Ankieta dla Zarządów ROD w sprawie zadań inwestycyjnych

Ankieta dla Zarządów ROD w sprawie zadań inwestycyjnych

            W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, w normalnej działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych zaistniały istotne przeszkody, także w planowanej działalności inwestycyjno-remontowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że po ustaniu przyczyn pandemii konieczny będzie szybki powrót do planowania i realizacji zadań w zgodności z obowiązującymi przepisami związkowymi.

            Dlatego, dla rozpoznania już w obecnej chwili zamierzeń inwestycyjno-remontowych  w Ogrodach, Okręgowy Zarząd Śląski, przygotował formularz informacyjny pozwalający na pewne działania przygotowawcze i choćby częściowe rozładowanie przewidywanego spiętrzenia wniosków z chwilą podejmowania uchwał przez przesunięte walne zebrania w ROD-ach oraz pełne wznowienie działalności przez wszystkie struktury związkowe.

            Formularz informacyjny dotyczy kwestii przygotowywanych inwestycji i remontów w ROD wraz z określeniem przewidywanego sposobu organizacji zadania i źródeł jego finansowania. Jeżeli ROD przewiduje realizację większej ilości zadań, dla każdego z nich należy wypełnić osobny formularz.

Informacji można udzielić w jednej z przewidywanych wersji:

 1. Wypełniając formularz elektronicznie w wersji Word i przesyłając go wyłącznie drogą mailową na adres: slaski@pzd.pl
 2. Wypełniając formularz pisemnie po wydrukowaniu i przesyłając go wyłącznie drogą mailową po zeskanowaniu na adres: slaski@pzd.pl
 3. Wypełniając formularz on-line pod adresem, który Zarządy ROD otrzymają odrębnym indywidualnym mailem w ciągu najbliższych dni.

Okręg Śląski wyraża nadzieję, że dzięki współpracy z ROD-ami w zaproponowanym działaniu łatwiej będzie później wrócić do normalnego funkcjonowania całego procesu zgłaszania i akceptacji zadań, a także przyznawania dofinansowań w zgodności z przepisami związkowymi.

Ankieta dla Zarządów ROD     

Szkolenie z zakresu ochrony sadów

Szkolenie z zakresu ochrony sadów

W dniu 18.02.2020r. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie odbyło się szkolenie pod nazwą  „Ochrona sadów i jagodników. Wydarzenie związane z ogłoszonym przez ONZ  na  Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin „CHRONIĄC ROŚLINY-CHRONISZ ZDROWIE”.

Spotkanie otworzyła pani  dyrektor Anna Szymik, witając licznie zebranych uczestników, wśród których znaleźli się sadownicy, rolnicy a także działkowcy. W szkoleniu wzięli udział również przedstawiciele Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Śląskiego PZD.

Pierwszą część szkolenia poprowadziła pani dr inż. Małgorzata Sekrecka przedstawiciel Zakładu Ochrony Roślin przed szkodnikami z Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic. Tematem jej wykładu były „Nowe wyzwania w ochronie sadów przed szkodnikami”. Przedstawiła w nim przyczyny występowania szkodników, do których należą mała bioróżnorodność, duże plantacje, zanieczyszczenie wód, ocieplenie klimatu czy też malejący asortyment chemicznych środków ochrony roślin. Jak podkreśliła Pani doktor „W związku z ociepleniem klimatu, jak również rosnącym obrotem materiałem roślinnym (w tym handlem internetowym) wzrasta zagrożenie ze strony szkodników, które do tej pory nie były notowane w naszym kraju lub ich obecność w środowisku nie miała wpływu na wielkość i jakość plonu”. Z wykładu mogliśmy się również dowiedzieć o nowych rodzajach szkodników ciepłolubnych, które zadomowiły się w Polsce w wyniku wzrostu średniej dobowej temperatury powietrza. Należą do nich tarcznik niszczyciel, muszka palmoskrzydła oraz nasionnica wschodnia. Pojawianie się gatunków obcych dla rodzimej fauny jest niebezpieczne ze względu na to, że mogą się one szybko namnażać a na rynku brakuje zarejestrowanych środków, które umożliwiłyby walkę z nimi. Co gorsza pojawiają się szkodniki odporne na działanie środków ochrony roślin. Niestety ocieplenie klimatu wpływa także na dobre przezimowywanie szkodników a co za tym idzie ich większą aktywność już od wczesnej wiosny, skrócenie czasu rozwoju, wyższą płodność i wzrost liczby pokoleń. Na zakończenie Pani doktor przekazała kilka zasad, których należy przestrzegać, aby ograniczyć liczebność szkodników i które mogą pomóc w ich zwalczaniu:

 1. Wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę;
 2. Zakładanie rozsadzeń ze zdrowego materiału rozmnożeniowego, wolnego od szkodników;
 3. Regularnie prowadzony monitoring obecności i liczebności agrofagów oraz towarzyszącej im pożytecznej entomofauny przy użyciu dostępnych metod i narzędzi;
 4. Wybór optymalnego terminu zwalczania na podstawie fenologii rośliny i fenologii szkodnika;
 5. Przestrzeganie zasad zawartych w etykiecie/instrukcji stosowania danego preparatu;
 6. Bezwzględne niestosowanie środków niezarejestrowanych, niewiadomego pochodzenia;7
 7. Dbałość o bioróżnorodność upraw.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część szkolenia nt. skutecznych metod upraw jagodowych przed patogenami, której prowadzącym był pan Szymon Jabłoński –  Doradca Sadowniczy Bayer Sp. z o.o. Przedstawił on środki ochrony roślin jagodowych produkowanych przez firmę Bayer Sp. z o.o., do których należą: Movento, Luna Sensation 500 SC, ZATO, TELDOR 500SC, SERENADE ASO.,

Na zakończenie pani Karina Krasoń podziękowała wykładowcom za rzetelne i interesujące przedstawienie tematów, zapraszając wszystkich na kolejne szkolenia.

Ewa Neuman/Katarzyna Burzawa-Skoczylas

I posiedzenie Okręgowej Komisji Inwestycyjnej

I posiedzenie Okręgowej Komisji Inwestycyjnej

W dniu 13.02.2020 roku w siedzibie Okręgu Śląskiego odbyło się pierwsze w roku 2020 posiedzenie Komisji Inwestycyjno – Remontowej Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach.

 

W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes OZ  Śląskiego Pan Józef Noski, członkowie Komisji Inwestycyjnej z wszystkich Delegatur Rejonowych Okręgu Śląskiego oraz pracownicy działu inwestycji OZ Śl.

Na wstępie Prezes Noski nakreślił ogólnie konieczne kierunki działań inwestycyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Okręgu Śląskim PZD,
a także wskazał na szczególną rolę Komisji Inwestycyjno – Remontowej w przygotowaniu i realizacji tych działań.

Następnie Członkowie Komisji dokonali wyboru Przewodniczącego, którym pozostał, jak w poprzednim roku Pan Jerzy Chłosta. Zastępcą Przewodniczącego Komisji wybrano Pana Zbigniewa Paliana, a Sekretarzem Komisji Pana Leszka Buckiego.

W kolejnej części posiedzenia Członkowie Komisji zostali w formie szkoleniowej zapoznani z „Zasadami i kryteriami prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach w roku 2020”, które z kolei zostały oparte na obowiązujących przepisach prawnych ogólnych i związkowych. Obszerne fragmenty szkolenia odbywały się w formie multimedialnych prezentacji.

W ramach szkolenia każdy z członków otrzymał komplet wyżej wymienionych zasad wraz z załącznikami formularzowymi oraz przykładowymi wzorami najważniejszych dokumentów wnioskowych. Wskazano na dostępność wzorów dokumentów na stronie Okręgu Śląskiego www.slaski-ozpzd.pl (w zakładce „Wzory Dokumentów – Dokumenty Inwestycyjne”).

II posiedzenie Śląskiej Okręgowej Rady PZD w Katowicach

II posiedzenie Śląskiej Okręgowej Rady PZD w Katowicach

W miniony piątek 22 Listopada w Katowicach odbyło się II posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD, w którym wzięli także udział wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie otworzył i przewodniczył Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski, który omówił przesłany wcześniej porządek obrad.

Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

 1. Iwona Smieskol – przewodnicząca
 2. Alfons Blachura – sekretarz
 3. Zdzisław Kowalik – członek

 Na szkoleniach i spotkaniach przygotowawczych do Walnych Zebrań staraliśmy się podpowiadać pewne rozwiązania i odpowiadać na wszelkie pojawiające się pytania. Prosiliśmy również o stosowanie „Wytycznych”, które zostały przygotowane przez Krajową Radę PZD.

W dalszej części dodał, że również Rejonowe Konferencje Przedzjazdowe odbyły się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i według zasad zawartych w Uchwale Okręgowej Rady PZD z dn. 12 grudnia 2018r. w sprawie zasad i trybu odbycia w 2019 roku okręgowego zjazdu delegatów. Okręgowy Zjazd przebiegł planowo i bez żadnych problemów wybrano osoby do pełnienia funkcji w strukturach oraz delegatów na Krajowy Zjazd PZD. Pan Prezes przekazał obecnym także informacje z XIV Krajowego Zjazdu PZD.

Omówił program i kierunki działania Okręgu Śląskiego PZD na następną kadencję. Okręg zajmie się m.in. doskonaleniem pracy Delegatur i Rejonowych Ośrodków Szkoleniowych. „Chcemy adoptować nowoczesne metody i strategie programowe do naszego unikalnego środowiska w sposób najbardziej efektywny i skuteczny poprzez :

 • zorganizowanie nowoczesnego i dynamicznego sztabu prowadzącego szkolenia w zgodzie z obowiązującymi procedurami, lecz w oparciu o wypróbowane metody akceptowane w środowisku działania.
 • poprzez zachętę do rozwijania umiejętności nowoczesnego zarządzania ogrodami.
 • poprzez precyzyjne planowanie strategii i jej odpowiedzialne i kompetentne wdrażanie w życie w środowisku, aby liczył się profesjonalizm i prawdziwe umiejętności, a nie osobiste relacje i prestiż.
 • w oparciu o zasady efektywności finansowej – nie marnotrawiąc środków społecznych.
 • poprzez wiarygodne i bezpośrednie kontakty działkowców ze strukturami, eliminując tym brak zaufania do instancji okręgowych i krajowych.

Zasadniczym znaczeniem dla całokształtu działania i pracy w ROD, ma właściwe kierowanie nim przez Zarząd ogrodu i współdziałanie z ogrodową komisją rewizyjną.” – powiedział Prezes.

 

W dalszej części swojego przemówienia Pan Prezes przypomniał członkom Okręgowej Rady, że wraz z zaproszeniem na posiedzenie zostały im przesłane Stanowiska Krajowego Zjazdu. Poprosił o zapoznanie się z ich treścią i przekazanie informacji w Delegaturach i na ogrodach. „Te Stanowiska stanowią wytyczne do naszych dalszych działań” – dodał Prezes Noski.

Kolejnym punktem do jakiego odniósł się Pan Prezes były działania Ośrodków Finansowo Księgowych. Na 599 ogrodów w naszym Okręgu 529 należy do OFK. Jest to duża liczba, ale zmierzamy do tego, aby docelowo było to 100%. Jest to niezwykle ważne ponieważ jak wynika z doświadczenia te ROD, które są obsługiwane przez zewnętrzną księgowość wykazują dużo nieprawidłowości. Należy pamiętać o tym, że to Prezes ROD odpowiada osobiście za błędy finansowe na ogrodzie i trzeba im to uświadomić. Okręg jest od tego, aby sprawować nadzór i pomagać niwelować błędy. Dlatego naszym obowiązkiem jest, aby nakłonić wszystkie ogrody do przystąpienia do OFK.

Swoje przemówienie Pan Prezes zakończył słowami „Chciałbym zachęcić do pracy, zmobilizować do czynu i zaprosić do działania. Potrzebujemy ludzi do pracy, aby Okręg mógł sprawnie funkcjonować”. Następnie otworzył dyskusję.

Jako pierwszy zabrał głos Dyrektor Biura OZ ŚL. Mateusz Macianty. Przekazał najistotniejsze informacje związane z działalnością Okręgu. Rozpoczął od systemu oświatowego, podkreślając jak istotne są szkolenia Zarządów ROD. Omówił to na przykładzie pojawiających się błędów w kwestii wypowiadania umów dzierżawy działkowej i związanych z tym dużych kosztów dla Związku.

 

Wspomniał także o odbytej niedawno naradzie dla Księgowych OFK, podczas której zostały omówione różne kwestie problemowe. Ustalono w porozumieniu z pracownikami działu inwestycji sposób wychwytywania zadań, które mimo obowiązku nie zostały zgłoszone do Okręgu. „Takie sytuacje niejednokrotnie powodują nieprawidłowości i co za tym idzie problemy, które my musimy później wyjaśniać” – powiedział Dyrektor.

W kwestii Programu DGCS PZD System, Dyrektor przekazał informacje na temat działań podjętych przez Krajowy Zarząd PZD, które mają na celu usprawnienie szkoleń w tym zakresie. W każdym Okręgu wyłoniono Koordynatorów, którzy po odbyciu szkolenia będą przekazywać swoją wiedzę dalej. Z naszego Okręgu zgłoszono do pełnienia takiej funkcji trzy osoby. Na chwilę obecną wytypowany na najbliższe szkolenie został Pan Zbigniew Palian. Pan Dyrektor poprosił o aktywne promowanie programu DGCS wśród Zarządów ROD, tak aby liczba nabywanych licencji skutecznie wzrastała.

Artur Olczyk, Starszy Inspektor ds. Inwestycji omówił założenia nowego programu opracowanego przez Jednostkę Krajową PZD tj. Otwartego programu bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych PZD, który został przyjęty uchwałą 4/XXX/2019 w dniu 06.09.2019 roku. Powyższy program wynika i wiąże praktycznie wszystkie dotychczasowe programy w PZD:

 • Unowocześnienie Infrastruktury ROD – ROD XXI wieku i wynikający z niego oraz przepisów innych (głównie RODO)
 • Program budowy siedzib.
 • Program społecznego rozwoju ROD
 • Program Rozwoju ROD

 

Zgodnie z tym Okręgowy Zarząd wraz z ROD-ami wskazuje na konieczność wzrostu poziomu bezpieczeństwa w ROD, nie tylko w rozumieniu bezpieczeństwa osobistego, czy majątku, ale także ochrony danych osobowych, budowy siedzib, rozwoju oświaty, bezpieczeństwa działkowców ich rodzin itd.

 

Poinformował, że Okręg Śląski wystąpił do wszystkich gmin w Okręgu Śląskim, na terenie których znajdują się ROD-y z zapytaniem dotyczącym uwzględnienia dotacji celowej dla ROD-ów w budżetach gminnych, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13.12.2013 roku. „Na stan dzisiejszy spłynęły odpowiedzi z 22 gmin. Obecnie proporcje wskazują, że 60 % gmin nie przewiduje budżetowego wspomożenia gminnego dla ROD-ów, a 40% taką możliwość wskazuje, lecz jednocześnie informuje, że żaden ROD nie wnioskował o wsparcie finansowe (wyjątek ROD Złocień w Cieszynie). A takie jest możliwe, przy odpowiednio wczesnym złożeniu wniosku na przyszły rok budżetowy. A że jest to możliwe wskazują przykłady z ostatnich lat z Raciborza, czy Łazisk Górnych” – dodał Pan Inżynier.

Jan Radoła, Wiceprezes OZ Śl. skupił się na temacie przygotowań do Walnych Zebrań, które już niedługo znowu będziemy odbywać. Kluczem do sukcesu w tej kwestii jest wcześniejsze przygotowanie przewodniczącego i osoby do obsługi WZ. Trzeba wybierać osoby, które będą miały dużą wiedzę w zakresie przepisów Związkowych i będą umiały te zebrania prawidłowo przeprowadzić. Nie można tych tematów odkładać na ostatnią chwilę. Już dzisiaj powinniśmy zacząć przygotowywanie harmonogramu zebrań.

Zenon Jabłoński, Przewodniczący OKR przedstawił nowy skład swojej Komisji i podkreślił, że znalazło się w niej aż 7 nowych osób. Poprosił Kierowników Delegatur o pomoc tym osobom w wykonywaniu ich obowiązków. W związku ze zbliżającym się końcem roku przypomniał o konieczności przeprowadzenia określonej liczby kontroli w ogrodach i dostarczeniu protokołów do Biura OZ, w celu przygotowania zaleceń pokontrolnych. Poinformował, że od nowego roku OZ powoła specjalną komisję, która zajmie się przeprowadzaniem rekontroli.

Leszek Bucki – również podkreślił jak istotny jest wybór odpowiednich osób do obsługi Walnych Zebrań. Zwrócił jednak uwagę, że czasami mimo wiedzy obsługującego, Zarządy ROD nie chcą go słuchać. Dlatego należałoby przeprowadzić już teraz rozmowy z członkami Zarządów i wytłumaczyć im, że muszą działać zgodnie z przepisami, żeby nie podejmować błędnych uchwał, które potem i tak trzeba uchylać. Zgodził się także z koniecznością wyłapywania zadań inwestycyjnych, które nie zostały zgłoszone do Okręgu. Jest to niezmiernie ważne ponieważ jeżeli Okręg nie posiada żadnych dokumentów to nie jest w stanie wychwycić nieprawidłowości, które przed rozpoczęciem inwestycji z reguły można łatwo poprawić. Natomiast wykryte po fakcie często stanowią już duży problem, który ciężko rozwiązać.

Podczas obrad Okręgowa Rada Okręgu Śląskiego PZD przyjęła IV Uchwały:

I – w sprawie powołania Komisji Konkursowej Okręgu Śląskiego PZD jako komisji stałej

II – w sprawie powołania Komisji Szkoleniowej Okręgu Śląskiego PZD jako komisji stałej.

III – w sprawie powołania Komisji ds. Odznaczeń Okręgu Śląskiego PZD jako komisji stałej

IV – sprawie powołania Komisji Inwestycyjnej Okręgu Śląskiego PZD jako komisji stałej.

Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski podziękował wszystkim za przybycie i ze względu na wyczerpanie tematów zamknął obrady.

 

 Katarzyna Burzawa – Skoczylas

Oferta pracy – księgowa/księgowy w OFK w Chorzowie

Polski Związek Działkowców

Okręg  Śląski w Katowicach

poszukuje osoby na stanowisko:

Księgowa/ Księgowy

Ośrodka Finansowo-Księgowego Okręgu Śląskiego PZD w Chorzowie

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie pełnej księgowości Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Chorzowie oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Chorzów na dedykowanym programie księgowym DGCS PZD System.
 • prowadzenie spraw kadrowych Delegatury Rejonowej PZD OZ Śląskiego w Chorzowie oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • doradztwo w sprawach finansowo – księgowych, podatkowych, rozliczeń ZUS dla Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego – ekonomicznego w zakresie księgowości/rachunkowości,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomości przepisów ustawy prawo pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych,
  o rodzinnych ogrodach działkowych.
 • znajomości programów księgowych
 • gotowości do świadczenia pracy na ½ etatu
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności analizowania dokumentacji,
 • dyskrecji, umiejętności zachowania tajemnicy służbowej,
 • komunikatywności, poprawnego posługiwania się językiem polskim,
 • dyspozycyjności,
 • odporności na stres,

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w zakresie księgowości Stowarzyszeń.

Oferujemy:

 • stabilność i dobre warunki pracy w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv na adres:

 • Polski Związek Działkowców Okręg Śląski ul. Kormoranów 1, 40-521 Katowice,

lub

 

Miejsce wykonywania pracy w siedzibie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego PZD
w Chorzowie, ul.  Niedźwiedziniec 1

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD oraz pod numerem telefonu 32 255 40 85, wew. 104

Prosimy o zamieszczenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Oferty należy nadsyłać do Okręgu Śląskiego PZD nie później niż do dnia 30.12.2019r.