Warsztaty szkoleniowe „Ogród w szkle”

Warsztaty szkoleniowe „Ogród w szkle”

Marzec jest miesiącem, gdzie działkowcy już powoli zaczynają planować swoje prace na działce. Swój czas można jeszcze poświęcić na szkolenia czy warsztaty.

15 marca odbyły się warsztaty online „Las w słoiku” w których działkowcy oraz członkowie Społecznej Służby Instruktorskiej z Okręgu Śląskiego PZD mogli stworzyć własny ogród w szkle. Kilka dni przed warsztatami, każdy otrzymał zestaw w skład którego w wchodziły materiały do wykonania Ogrodu tj. słój z pokrywą, drenaż, podłoże w którym zostaną posadzone nasze rośliny, piasek oraz skałki do dekoracji oraz oczywiście rośliny Fitonia, bluszcz i mech Bielistka siwa.

Rośliny zamknięte w szkle znane bardziej pod nazwa las w słoiku tworzą swój specyficzny mikroklimat w którym egzystować będą rośliny przez nas posadzone. Wykonanie takiej kompozycji, pozornie patrząc na słoje w kwiaciarniach czy sklepach ogrodniczych może wydawać się to bardzo trudne.

Szkolenie prowadziła Pani Paulina Kulikowska, która na początku przybliżyła mam historię zamykania roślin w szkle. Choć wydawałoby się, że jest to nowa moda to okazuje się, że jest to idea zapoczątkowana już w czasach imperium brytyjskiego, gdzie rośliny przewożone były na statkach w specjalnych zamkniętych szczelnie szklanych skrzyniach nazwanych na cześć wynalazcy skrzynką Warda. Jego wynalazek pozwolił na przewożenie roślin czy nasion z odległych stron świata.

.

skrzynka Warda – źródło Wikipedia

Po słowie wstępu można było przystąpić do własnoręcznego wykonania ogrodu.

Całość wykonania można podzielić na 3 kluczowe etapy. Pierwszy jest to przygotowanie podłoża, drugi to posadzenie roślin oraz trzeci etap dekoracja. Po wykonaniu wszystkich etapów, możemy podlać rośliny i zamknąć. Teraz naszą kompozycję czeka kolejny etap tzw. stabilizacji. Posadzone rośliny muszą się ukorzenić i zacząć się ze sobą egzystować. Woda rozprowadzi się w całym naszym naczyniu i będzie krążyć w obiegu zamkniętym.

Jeżeli chodzi o pielęgnację roślin zamkniętych w szklanych słojach, to nie wymagają podlewana, jednak zdarzają się rzadkie przypadki kiedy jest to potrzebne. Widać to głównie po turgorze roślin oraz kolorze mchu. W pierwszych miesiącach ścianki naczynia mogą parować, wówczas naszą kompozycję należy otworzyć i przewietrzyć.

Teraz naszemu ogrodowi musimy znaleźć odpowiednie miejsce, aby mógł się rozwijać. Najlepiej, aby światło było rozproszone. Rośliny używane do kompozycji w szkle nie należy wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Ponieważ energia słoneczna po dotarciu do słoja nie ma gdzie „uciec”  i tkanki naszych roślin zostaną uszkodzone. 

W ciągu całego roku ilość światła w naszych domach się zmienia, więc w okresie zimowym można przestawić słoje bliżej okna.

Wszystkim uczestnikom warsztaty się bardzo podobały. Kompozycję jakie udało się stworzyć są przepiękne. Zobaczcie sami!

Dominika Wojciechowska

Instruktor ds. ogrodniczych

Przedstawiciele DR w Rudzie Śląskiej z wizytą u Prezydenta Świętochłowic

Przedstawiciele DR w Rudzie Śląskiej z wizytą u Prezydenta Świętochłowic

Członkowie Delegatury Rejonowej PZD Ruda Śląska, jako przedstawiciele rudzko-świętochłowickich ogródków działkowych odbyli spotkanie 12 marca Prezydenta Miasta Świętochłowice Panem Danielem Begerem. To było dobre spotkanie, budujące pozytywne relacje. Rozmawialiśmy m.in. o planach dożynkowych.

Prezydent, jako czynny działkowiec, doskonale zna problemy związane z użytkowaniem ogródków działkowych. Jak wiemy, pandemia sprawiła, że powstał swoisty boom na działki w ROD. Dlatego też, miasto Świętochłowice planuje zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tak, aby zwiększyć ich liczbę.

Ogródek działkowy to miejsce grządek z warzywami, owocowych drzewek, czytania na trawie w cieniu lub grillowania i jak stwierdził Pan Prezydent to dobre miejsce do relaksu.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele delegatury Józef Nawój, Iwona Smieskol oraz Sławomir Barwiak gorąco podziękowali Panu Prezydentowi za realne i wymierne finansowo wsparcie Świętochłowickich ROD. Wymiar współpracy samorządu z działkowcami pozwala na konsekwentne wsparcie inicjatyw poprawiających wygląd jak i całą infrastrukturę ogrodów będących do dyspozycji nie tylko działkowców, ale wszystkich mieszkańców miasta.

Opracował:

Sławomir Barwiak

11.03.2021 r odbyło się kolejne posiedzenie on-line Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Żor

11.03.2021 r odbyło się kolejne posiedzenie on-line Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Żor

Głównym tematem przeprowadzonego w formie zdalnej posiedzenia była sprawa wywozu śmieci z ogrodów. Zgodnie z nowelizacją ustawy „śmieciowej”, które weszła w życie dnia 6 września 2019 roku Rady Gminy miały dostosować swoje przepisy do zmian zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do 12 miesięcy. Wiele ROD z naszego Okręgu została wyłączona z gminnego odbioru odpadów komunalnych. W takiej sytuacji znalazły się również Żorskie Rodzinne Ogrody Działkowe, w związku z powyższym każdy z nich musiał dokonać zawarcia umowy z indywidualną firmą zewnętrzną  dokonującą wywozu śmieci.

Podczas posiedzenia  szczegółowo omówiono zasady gospodarki „śmieciowej” w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Żorach. Prezesi dyskutowali na temat modelowego postepowania w sprawie odbioru śmieci z terenu ROD. Podkreślali jak ważny jest terminowy odbiór śmieci wg harmonogramu zawartego w umowie czy otrzymywanie faktur bez pomyłek.

Następnym tematem poruszonym na posiedzeniu były procedury, jakie powinny towarzyszyć rezygnacji ze składu Komisji Rewizyjnej ROD i Zarządu ROD.

 W przypadku pisemnej rezygnacji z mandatu, wygaśniecie mandatu członka organu PZD stwierdza w formie uchwały właściwy organ PZD.

Pani Lucyna Cyrek Przewodnicząca Delegatury w Rybniku omówiła obowiązek składania deklaracji na podatek rolny i na podatek od nieruchomości i obiektów budowlanych w terminie do 15 stycznia każdego roku, określonym w Ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( z późniejszymi  zmianami).

 Następnie prosiła Prezesów o złożenie aktualnych informacji na temat Społecznych Instruktorów Ogrodowych, którzy zostali powołani uchwałą Zarządu. W wykazie należy podać datę powołania i nr uchwały Zarządu.

Prezes ROD „Zielony Jar” wyjaśnił jak przebiegają rozmowy z Przedsiębiorstwem Państwowym Polskie Wody Zlewnia w Gliwicach w sprawie robót udrażniających rzekę, która przepływa przez teren ROD.

Posiedzenia Kolegium Prezesów pozwalają omówić bieżące problemy oraz omówić działania podejmowane na trenie ROD. Przekazywane informację pozwalają rozwiać wiele wątpliwości.

opracowała:

Irena Fijałkowska 

Narada członków DR w Rudzie Śląskiej

Narada członków DR w Rudzie Śląskiej

Delegatura Rejonowa w Rudzie Śląskiej w dniu 10 marca 2021 roku o godz. 1700 zorganizowała naradę Członków Delegatury w trybie on-line. W związku z trwającym nadal stanem epidemicznym, narady członków delegatury możliwe są tylko poprzez komunikatory zdalne.

Zebranie otworzył Przewodniczący delegatury Pan Józef Nawój. Szczegółowo omówił sprawy poruszane na posiedzeniu Okręgowego Zarządu dotyczące naszego terenu. Ponadto omówił sprawozdanie z działalności Delegatury za 2020 rok oraz plan pracy na 2021 rok, a także sprawy związane z finansowaniem Delegatury oraz jubileuszem 40-lecia PZD. Powołano zespół do obsługi Walnych Zebrań i Konferencji Delegatów w 2021 r.

Przedyskutowano sprawy związane z ewentualną możliwością organizacji WZ, w związku z przesunięciem daty ostatecznej ich odbycia. Poruszane zostały również tematy związane z inwestycjami i remontami w ogrodach w 2021 roku. Członkowie delegatury wyrazili swój sprzeciw dla podjętej uchwały Nr 29/2021 KZ PZD, która uniemożliwia realizację inwestycji na naszym terenie.

Sprawy związane z odznaczeniami omówiła Pani Iwona Smieskol. Natomiast Przewodniczący  Rejonowego Ośrodka Szkoleniowego Pan Sławomir Barwiak przedstawił plan szkoleń oraz omówił sposób ich realizacji.

Na koniec spotkania Pani Iwona Smieskol złożyła życzenia dla wszystkich panów z okazji ich święta.

opracowała:

 Iwona Smieskol

Miejska dotacja dla działkowców z Zabrza

Miejska dotacja dla działkowców z Zabrza

Działkowcom można i trzeba zazdrościć skuteczności. W październiku ubiegłego roku pierwszy raz oficjalnie zwrócili się do Rady Miasta Zabrza z prośbą o przyznanie rodzinnym ogródkom dotacji na inwestycje, realizowane dla dobra społeczności. Dziś już ją mają. Rada Miasta nie tylko przyjęła projekt, gwarantujący pieniądze na ten cel, ale i podwyższyła maksymalną kwotę finansowego wsparcia, przyznawanego raz na 2 lata, z 40 do 50 tys. zł. To znaczy, że co roku z zabrzańskiego budżetu do ogródków może trafić 750 tys.

Projekt uchwały pojawił się w porządku obrad ostatniej sesji. Radni spotkali się online, 3 dni temu, 22 lutego.  I stało się to, czego nie pamiętają najwytrwalsi obserwatorzy posiedzeń tej kadencji – poprawka zgłoszona przez Przemysława Juroszka z Koalicji Obywatelskiej – Nowe Zabrze, o podwyższeniu miejskiej dotacji, została przyjęta. Było to możliwe, bo rękę za podniosło również kilku Skutecznych dla Zabrza, często mający odmienne zdanie niż ci z KO i Lepszego Zabrza.

W mieście jest 30 rodzinnych ogrodów działkowych, a zabrzan, których zrzeszają, o wiele, wiele więcej. I tu pewnie tkwi odpowiedź, dlaczego projekt znalazł wystarczające poparcie i dlaczego podwyższono kwotę dotacji. Na razie jest jednak tylko obietnicą na papierze, bo w budżecie nie wykrojono puli na finansowanie potrzeb działkowców. -Nie wiadomo również, na jakich zasadach i w jakim składzie będzie działała komisja, decydująca o dzieleniu pieniędzy. To nasze dwie największe wątpliwości. Chcemy je wyjaśnić, by kryteria podziału były precyzyjne, by nie było uznaniowości w ich przyznawaniu. Sprawą będziemy się zajmować podczas najbliższego posiedzenia Komisji Ekologii – mówi Agnieszka Rupniewska z KO – Nowe Zabrze.

Inicjatorem regularnego, finansowego wspierania działkowców jest Leszek Bucki, prezes ROD „Wiśnia” w Kończycach oraz przewodniczący Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców. Pomysł tłumaczy, co oczywiste, licznymi potrzebami ogrodów, ale i tym, że pielęgnowane i uprawiane przez nie tereny służą wszystkim. – Alejki, place między działkami są dostępne dla każdego. Zabrzanie spacerują, a dzieci spędzają czas na ustawionych u nas placach zabaw. ROD-y dysponują własnymi pieniędzmi, jednak jest ich zbyt mało, by przeprowadzać gruntowne remonty. Znajdujące się na naszych terenach domy działkowca, budowane w latach 50., nadal służące społecznościom lokalnym, wymagają inwestycji, m.in. wymiany ogrzewania na ekologiczne. Podobnie jak sieci wodociągowe, instalacje elektryczne. Dzięki wsparciu miasta, wreszcie mamy szansę, by realnie zmieniać działkową rzeczywistość.

50 tys. zł to najwyższa możliwa dotacja dla jednego ROD, do wykorzystania w ciągu 2 lat. Ile miasto zechce z niej przekazać, będzie decydowała komisja, o której mowa w uchwale i która, zdaniem opozycji, wymaga precyzyjnych ram funkcjonowania. To ona oceni m.in. zasadność projektu oraz to, czy wkład własny ROD jest proporcjonalny do oczekiwanego wsparcia. Kiedy już powstanie, będzie przejmowała wnioski: w tym roku do 30 kwietnia, w kolejnych latach do końca lutego.

Marzena Piechowicz-Gruda

źródło: Nowiny Zabrzańskie

Szkolenie nowych działkowców on-line w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu

Szkolenie nowych działkowców on-line w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu

Wychodząc naprzeciw nowym użytkownikom działek w dniu 23.02.2021o godzinie 16:00 odbyło się po raz pierwszy w tym roku szkolenie dla kandydatów i nowych działkowców. Szkolenie to miało zgoła inny wymiar niż dotychczas. W dobie wielu zakazów i ograniczeń związanych z pandemią Ośrodek Szkoleniowy w Delegaturze Rejonowej w  Zabrzu przygotował i przeprowadził szkolenie zdalne. Wszyscy kandydaci podający swój adres e-mail otrzymali zaproszenie link do szkolenia.

W szkoleniu w trybie on-line w formie konferencji uczestniczyło 16 nowych działkowców z zabrzańskich ogrodów. W przygotowanej prezentacji szkolenia zostały przedstawione i omówione początki ruchu działkowego w Polsce, działające struktury organizacyjne i obowiązujące akty prawne w Polskim Związku Działkowców. Przedstawiono aktualną sytuację w Związku i podjęte działania ostatnio tj. stanowisko w sprawie projektu o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, zwrócenie się z uwagami do projektu nowelizacji ustawy śmieciowej to niektóre inicjatywy, a wszystko to w obronie działkowców i Związku. Przedstawiono Programy jakie PZD realizuje np. Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD czy też Bioróżnorodność na Działce. Omówiono obowiązujące przepisy porządkowe zagospodarowanie działki zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, prawa i obowiązki działkowca, o obowiązku wnoszenia opłat za użytkowanie działki, zasad nabywania i zbywania praw do działki, ochrona roślin i znaczenie ekologicznych upraw. Uczestnicy szkolenia poinformowani zostali o przypadającej w tym roku jubileuszu rocznicy 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Poproszono o przestrzeganie obostrzeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii.

Odbiór zaświadczenia o ukończenia szkolenia, Regulaminu ROD i broszur, będzie można odebrać w biurze Zarządzie ROD.

Na koniec prowadzono ożywioną dyskusję, odpowiadano na zadawane pytania. Po wyczerpaniu przygotowanego materiału spotkanie zakończono, podziękowano wszystkim za obecność i życzono sukcesów oraz satysfakcji z korzystania i uprawiania działki.

                                  Marta Pawłowska
Przewodnicząca Rejonowego Ośrodka Szkoleniowego w Zabrzu