Porady

Jakie są zasady rozliczania zużycia energii elektrycznej na działce?

Zasady rozliczania energii elektrycznej w ROD normuje uchwała Krajowego Zarządu PZD (ówczesnego Prezydium KR PZD) nr 285/2015 z dnia 5.11.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD oraz Regulamin ROD (§ 78). Zgodnie z nimi, rozliczanie energii...

Czy sąsiad ma prawo domagać się współudziału w kosztach wykonania nowego ogrodzenia działki ogrodowej?

Nowy sąsiad działkowy planuje postawić ogrodzenie ażurowe swojej działki rodzinnej, które będzie przebiegać bezpośrednio na granicy działki rodzinnej. Do tej pory obydwie działki rodzinne nie były przedzielone ogrodzeniem. W związku z powyższym sąsiad zwrócił się o...

Zieleń w walce ze skutkami smogu we wnętrzach. Jakie rośliny oczyszczą powietrze w domu?

Wciąż rosną zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikające ze smogu „wiszącego” nad polskimi miastami, dlatego nieprzerwanie trzeba zastanawiać się, jak poprawiać jakość powietrza. O ile poprawa powietrza na zewnątrz w miastach zależy przede wszystkim od działań władz i...

Czy zarząd ROD może podpisać umowę dzierżawy z córką po śmierci ojca przed upływem 6 miesięcy jeśli wie, że działkowiec nie miał współmałżonka i innych dzieci?

Nie, zarząd ROD nie powinien podpisywać umowy dzierżawy działkowej z wnioskującą osobą bliską przed upływem terminu określonego w art. 38 ustawy o ROD. Definicja „osoby bliskiej” została określona w art. 2 ust. 8 ustawy o ROD. Przez „osobę bliską” należy rozumieć...

Zasady rozliczania inwestycji w postaci elektryfikacji ROD przy udzieleniu dotacji przez okręg PZD

W sytuacji, gdy zakończono zadanie remontowe lub inwestycyjne, niezależnie od przedmiotu inwestycji, celem wystawienia dokumentu OT, należy przedłożyć do okręgu PZD: protokół końcowego odbioru robót remontowych lub inwestycyjnych, protokół Komisji Rewizyjnej ROD...

Czy działkowiec może „oddać działkę” Zarządowi ROD, jeśli nie ma siły jej uprawiać oraz nie chce być już działkowcem i zwrócił się z prośbą do Zarządu o przejęcie jego działki?

W sytuacji, kiedy działkowiec zgłasza się do zarządu ROD z prośbą o „przejęcie jego działki”, zarząd ROD powinien poinformować działkowca o możliwości podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy działkowej. Zgodnie z § 84 Statutu PZD rozwiązanie umowy za...

Problem doprowadzenia drogi dojazdowej do ROD

Postanowieniem z dnia 12 października 2018 r., sygnatura akt V CSK 591/17, Sąd Najwyższy w Warszawie stwierdził, że stowarzyszenie ogrodowe ma legitymację czynną do występowania w sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Tym samym Sąd Najwyższy wskazał, że...

Porady prawne dotyczące nabywania działki w ROD

W związku z dużym zainteresowaniem tematem nabywania działki w ROD, na stronie internetowej PZD (na stronie głównej) będą publikowane porady prawne dotyczące zasad nabywania działki w ROD od zarządu ROD, osoby bliskiej czy też osoby niespokrewnionej. Jednocześnie...

Zasady uiszczania podwyższonych opłat ogrodowych przez nowego działkowca

Zgodnie z § 147 statutu PZD, w roku nabycia prawa do działki działkowiec jest zobowiązany do uiszczenia dwóch podwyższonych opłat ogrodowych tj.: 1)      opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 1, podwyższonej o kwotę...

Czy prezes zarządu ROD może sam wykonywać przelewy?

Zgodnie ze Statutem PZD, zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD (§ 72 pkt 19 Statutu PZD).  W...