Walne zebranie sprawozdawcze w ROD Aster w Żorach

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD Aster w Żorach

16 marca 2023 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Aster” w Żorach. Walne zebranie zostało zorganizowane w Centrum Organizacji Pozarządowych na osiedlu Sikorskiego. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Lucyna Cyrek, która przywitała przybyłych działkowców, Panią Dorotę Szmyt, wyznaczoną przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi tego zebrania, a także przedstawicieli KM Policji Miejskiej w Żorach.

Prezes zarządu, trzydziestominutowy czas przerwy, pomiędzy I a II terminem, wykorzystała na przedstawienie działkowcom, dzielnicowych, którzy będą spotykać się z działkowcami na ogrodzie i patrolować – zapewnić bezpieczeństwo ROD Aster w sezonie letnim.

Mundurowi omówili szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym zabezpieczenie altan i mienia przed kradzieżami.  

Walne zebranie odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 23,4%, na 299 członków PZD w WZ uczestniczyło 70 członków.

Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednomyślnie Pan Artur Raczek. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD w 2022 roku przedstawiła Prezes Zarządu ROD Aster. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD Pani Danuta Rogus, dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2022 rok oraz wydała pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok. Dokumenty sprawozdawcze przyjęto jednogłośnie. Podjęto także, jednomyślnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań.

Prezes zarządu, przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące realizacji grantu w ROD Aster  w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”,

Zarząd realizuje projekt od 01.11.2022 do 30.06.2023 roku. Umowa została zawarta w dniu 7 grudnia 2022 roku na kwotę 99 995,00 złotych. Do chwili obecnej zostały zrealizowane dwa zadania: zakup sprzętu o wartości 39 900, 00 złotych, zakup i montaż tablic edukacyjnych w kwocie 19 970,00 złotych. Zarząd ROD Aster jest w trakcie rozliczania pierwszej transzy.

Działkowcy naszego ogrodu wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań. Działkowcy ROD Aster mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Lucyna Cyrek

I posiedzenie zespołu parlamentarnego ds. wspierania rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

I posiedzenie zespołu parlamentarnego ds. wspierania rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

We wtorek 7 marca 2023 roku odbyło się w sali Sejmu RP im. Macieja Rataja pierwsze inauguracyjne posiedzenie zespołu ds. wspierania rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zostało zwołane przez przewodniczącego zespołu posła Marka Wesołego sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Otwierającym pierwsze obrady w zastępstwie posła Marka Wesołego został wiceprzewodniczący zespołu poseł Gonciarz Jarosław.

Ze strony Zespołu Parlamentarnego brali udział:

 • Poseł Krzysztof Janusz Kozik,
 • Poseł Grzegorz Matusiak,
 • Poseł Robert Warwas,
 • Podlegli Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Podlegli Ministerstwu Klimatu i Środowiska, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Podlegli Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców biorącymi udział w posiedzeniu byli:

 • Piotr Gadzikowski – członek Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, skarbnik Krajowego Zarządu PZD i zarazem Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego,
 • Leszek Bucki – wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Katowicach,
 • Sławomir Barwiak – przedstawiciel Okręgu Śląskiego PZD i jednocześnie asystent sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych posła Marka Wesołego,
 • Tomasz Terlecki – z-ca Dyrektora Biura Prawnego PZD.

Założeniem i celem pierwszego spotkania zgodnie z porządkiem obrad było przedstawienie oraz zapoznanie zespołu parlamentarnego z historią ruchu działkowego, działalnością Polskiego Związku Działkowców. Przedstawieniem formuły współpracy oraz problemów dotykających związek i ogrody.  Głównym przesłaniem i apelem, jakie przedstawiciele PZD skierowali do członków zespołu to jak najszersze wsparcie i pomoc naszemu środowisku, abyśmy mogli bezpiecznie korzystać z naszych działek szczególnie w dzisiejszych czasach.

Piotr Gadzikowski z ramienia PZD przedstawił zebranym w zarysie historię największej organizacji działkowców w kraju, powstania ogrodów, aktualny ich stan oraz znaczenia ogrodów dla działkowców i społeczności lokalnej. Pochodzimy z różnych środowisk, ale łączy nas wspólna pasja – ochrona środowiska i ekologia. Rodzinne ogrody działkowe to miejsca, w których można odpocząć od codziennych problemów. Ogrody działkowe to także świetna okazja do promowania ochrony środowiska i ekologii.

Kończąc wypowiedź referujący zwrócił się z apelem o promowanie ogrodów działkowych wśród jak największej liczby parlamentarzystów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej osób ma coraz mniej kontaktu z naturą.

Następnie głos zabrał z-ca Dyrektora Biura Prawnego PZD, który zreferował w szerszym kontekście problemy najczęściej dotykające ROD-y i zagrażające ich bezpiecznemu funkcjonowaniu.

Mec. Tomasz Terlecki nakreślił i zaproponował ogólny ramowy model obopólnej współpracy, który zostanie uściślony na kolejnych posiedzeniach i zawarty w regulaminie zespołu ds. wspierania rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W trakcie prelekcji z zapytaniami występowali posłowie jak również przedstawiciele ministerstw otrzymując od przedstawicieli PZD stosowne wyjaśnienia.

W dalszej kolejności głos zabierali przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD Leszek Bucki poruszając sprawę możliwych zmian, a także kontynuacji wsparcia ROD w ramach grantowego wsparcia dla stowarzyszeń ogrodowych zorganizowany na podstawie umowy między NFOŚiGW i ARiMR.

Natomiast Sławomir Barwiak poruszył kwestię dostosowywania programów i projektów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w taki sposób, aby beneficjentami mogli zostać również działkowicze z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wiele obecnie otwartych projektów NFOŚiGW wpisuje się idealnie w charakter działalności naszego stowarzyszenia ceniącego postawy proekologiczne, chroniące klimat. Korzystanie z programów i projektów umożliwi znacząco dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego, kształtowanie warunków korzystnych dla zdrowia i aktywnego stylu życia, z zachowaniem bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego i ochrony zasobów naturalnych. Sposób argumentowania działkowych racji został zrozumiany i zaakceptowany przez wszystkich uczestników.

W trakcie dyskusji zespół parlamentarny wyraził wolę i chęć pomocy w szerokorozumianym rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a przedstawiciele ministerstw odnotowawszy przedstawione bolączki związku zadeklarowali analizę oraz podjęcie działań modyfikujących zapisy prawne.

Na zakończenie delegacja PZD podziękowała za spotkanie, wysłuchanie i złożyła na ręce przewodniczącego posiedzenia gratulacje posłowi Markowi Wesołemu z okazji nominacji.

Analizując na gorąco spotkanie w kuluarach sejmowych przedstawiciele PZD ocenili podjęte kroki za ruch w bardzo dobrym kierunku.

Autor: Sławomir Barwiak

Cięci winorośli szkolenie SSI

Cięci winorośli szkolenie SSI

W dniach 7-8 marca w Żorach odbyło się szkolenie SSI w małej przydomowej winnicy z cięcia winorośli.
Sztukę cięcia i pielęgnacji przedstawił Pan Andrzej Semik, który na niewielki areale uprawia 60 odmian winorośli o skórce ciemnej, różowej i białej. Znajdziemy w nich odmiany deserowe i te przeznaczone  do wyrobu wina.

Winorośl jest jednym z najstarszych gatunków roślin uprawianych przez człowieka. Istotnymi czynnikami do prowadzenia uprawy jest:

 • wybór stanowiska,
 • odpowiednie przygotowanie gleby,
 • wybór sadzonek.

Podczas szkolenia działkowcy poznali co to jest łoza i latorośl, w jaki sposób prowadzić winorośle, aby uzyskać piękne, smaczne i duże grona. Prowadzący szczególnie omówił i zaprezentował cięcie „na głowę” oraz formę Guyota. Nie można było zapomnieć również o ochronie przed szkodnikami, a przede wszystkim o chorobach grzybowych. Pan Andrzej omówił najważniejsze zabiegi oraz polecił środki do wykonania oprysków.

Dzięki ciekawie przedstawionemu tematowi uczestnicy zostali zachęceni do uprawy winorośli na swoich działkach. Bardzo dziękujemy Panu Andrzejowi za zaproszenie i przekazane cenne rady.

Dominika Wojciechowska

St. instruktor ds. ogrodniczych

Z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet

W Dniu Waszego Święta

wszystkiego najlepszego,

spełnienia każdego marzenia,

dużo szczęścia i codziennego uśmiechu

życzą

Zenon Jabłoński, Jan Kwiatkowski, Sławomir Barwiak,

Jan Kozak, Zdzisław Lisowski i Paweł Szymański.

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD

w Katowicach

Katowice, 8 marca 2023 roku

„Co to jest gleba i jak powstaje…” szkolenie dla SSI w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku

„Co to jest gleba i jak powstaje…” szkolenie dla SSI w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku

2 marca 2023 roku w siedzibie Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku, odbyła się narada szkoleniowa dla SSI w zagadnieniu jakim jest gleba. Temat ważny dla działkowców oraz na czasie, ponieważ w marcu ogród budzi się ze snu zimowego. Aby glebę właściwie zagospodarować i chronić, należy poznać jej budowę, właściwości, zrozumieć liczne procesy glebotwórcze i procesy glebowe.

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

– „Co to jest gleba i jak powstaje, oraz przygotowanie jej pod uprawę”, szkolenie przeprowadziła Lucyna Cyrek, krajowy instruktor SSI.
Gleba jest definiowana jako naturalna, ożywiona, cienka powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, w której wzajemnie łączą się zwietrzałe skały, woda i organizmy żywe.
Ziemia, gleba, rola, kiedyś zwana „matką żywicielką” – to dobro dziś nie zawsze doceniane, choć równie ważne i niezbędne do życia, tak jak powietrze czy woda. Gleba musi być chroniona jako podstawa naszej egzystencji i rozwoju cywilizacji. My działkowcy mamy obowiązek statutowy o nią dbać, a dbanie rozpoczyna się od wiedzy.

– Florahumus – jak w naturalny sposób zwiększyć ilość próchnicy w glebie i zapewnić dobre i obfite plony, wykład przeprowadził Pan Szymon Bik. Zaprezentował preparat, który produkowany jest na bazie węgla brunatnego, jest to produkt ekologiczny, należy do środków poprawiających właściwości gleby.

– Narzędzia przydatne na działce do pielęgnacji drzew i krzewów, służące zagospodarowaniu odpadów na zrębki czy do kompostowania. Prezentację przeprowadził Pan Krzysztof Benduch z firmy Carbon. Przedstawił nowoczesny sprzęt ogrodniczy dla działkowców: modele pił ręcznych, nożyc do żywopłotów czy kosiarek i rozdrabniaczy do gałęzi. Prezentacja połączona została z pokazem sprzętu ogrodniczego firmy STIHL.

Lucyna Cyrek

Konferencja szkoleniowa dla osób obsługujących walne zebrania (konferencje) sprawozdawcze w ROD w 2023 roku w Okręgu Śląskim PZD

Konferencja szkoleniowa dla osób obsługujących walne zebrania (konferencje) sprawozdawcze w ROD w 2023 roku w Okręgu Śląskim PZD

W Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie w dniu 9 lutego br. Okręgowy Zarząd Śląski  zorganizował szkolenie dla osób obsługujących walne zebrania (konferencje) sprawozdawcze w ROD.

Szkolenie zorganizowano dla 120 osób a skierowane było do działaczy z poszczególnych Delegatur Rejonowych OZ Śl. którzy  mają pewne doświadczenia z tym związane i umiejętności w realizacji podobnych projektów.

 Kadra szkoleniowa została wyłoniona z etatowych pracowników Biura i członków OZ Śl.

Podczas szerokiej dyskusji założono, by po zakończonym szkoleniu dalej oferować uczestnikom wsparcie we wprowadzaniu w życie treści „Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023 oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań.

Przyjęto do praktycznej realizacji metody szkolenia zarządów w Delegaturach Rejonowych polegających na analizowaniu opisów wybranych, konkretnych zdarzeń w podległych ogrodach i na podstawie tego do ulepszenia realnych działań służących społeczności działkowej. Aby zebrania stały się miejscem demokratycznego forum wymiany zdań i kształtowania opinii o problemach nurtujących działkowców oraz stwarzających szansę uczestniczenia w bogatym życiu kulturalnym i związkowym.

Biuro OZ