Żorskie kolegium Prezesów

Żorskie kolegium Prezesów

Dnia 9 grudnia 2023 r. odbyło się kolegium prezesów ROD z Żor, które miało miejsce w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Smok” na Osiedlu Korfantego, na które zostali zaproszeni członkowie zarządów.

Na początku zabrała głos Przewodnicząca kolegium, która omówiła przygotowany komplet dokumentów i uchwał dotyczących RODO w ROD.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Przepisy te dotyczą również Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Przepisy te dotyczą również Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

KZ PZD przygotował odpowiednie przepisy wewnętrzne i wzory dokumentów zgodne z wymogami RODO, zawarte w Przewodniku RODO w ROD (wyd. Wydawnictwo „działkowiec”  Warszawa 2018 r. )

Początek 2024 r.  to czas intensywnej pracy  dla zarządów ROD nad przygotowaniem podsumowania kończącej się bardzo trudnej pięcioletniej kadencji organów ROD. Dla wypełnienia statutowych zadań konieczne jest sporządzenie prawidłowej listy obecności członków PZD, rodzinnego ogrodu działkowego. Na liście obecności umieszcza się : imię, nazwisko, nr działki i podpis członka PZD. Innych danych osobowych nie umieszczamy.

Działania zarządów w zakresie przetwarzania danych osobowych można wyodrębnić dwa obszary:

  • Pierwszy administrowanie kwestiami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

Zarząd wybiera ze swego grona osobę, której powierza koordynowanie realizacji działań z obszaru ochrony danych osobowych (koordynator). Zakres zadań koordynatora określono w Poradniku RODO s.11,12.

  • Drugi to bieżące prowadzenie danych osobowych.

Zarząd wybiera ze swego grona osobę, której powierza koordynowanie realizacji działań z obszaru ochrony danych osobowych( koordynator). Zakres zadań koordynatora określono w Poradniku RODO s.11,12. Odpowiedzialność za prowadzenie zbiorów przypisano prezesowi i wiceprezesowi ROD ( §4 ust. 2 uchwały KZ PZD nr 243-251/2018). Dopuszczono rozszerzenia tej grupy o kolejnych członków zarządu . Wymaga to podjęcia uchwały zarządu ROD.

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w PZD.

  • Ograniczenie zakresu przetwarzanych danych
  • Przetwarzanie wyłącznie na potrzeby realizacji celów statutowych PZD. ustawowych ROD lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  • Ograniczenie czasu przetwarzania danych
  • Ograniczenie w udostępnianiu danych osobowych,
  • Dbałość bezpieczeństwo danych osobowych.

Przewodnicząca przygotowała wzory uchwał i dokumentów, które obowiązują w ROD w związku wypełnieniem obowiązków związanych z RODO w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

Następnie zabrała głos Pani Lucyna Cyrek sekretarz Okręgu Śląskiego PZD, Przewodnicząca Delegatury Rejonowej w Rybniku .

Przedstawiła uczestnikom zasady konkursu ogłoszonego przez Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 393/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. pn. „Działka – moja pasja”.

„Działka – moja pasja” jest konkursem publicystycznym,  przeznaczonym dla działkowców, posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

Zachęciła wszystkich do udziału w tych konkursach.

Podziękowała uczestnikom konkursów, które odbył się w 2023 r. – Najpiękniejszy działka 2023 r. i  Rodzinny Ogród Działkowy 2023 r. Złożyła gratulacje Prezesowi ROD „Stokrotka” Zdzisławowi Skórzakowi , którego działka zajęła  II miejsce  w Okręgu Śląskim.

Po zakończeniu części oficjalnej w świątecznie ozdobionej sali, Prezesi i członkowie zarządów zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek przygotowany przez ZAZ w Żorach. Zebrani mogli rozkoszować się cudownymi smakami przygotowanych potraw oraz posmakować przygotowanych słodkich wypieków, przy dźwiękach świątecznych melodii granych przez Prezesa ROD „Eden” w Suszcu Grzegorza Bodziuch, który zachęcał wszystkich do wspólnego śpiewania.

Podczas spotkania Prezesi wymieniali się doświadczeniami i prac