspirować działkowców do poznawania historii pszczelarstwa oraz ochrony środowiska naturalnego.
  • Wreszcie, jest sposobem na promowanie lokalnej tożsamości i historii regionu.

Śląski duchowny, uczony, wynalazca i pszczelarz. W dziejach zapisał się jako „Kopernik ula” i zasłużył sobie na przydomek „ojca współczesnego pszczelarstwa”. Miłość do pszczół towarzyszyła mu całe życie. Jak sam twierdził: – „W obserwowaniu natury, a w szczególności w obserwowaniu życia pszczół i w badaniu ich cudownej gospodarności znajdowałem największą przyjemność”.

Jan Dzierżon dokonał fundamentalnych osiągnięć jak odkrycie partenogenezy oraz opracowanie zasad konstrukcji ula z ruchomą zabudową czym zrewolucjonizował pszczelarstwo.

Ksiądz Dzierżon wpadł na teorię dzieworództwa, obserwując hodowane przez siebie pszczoły w Karłowicach, gdzie przez 33 lata był proboszczem i gdzie miał kilkaset uli.

Dla Kościoła ta teoria była jednak obrazoburcza. Teorię uznano za błędną i potępiono ją, bo przecież absolutny monopol na dzieworództwo miała jedyna matka dziewica, Maria, matka Jezusa.

Na dodatek Jan Dzierżon był kapłanem wyjątkowo niepokornym. Kiedy Sobór Watykański I ogłosił dogmat o nieomylności papieża, duchowny z Łowkowic głośno zaprotestował i odmówił uznania ogłoszonego w 1870 roku dogmatu za co spotkała księdza najsurowsza kara ustąpienia z funkcji proboszcza Karłowic (miał wtedy 57 lat). Nowy proboszcz ostentacyjnie kazał kościelnemu podczas mszy świętej wyprowadzić księdza Dzierżona z kościoła.

Dopiero w 1906 roku na konferencji przyrodniczej w Marburgu dzieworództwo powszechnie uznano za zjawisko udowodnione.

Stał się tym samym odkrywcą zjawiska partenogenezy (dzieworództwa) u pszczół. Łącznie napisał 26 książek naukowych i ponad 800 artykułów.

W 1872 za swoje prace naukowe otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Monachijskiego w 400 rocznicę założenia uczelni. Został odznaczony orderami wielu krajów Europy.

Kopernik pszczelarstwa, filozof ula Ks. Jan Dzierżon.

Autor działkowicz, pszczelarz

Sławomir Barwiak

 

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Zacisze w Zabrzu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Zacisze w Zabrzu

W dniu 06 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Ireneusz Kędzierski, który przywitał przybyłych działkowców oraz I wiceprezesa PZD Okręgu Śląskiego pana Leszka Buckiego i Pana Szymona Marczewskiego powołanego uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Uczestnicy walnego zebrania uczcili minutą ciszy pamięć o zmarłych – byłych członkach ogrodu ROD Zacisze. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 15,53%, na 470 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 73 działkowców.

Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Ireneusz Kędzierski

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin

Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Rodzinne Ogrody Działkowe  z Bytomia otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta

Rodzinne Ogrody Działkowe z Bytomia otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta

Znamy już wyniki konkursu o udzielenie dotacji na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Dotacje trafią do dziesięciu ogrodów, które zrealizują inwestycje na łączną kwotę ponad 190 tys. zł. Przypomnijmy, że już na początku roku bytomscy radni podjęli uchwałę umożliwiającą ROD-om starania o fundusze na realizację swoich projektów. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 21 Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Komisja konkursowa przeanalizowała złożone wnioski i przyznała dotację ROD „Wspólna Praca”,  który otrzyma prawie 12 tys. zł. Natomiast 30 tys. zł na kapitalny remont dachu Domu Działkowca trafi do ROD „Zacisze Bytom” . Powody do zadowolenia ma też ROD „Pstrowskiego” , który 30 tys. zł będzie mogł przeznaczyć na zakup materiałów do termomodernizacji budynku Domu Działkowca oraz wykonanie izolacji fundamentów budynku.

Dotację w wysokości 20 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania w domu działkowca otrzyma ROD „Zawadzkiego” , a prawie 5 tys. zł ROD „Zacisze Stroszek”, który przeznaczy tę kwotę na częściową naprawę uszkodzonego dachu w budynku świetlicy ogrodowej. Prawie 20 tys. zł trafi, też do ROD „Lawenda”, który wykona monitoring wizyjny oraz montaż doświetlenia ogrodu. 

17,5 tys. zł otrzyma ROD „Zgoda”  dzięki czemu sfinansuje wymianę instalacji wodnej, a do ROD „Energetyk” trafi ponad 35 tys. zł. na częściową wymianę ogrodzenia i budowę placyku gospodarczego. ROD „Zygmunt”otrzyma dotację w wysokości ponad 8 tys. zł na modernizację instalacji elektrycznej w świetlicy Domu Działkowca, a ROD „Nadzieja” za prawie 13 tys. zaprojektuje nowe oświetlenie alei.

.

Delegatura Rejonowa PZD  w Bytomiu

      Małgorzata Borysowska

WZ sprawozdawczo-wyborcze w ROD Pod Wierzbami w Bytomiu

WZ sprawozdawczo-wyborcze w ROD Pod Wierzbami w Bytomiu

25 marca 2023r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Wierzbami” w Bytomiu.

Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Aleksandra Wrzal, która przywitała wszystkich zebranych oraz Pana Piotra Pawszok obsługującego wlane zebranie z Okręgu Śląskiego PZD, Pana Krzysztofa Gajowiaka kandydata do Rady Miejskiej w Bytomiu.

Walne Zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 21,5%. Na 186 członków obecnych było 40 osób.
Przewodniczącym walnego zebrania został jednogłośnie Pan Henryk Orłowski.  

Zebrani działkowcy wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2023i kadencję. Pani Prezes przedstawiła plan pracy na 2024 rok oraz kadencje, preliminarz finansowy na 2024 r.

Walne zebranie przegłosowało 18 uchwał.

Brodowska Marzena

Rodzinne Ogrody Działkowe z Zabrza otrzymały wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Rodzinne Ogrody Działkowe z Zabrza otrzymały wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Rozstrzygnięto 4 edycję programu wparcia finansowego ROD prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Zabrza otrzymało wsparcie na kwotę 304 tys. złotych tj. ROD Nasza Palma, ROD Jaśmin, ROD Mostostal, ROD Wiśnia, ROD Irys, ROD Szarotka, ROD Słoneczne Wzgórze.

W uroczystości uczestniczyli: Marszałek Jakub Chełstowski, Członek zarządu województwa Grzegorz Boski, Przewodniczący Sejmiku Mirosław Mazur, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska oraz Radni Sejmiku, Alina Nowak, Alina Bednarz, Katarzyna Stachowicz, Grzegorz Wolnik i Marek Bieniek.

Dofinansowanie do jednego zadania realizowanego na terenie jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego mogło wynieść 65 tys. zł. Dostępne środki w ramach naboru można przeznaczyć na: prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem,  melioracje w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne, zbiorniki wody deszczowej, znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, na terenie ogólnym, przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Gratulujemy Zarządom ROD sukcesu w projekcie i życzymy pomyślnego ukończenia zadań.

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Piotr Witkowski

XV posiedzenie Okręgowej Rady Śląskiej PZD

XV posiedzenie Okręgowej Rady Śląskiej PZD

Jak co roku w marcu odbyto posiedzenie plenarne Okręgowej Rady Śląskiej Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców w Katowicach, któremu przewodniczył Prezes Okręgu – Józef Noski. Było to już XV posiedzenie OR które miało miejsce w dniu 27.03.2024r.w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD a jego głównym celem było przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2023 rok oraz przejęcie planu pracy oraz preliminarza finansowego na 2024r. Frekwencja na posiedzeniu wyniosła 72 %.

Posiedzenie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego w dniu 17 marca członka Okręgowej Rady Śląskiej PZD św. p. Alfreda Sieradzkiego. W miejsce wolnego wakatu przyjęto nowego członka OR Pana Tomasza Szynawę z ROD „Wrzos” w Tychach.  

Prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski w swoim referacie odniósł się do obecnej sytuacji Związku i podkreślił znaczenie prawidłowej realizacji zadań jakie stoją przed nami w tegorocznej kampanii sprawozdawczo – wyborczej. Spoczywa na Związku odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie oraz zapewnienie obsługi ROD, tak aby zebrania spełniły swoje statutowe zadania. Wskazał na ważność szukania i pozyskiwania nowych działaczy, którzy zasilą szeregi organów statutowych Związku, dzięki czemu będzie można w coraz sprawniejszy i korzystny dla działkowców sposób realizować zadania i odpowiadać na pojawiąjące się problemy. W dalszej części wystąpienia podkreślił rolę i znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako miejsce odpoczynku, rekreacji, uprawy warzyw i owoców, a także integracji i przyjaźni. Ażeby ROD się cały czas rozwijały ważnym zadaniem naszej organizacji jest wdrażanie i inspirowanie działalności organizacyjnej i szkoleniowej poświęcone problemom funkcjonowania ROD, zagospodarowania ogrodów i działek, problemom finansowym ROD oraz problemom typowo ogrodniczym. Ważne jest również przestrzeganie przepisów prawa, aby nie dochodziło do różnego rodzaju nadużyć ze strony działkowców, gdyż godzi to w dobre imię ROD.

Następnie w temacie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023r. i preliminarza finansowego głos zabrała główna księgowa Okręgu Pani Iwona Swatek, która przedstawiła zgromadzonym dane finansowe dotyczące działalności Okręgu za 2023r. Ważną informacją było zakończenie roku budżetowego okręgu z wynikiem dodatnim, tj. koszty nie przekroczyły przychodów. W tym duchu sporządzono również preliminarz finansowy na 2024r. Do wszystkich dokumentów finansowych pozytywną opinię w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Pan Zenon Jabłoński.

Ważnym tematem w czasie obrad było przedstawienie zgromadzonym działalności biura Okręgu w kontekście prowadzonych spraw sądowych i administracyjnych. Takie badanie zostało przeprowadzone w lutym bieżącego roku i obejmowało okres od 2021 do 2023 roku. Szczegółową informację w tym temacie przedstawił dyrektor biura Mateusz Macianty oraz radca prawny Mateusz Kubasiak. Członkowie OR zapoznali się z rodzajami oraz ilościami prowadzonych przez biuro Okręgu sprawami oraz występującymi problemami w ich procedowaniu oraz działaniami podejmowanymi przez Okręg w celu zabezpieczenia interesu Związku, ROD i działkowców. Ogólnie w badanym okresie biuro Okręgu było stroną lub brało czynny udział w około 1500 różnego rodzaju postępowań administracyjnych i sądowych.

W sprawach różnych Pan Leszek Bucki – I wiceprezes Okręgu przedstawił wyniki tegorocznej edycji programu wsparcia finansowego ROD prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego. Jest to niewątpliwie duży sukces ROD dzięki czemu ogrody otrzymają wsparcie finansowe na prawie 2 mln. złotych. Więcej na ten temat – tutaj.  W tej kwestii odpowiadano na zadawane pytania dotyczące kwestii organizacyjnych projektu.

Z kolei Pan Artur Olczyk – gł. specjalista ds. inwestycji przedstawił przyjęte niedawno przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD nowe zasady i kryteria prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych okręgowego zarządu śląskiego w Katowicach na rok 2024. Jest to ważny dokument, którym wszystkie ROD powinny się kierować przy planowaniu i realizacji inwestycji w ROD.

Na zakończenie obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał wynikających z przyjętego porządku obrad, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Prezes Okręgu Józef Noski w imieniu swoim oraz Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożył wszystkim członkom OR oraz OKR i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Mateusz Macianty – dyrektor biura