Upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego

Upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego

Uprzejmie przypominamy, iż trwa nabór wniosków o przyznanie środków z budżetu województwa śląskiego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w ramach refundacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na infrastrukturę ogrodową. W ostatnim czasie odbyło się również kolejne spotkanie przedstawicieli Okręgu Śląskiego PZD w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim. W czasie spotkania omówiono i podsumowano przebieg ubiegłorocznego programu, który zakończył się sukcesem. Wszystkie zadania zostały rozliczone i ogrody otrzymały ich refundację. Omówiono również występujące problemy, aby odpowiednio wcześniej reagować w celu sprawnego przeprowadzania kolejnej edycji programu. Również co najważniejsze z uwagi na pomyślne przeprowadzenie pierwszej edycji programu Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na wsparcie finansowe ROD do kwoty 1 500 000,00 zł. Dlatego tym bardziej zachęcamy Zarządy ROD do skorzystania z tej pomocy. W razie ewentualnych pytań zachęcamy do kontaktu z delegaturami bądź działem inwestycji naszego biura.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pok. 164) Katowice, ul. Ligonia 46, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30.

Dofinansowanie do jednego zadania realizowanego na terenie jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego wynosi 50 000,00 zł

Dostępne środki w ramach naboru można przeznaczyć na:

·         prace budowlane związane z modernizacją alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem,

·         melioracje w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne,

·         zbiorniki wody deszczowej,

znajdujące się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego, na terenie ogólnym, przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego

https://bip.slaskie.pl/katalog-uslug/procedura-urzedowa-w-zakresie-pozyskania-srodkow-budzetu-wojewodztwa-na-podstawie-ustawy-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych.html

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są pod numerami telefonów:

32 77 44 801; 33 48 53 291, 34 39 01 252.

Mateusz Macianty – dyrektor biura

Działkowcy będą mogli liczyć na wsparcie miasta

Działkowcy będą mogli liczyć na wsparcie miasta

Prezydent skierował do rąk radnych projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz dla stowarzyszeń ogrodowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Racibórz:

Prezydent skierował do rąk radnych projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz dla stowarzyszeń ogrodowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Co prawda już wcześniej dostawali wsparcie z budżetu miasta, jednakże – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – w 2021 r. w Urzędzie Miasta Racibórz przeprowadzona została doraźna kontrola z zakresu przydzielania i rozliczania dotacji celowych, udzielonych rodzinnym ogrodom działkowym w 2018 r., w następstwie której wskazane zostały nieprawidłowości, jak i zalecenia i wnioski, których wdrożenie ma na celu usunięcie i usprawnienie działań w obszarze objętym kontrolą.

Stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację celową na tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych w wysokości do 60% poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami, w kwocie nie większej niż 30.000 zł. Zaangażowanie miasta we wsparcie ROD zależne będzie od kwoty, jaką zarezerwują na ten cel w budżecie radni.

Projekt uchwały – Mając na uwadze fakt, że rodzinne ogrody działkowe są ważnym elementem środowiska przyrodniczego Gminy Miasta Racibórz, stanowiącym istotne zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców, zasadnym wydaje się ich wsparcie w budowie i modernizacji infrastruktury ogrodowej, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju – napisał Dariusz Polowy.

W Raciborzu jest 15 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zajmują prawie 200 ha podzielonych na mniej więcej 2 tys. działek. Z działek tych korzysta bezpośrednio 10 tys. ludzi, a pośrednio nawet i 20 tys.

źródło: naszraciborz.pl

Spotkanie w Urzędzie Miasta Mysłowice

Spotkanie w Urzędzie Miasta Mysłowice

W dniu 17.01.2022r. odbyło się drugie z cyklu spotkań, które w Urzędzie Miasta Mysłowice odbywa Prezydent Miasta Mysłowice z Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w Mysłowicach.

W spotkaniu uczestniczyli również Naczelnicy oraz pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, w tym Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, jak również przedstawiciel Straży Miejskiej oraz Zakładu Oczyszczania Miasta.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD – Koordynator ROD miast Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie Jan Kwiatkowski, Inspektor ds. terenowo-prawnych Magdalena Madera-Kubasiak oraz radca prawny Mateusz Kubasiak.

Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Miasta Mysłowice Jerzy Biliński poruszał kwestie ważne dla funkcjonowania ROD oraz problemów, które dotykają ROD na terenie Mysłowic. Omówiono zagadnienie możliwości dofinansowania inwestycji na terenie ROD z budżetu miasta oraz z budżetu obywatelskiego. Miasto bada możliwość dofinansowania zadań na terenach ROD, w związku z czym konieczne będzie podjęcie stosownych uchwał, przygotowanie regulaminu oraz zaplanowanie budżetu miasta na następne lata. Omówiono kwestię montażu progów zwalniających oraz oświetlenia w sąsiedztwie poszczególnych ROD, jak również rozeznania możliwości zamontowania monitoringu w bezpośrednim sąsiedztwie ROD.

Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD poruszyli problematykę regulacji prawnej gruntów ROD w przypadku toczących się postępowań administracyjnych oraz kwestię dalszego rozwoju ROD na terenie Mysłowic.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na dzień 14.03.2022r.

St. Inspektor ds. terenowo-prawnych Magdalena Madera-Kubasiak

Dobry start w 2022 rok

Dobry start w 2022 rok

Z inicjatywy Przewodniczącego Kolegium Prezesów Miasta Mysłowice w dniu 11.01.2022 roku zorganizowano spotkanie Prezydenta Mysłowic z Prezesami ROD zlokalizowanymi na terenie miasta. W spotkaniu brali udział prezesi 10 ROD, Przewodniczący Kolegium Jerzy Biliński oraz Koordynator ROD Miast Katowice, Mysłowice i Siemianowice Jan Kwiatkowski. Spotkanie miało charakter programowy podczas którego Pan Prezydent Dariusz Wójtowicz (również działkowiec) z wielkim entuzjazmem wyrażał się o możliwościach twórczej współpracy z aktywem działkowców reprezentującym  bardzo liczną społeczność lokalną. Po wstępnym zasygnalizowaniu problemów i potrzeb ROD umówiono się na robocze spotkanie poszerzone o przedstawicieli UM już w najbliższym tygodniu. Atmosfera spotkania i zrozumienie potrzeb i problemów działkowców przez Pana Prezydenta są dobrym prognostykiem do współpracy na przyszłość.

Jan Kwiatkowski

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym zlokalizowany jest ROD im. T. Kościuszki, ROD Wujek oraz ROD Wyzwolenie w Katowicach

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym zlokalizowany jest ROD im. T. Kościuszki, ROD Wujek oraz ROD Wyzwolenie w Katowicach

PZD Okręg Śląski informuje, iż trwa proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, na którym zlokalizowany jest ROD im. T. Kościuszki, ROD Wujek oraz ROD Wyzwolenie w Katowicach.

Na stronie Urzędu Miasta Katowice istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu.

W przedmiotowym projekcie planu istniejące ogrody działkowe zostały oznaczone jako ZD – Zieleń Działkowa. Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Katowice uwzględnił wnioski złożone przez PZD Okręg Śląski, Zarządy ROD oraz działkowców zapisując w projekcie tereny istniejących rodzinnych ogrodów działkowych jako ZD – zieleń działkowa.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu w zakładce Urząd Miasta/Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia planowania przestrzennego

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=127386&menu=679 oraz na stronie internetowej katowice.eu/mpzp-a4-park w zakładce Konsultacje.

Z dokumentami można będzie również zapoznać się w trakcie dyżurów projektantów, które odbędą się  11, 19 i 24 stycznia 2022 r. w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście przy ul. Kilińskiego 17 w godz. 14.00-17.00. Informacje na temat projektu planu udzielane będą również w godzinach pracy urzędu pod nr (32) 259 35 55.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 13 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy ul. Głowackiego 6. Ze względu na trwający stan epidemii i potrzebę zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 35 55 lub mailowo na adres pu@katowice.eu do 11 stycznia 2022 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.

W terminie do 14 lutego 2022r. istnieje możliwość wnoszenia uwag do projektu planu.

St. Inspektor ds. Terenowo-Prawnych Magdalena Madera-Kubasiak

APEL Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD w czasie czwartej fali pandemii

APEL Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD w czasie czwartej fali pandemii

Drodzy Działkowcy!

Okręgowa Rada PZD obradując w dniu 21 grudnia 2021 r. oceniła sytuację w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i biurach jednostek terenowych Związku w czasie pandemii. Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców zwraca się do wszystkich działkowców i Zarządów ROD o przestrzeganie obowiązujących restrykcji i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa.

APEL

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców
w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD w czasie czwartej fali pandemii

Wkrótce minie kolejny rok walki z pandemią koronawirusa, która nie zwalnia. Obowiązujące ograniczenia epidemiczne są wyzwaniem dla każdego z nas. Docierające do nas wszystkich informacje o kolejnych falach epidemii oraz o nowych wariantach COVID-19 nie napawają optymizmem, ale działając razem, dbając o siebie i o bliskich jesteśmy w stanie przezwyciężyć kryzys i szybko wrócić do tak utęsknionej przez nas wszystkich normalności.

Dlatego też Polski Związek Działkowców Okręg Śląski w Katowicach apeluje o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń. Przede wszystkim pamiętajmy, że jednym z najefektywniejszych sposobów na walkę z obecną sytuacją jest przyjęcie szczepienia przeciw Covid-19. Jak wskazuje Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest to najskuteczniejszą ochroną przed zachorowaniem i wystąpieniem ciężkiego przebiegu zakażenia. Dodaje, że szczepionki są bezpieczne, a przewaga korzyści z ich stosowania nad potencjalnymi efektami niepożądanymi jest ogromna. Przyjmowanie szczepionek pozwoli uniknąć lockdownów i uzyskać stopniową kontrolę nad chorobą, ale nie zapominajmy także o przestrzeganiu podstawowych zasad sanitarnych. Musimy w dalszym ciągu stosować zalecenia sanitarne i rządowe.  

W związku z tym pamiętajmy o przestrzeganiu przez działkowców zasad „DDM” – dystans, dezynfekcja, maseczki. W szczególności w przestrzeniach zamkniętych używajmy maseczek zakrywających usta i nos i zachowujmy bezpieczny dystans społeczny. Dbajmy o dezynfekcję rąk i przestrzeganie zasad higieny, a także o unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Unikajmy witania się poprzez pocałunek w policzek czy podawanie rąk. Miejmy na uwadze fakt, że wirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego, w sytuacji, gdy męczy nas katar lub kaszel, pozostańmy w domu. Unikajmy dużych skupisk ludzi, ograniczmy korzystanie ze wspólnej infrastruktury oraz powstrzymajmy się od aktywności, które narażają nas na zarażenie.

Przestrzegajmy obostrzeń i zasad sanitarnych dla dobra swojego i swoich bliższych, a także w trosce o tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn mają osłabioną odporność, są przewlekle chorzy, i wszystkich innych, dla których za chwilę w szpitalach może zabraknąć miejsca.

Wspólnym wysiłkiem możemy powstrzymać wzrost czwartej fali pandemii i uratować życie wielu osób. Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o siebie!

OKRĘGOWA RADA

OKRĘG ŚLASKI PZD W KATOWICACH

Katowice, dnia 21 grudnia 2021 r.