Porady

W jaki sposób przeciwdziałać pożarom w ROD

W ostatnim czasie dochodzi do częstych pożarów altan w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Z pewnością powstawaniu tych zdarzeń sprzyja okres zimowy i niestety przebywanie na działkach osób bezdomnych lub tych, którzy niezgodnie z obowiązującym prawem i regulaminem ROD,...

Czy zarząd ROD powinien rozpatrzyć ponowny wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki?

Kwestie zatwierdzania przeniesienia praw do działki reguluje ustawa o ROD (art. 41) oraz Statut PZD (§ 78 i 79). Zgodnie z nimi, aby umowa przeniesienia praw do działki była skuteczna musi zostać zatwierdzona przez zarząd ROD. W tym celu, nabywca lub zbywca działki...

Czy mąż skarbniczki ROD może być gospodarzem ROD?

Tak, małżonek osoby pełniącej funkcję skarbnika zarządu ROD może zostać ustanowiony gospodarzem ROD. Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu ROD zarząd ROD może ustanowić gospodarza ROD. Gospodarzem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, ani członek zarządu ROD. 15...

Jaki jest termin do złożenia wniosku o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki rodzinnej?

Zgodnie z art. 41 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę...

Czy można połączyć dwie działki ?

Uzyskałem informację, że sąsiad chciałby zrezygnować z dzierżawienia swojej działki, która graniczy bezpośrednio z moją. Jestem zainteresowany odkupieniem prawa do dzierżawy. Czy mogę połączyć dwie działki, a jeśli tak, jak wygląda procedura? Na wstępie należy...

W jaki sposób prawidłowo przekazać działkowcowi wynagrodzenie za nasadzenia urządzenia i obiekty po wygaśnięciu prawa do działki?

Zgodnie z art. 42. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013r. (Dz.U. 2014 poz. 40) w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność....

Rozwód, a prawo do działki rodzinnej.

Sytuację prawa do działki rodzinnej ustanowionego wspólnie na rzecz małżonków w przypadku ustania małżeństwa działkowców w drodze rozwodu lub unieważnienia małżeństwa reguluje art. 40 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. W terminie 3...

Kogo dotyczy zwolnienie z opłaty ogrodowej?

Czy zwolnienie z opłaty ogrodowej, o którym mowa w § 147 ust. 4 Statutu PZD, dotyczy osoby bliskiej nabywającej działkę po żyjącym, czy po zmarłym działkowcu? Co do zasady, każdy nowy działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD...

Zasady uiszczania podwyższonych opłat ogrodowych przez nowego działkowca

Zgodnie z § 147 statutu PZD, w roku nabycia prawa do działki działkowiec jest zobowiązany do uiszczenia dwóch podwyższonych opłat ogrodowych tj.: 1)      opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 1, podwyższonej o kwotę...

Czy jeżeli działkowiec posiada wyrok skazujący za przestępstwo – zniszczenia mienia (infrastruktura ogrodowa), to możemy wypowiedzieć mu umowę dzierżawy działkowej?

Zgodnie z art. 36 ust 3 ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013r. (Dz.U. 2014 poz. 40) stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec: pomimo pisemnego...