Wycena majątku na podstawie uchwały Krajowej Rady Polskiego Związki Działkowców nr 4/XXIV/2018 z dnia 25 października 2018 roku

Wycena majątku na podstawie uchwały Krajowej Rady Polskiego Związki Działkowców nr 4/XXIV/2018 z dnia 25 października 2018 roku

Często pojawiającym się tematem w wystąpieniach Zarządów ROD do Okręgu Śląskiego jest sprawa możliwego uwzględnienia wyceny majątku, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę, w określaniu rzeczywistej wartości infrastruktury ogrodowej. Całość zagadnienia została podjęta i omówiona przez Krajową Radę PZD, czego wynikiem jest uchwała Krajowej Rady Polskiego Związki Działkowców nr 4/XXIV/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie interpretacji statutu PZD, stanowiąca obowiązującą interpretację § 147 ust.1 pkt 1 Statutu PZD w zakresie rozumienia sformułowania „wartość infrastruktury ogrodowej”.

Zgodnie z przytoczoną wyżej uchwałą, dokument w formie aktualnego wycenowego operatu rzeczoznawczego może być podstawą do określenia realnej wartości majątkowej infrastruktury ROD, np. celem określenia kwoty podwyższonej opłaty ogrodowej, którą pobiera się od nowo przyjmowanych działkowców. To Zarząd ROD jest uprawniony do określania kwoty, o którą podwyższa opłatę ogrodową uiszczaną przez nowego działkowca, jednak w tym zakresie nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającą na jedną działkę w ROD. Powinna to być wartość realna i obiektywna, a Zarząd ROD musi mieć podstawę do ustalenia wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej. Tą podstawą są dokumenty, w szczególności wartość księgowa infrastruktury, jeżeli odpowiada ona rzeczywistej wartości majątkowej. Wartość księgowa stanowi bazę, lecz jednocześnie niewykluczone jest korzystanie z wyceny przez rzeczoznawcę. Zarząd ROD podejmując uchwałę o wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej w danym roku może wykorzystać opracowanie szacunkowe rzeczoznawcy celem uwiarygodnienia swoich decyzji.

Przy czym, podstawą określenia wartości majątku ROD w ujęciu księgowym nadal są faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki na cele remontowe i inwestycyjne. W tym przypadku, proces inwestycyjno – remontowy kończy się wystawieniem dokumentu przyjęcia środka trwałego OT przez Okręgowy Zarząd Śląski. Powyższy dokument staje się wtedy podstawą do działań księgowych w zakresie rozliczenia zadania i rzeczywistego stanu Funduszu Rozwoju ROD.

Osobnym zagadnieniem, niemniej bardzo istotnym i wiążącym się w ogóle z możliwością wykorzystania wartości środka trwałego do ustalenia podwyższonej opłaty ogrodowej od nowych działkowców jest legalność prawna posiadanego obiektu, tj. czy obiekt był wybudowany w oparciu o wcześniej uzyskane pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót w przypadku konieczności ich posiadania, czy obiekt posiada pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego itp. Dążenie Zarządów ROD do legalności działań prawnych i budowlanych powinno być podstawowym założeniem w organizacji zadań inwestycyjno – remontowych na terenie ROD.

Kwestia rozwoju ROD poprzez inwestowanie w nową infrastrukturę, remontowanie istniejącej, a przede wszystkim dbanie i utrzymywanie posiadanego majątku trwałego ma duże znaczenie nie tylko w kwestii określania wartości Ogrodu, lecz także dla jego postrzegania przez otoczenie zewnętrzne i samych użytkowników.

W jakiej odległości od granicy ROD można postawić wiatę śmietnikową?

W jakiej odległości od granicy ROD można postawić wiatę śmietnikową?

Kwestię usytuowania miejsc gromadzenia odpadów stałych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych (np. wiaty śmietnikowe) powinna wynosić co najmniej 3 m od granicy działki budowlanej. Zachowanie tej odległości nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.

Zatem wiata śmietnikowa powinna zostać usytuowana w odległości co najmniej 3 m od granicy ROD.

Radca prawny, Robert Żychliński

Czy na terenie działki w ROD można postawić wiatę zadaszoną, drewnianą?

Czy na terenie działki w ROD można postawić wiatę zadaszoną, drewnianą?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176 z późn. zm.) działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Stosownie do zapisu § 41 regulaminu ROD (uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 r.) z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

1) altanę działkową,

2) szklarnię,

3) tunel foliowy,

4) okna inspektowe,

5) studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,

6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),

7) bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe,

8) pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,

9) piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

Przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, jak również przepisy wewnętrzne PZD nie przewidują, aby można było wznosić na działce inne obiekty niż wyżej wymienione, np. wiaty, szopy, składziki, magazyny itp.

Zatem na terenie działki w ROD nie można postawić zadaszonej wiaty. Jednakże należy zwrócić uwagę, że zgodnie z regulaminem ROD altana może posiadać taras, werandę lub ganek, a  ich powierzchni, o ile łącznie nie przekracza ona 12 m2, nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany.

Radca prawny,

Robert Żychliński

W jakiej odległości od granicy lądowiska helikopterów można hodować gołębie w ROD?

W jakiej odległości od granicy lądowiska helikopterów można hodować gołębie w ROD?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176 z późn. zm.) działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Stosownie do zapisu § 58 ust. 1 regulaminu ROD (uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 r.) z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania ROD i nie może być prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska stosownie do wymogów określonych w ustawie – Prawo lotnicze.

Z kolei według art. 876 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1580 z późn. zm.) zabrania się w stosunku do lotnisk hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi.

Przepisy prawa, jak również przepisy wewnętrzne PZD nie regulują wprost kwestii odległości hodowli gołębi w ROD od granicy lądowiska helikopterów.

Odpowiadając na pytanie o odległość hodowli gołębi w ROD od granicy lądowiska helikopterów – każdą taka sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, uwzględniając wszystkie okoliczności danej sprawy. Należy mieć na uwadze kwestię bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w szczególności okoliczność, że w otoczeniu lądowiska nie powinny występować przeszkody lotnicze. Nie sposób zatem przyjąć za dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa usytuowanie hodowli gołębi w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska helikopterów.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać co do zasady, że chociaż przepisy prawa nie przewidują ograniczeń co do odległość hodowli gołębi w ROD od granicy lądowiska helikopterów, to przy lokalizacji hodowli gołębi w ROD należy kierować się bezpieczeństwem ruchu lotniczego i chociażby posiłkowo, ograniczeniami w tym zakresie dotyczącymi lotnisk, tj. uwzględnić odległości usytuowania hodowli ptaków od granicy lotniska – do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi.

Radca prawny – Robert Żychliński

Czy sąsiad ma prawo domagać się współudziału w kosztach wykonania nowego ogrodzenia działki ogrodowej?

Czy sąsiad ma prawo domagać się współudziału w kosztach wykonania nowego ogrodzenia działki ogrodowej?

Nowy sąsiad działkowy planuje postawić ogrodzenie ażurowe swojej działki rodzinnej, które będzie przebiegać bezpośrednio na granicy działki rodzinnej. Do tej pory obydwie działki rodzinne nie były przedzielone ogrodzeniem. W związku z powyższym sąsiad zwrócił się o dofinansowanie połowy kosztów posadowienia ogrodzenia. Czy sąsiad ma prawo domagać się współudziału w kosztach wykonania ogrodzenia?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176 z późn. zm.) działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Stosownie do zapisów § 51 ust. 1 i § 52 ust.1 regulaminu ROD (uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 r.) ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1m i powinno być ażurowe. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

Przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, jak również przepisy wewnętrzne PZD nie regulują kwestii  kosztów posadowienia ogrodzenia na granicy działek rodzinnych.

Zagadnienie kosztów rozgraniczenia oraz utrzymania urządzeń rozgraniczających (np. mury, płoty, miedze, rowy) zostało uregulowane w kodeksie cywilnym. Według art. 152 i art. 154 § 1 i 2 kodeksu cywilnego  właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Powyższe przepisy nakładają na korzystających z urządzeń znajdujących się na granicy obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymania (np. koszty bieżących napraw i konserwacji postawionego ogrodzenia). Obowiązek ten nie obejmuje natomiast kosztów wybudowania nowego urządzenia. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 stycznia 2002 r., III CZP 75/01, LEX nr 50047 „przewidziany w art. 154 § 2 k.c. obowiązek ponoszenia kosztów urządzeń znajdujących się na granicy gruntów sąsiadujących nie obejmuje kosztów wybudowania nowego urządzenia”.

Brak jest przepisów, które nakładałyby na działkowców obowiązek wybudowania płotu, muru lub innego ogrodzenia rozgraniczającego działki rodzinne. Brak jest również w przepisach regulacji stanowiącej obowiązek zwrotu kosztów posadowienia ogrodzenia. Zatem sąsiad nie ma prawa domagać się współudziału w kosztach wykonania ogrodzenia działki rodzinnej. Koszt posadowienia urządzeń stanowiących fizyczną barierę odgradzającą działkę rodzinną stanowi wydatek działkowca, który poniósł koszty budowy.

Radca Prawny Robert Żychliński

Po co robić analizę chemiczną gleby?

Po co robić analizę chemiczną gleby?

Gleba jest kluczowym elementem ekosystemu w ogrodzie. Jest nie tylko podłożem dla roślin, ale również magazynuję wodę i składniki pokarmowe. Jeżeli będziemy wiedzieli jaki ma odczyn pH, oraz czy jest zasobna w makro i mikroelementy, uda się nam osiągnąć większe plony, a rośliny będą pięknie i zdrowo rosły. Jak powszechnie wiadomo nawozy sztuczne powinno się stosować tylko po to, aby uzupełnić niedobór pierwiastków mineralnych w glebie. Ich niedobór może objawiać się niskim plonami, natomiast nadmiar zgromadzony w glebie wpływa na jakość warzyw i owoców. Aby wyeliminować nawożenie” na oko”  powinniśmy skorzystać z analizy chemicznej gleby. Podstawą nawożenia powinny być nawozy naturalne: kompost i obornik, które wzbogacają glebę w materię organiczną.

Sami możemy spróbować określić właściwości gleby na uprawianej przez nas działce poprzez obserwację rośliny samoistnie pojawiające się na uprawianych częściach działki. Znajomość roślin wskaźnikowych pomoże określić np. zawartość niektórych pierwiastków w glebie. Radą również służą Instruktorzy SSI, którzy są obecni w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ich wiedza o roślinach, pomoże nowym działkowcom prawidłowo uprawiać rośliny. Poprzez lustrację działki i rozpoznanie roślin wskaźnikowych rosnących na działce pomogą przybliżyć właściwości gleby. pH możemy również określić samodzielnie za pomocą kwasomierzy. Najprostszym kwasomierz ze wskazówką należy wbić w wilgotną ziemię po ok. minucie można odczytać wynik.

Analiza chemiczna jaką można wykonać w specjalnych laboratoriach i Stacjach Chemiczno-Rolniczych pomoże odpowiednio dobrać nawożenie do uprawianych roślin, określi jej odczyn pH oraz zawartość metali ciężkich. Jest to metoda bardzo dokładna.

Regulacja pH gleby przed sadzeniem i sianiem roślin jest bardzo ważna. Większość roślin ogrodniczych dobrze rośnie w glebie o odczynie lekko kwaśnym i obojętnym. Jednak są również rośliny o „specjalnych” wymaganiach np. rośliny kwasolubne np. żurawina, borówka amerykańska. Dlatego należy wcześniej zapewnić roślinom odpowiednie pH, aby mogły rośną i wydać plony. Jeżeli gleba ma nieodpowiedni odczyn, utrudnione jest pobieranie składników pokarmowych przez rośliny. Nawet jeżeli ich poziom w glebie jest optymalny rośliny mogą wykazywać objawy niedoborów, np. będzie on widoczny w słabym wzroście.

Analizę gleby powinno się wykonywać co 3-4 lata. Najlepszym terminem do pobierania próbek jest okres wczesnej wiosny lub późnego lata oraz jesień po zbiorze plonów. Jeżeli w czasie uprawy zauważymy, że rośliny słabo rośna a liście zmieniają kolor może to być sygnał, aby wykonać analizę chemiczną.

Decydując się wykonać badanie należy pamiętać o prawidłowym pobraniu próbki. Należy oddzielnie pobrać próbki z części sadowniczej, warzywniczej czy ozdobnej. Pomocny może być szkic działki z podziałem działki na poszczególne części. Należy unikać pobierania próbek z miejsc z brzegu działki, po kompostowniku czy kretowisku. Pamiętajmy, aby nie pobierać próbek w czasie suszy czy nadmiernych opadów.

Próbki z warstw ok. 0-20 cm oraz najlepiej pobierać poruszając się zygzakiem lub po przekątnej. Do pobrania próbek pomocny będzie szpadel lub laska Egnera. Należy pobrać wiele próbek 15-20, włożyć do pojemnika lub wiadra, a następnie zmieszać. Z wymieszanego materiału, należy odłożyć ok. 0,5 kg gleby, jest to nasza próbka uśredniona, którą należy oddać do analizy.

Taki materiał suszymy w temperaturze pokojowej. Wraz z opisem który powinien zawierać: nazwę uprawy, poziom pobrania, termin oraz adres przekazujemy do analizy do najbliższej Stacji Chemiczno-Rolniczej (na terenie Okręgu Śląskiego Stacja znajduje się w Gliwicach ul. Sowińskiego 26 ) bądź laboratorium prywatnego wykonującym takie analizy.

Polski Związek Działkowców szczególnie zachęca działkowców do prowadzenia upraw w sposób ekologiczny bez udziału chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.  Śmiało można stwierdzić, że uprawy prowadzone przez działkowców są w ekologiczne. Wykorzystują własnoręcznie uzyskany kompost, gnojówki i wyciągi oraz dobre sąsiedztwo roślin. Wiedza na ten temat jest propagowana w wydawnictwach Związkowych oraz broszurach tematycznych. Młodzi działkowcy również powinni pogłębiać swoją wiedzę na temat ekologicznych upraw. Dzięki temu  uzyskane  plony będą bezpieczne i zdrowe.

 D.Wojciechowska

Instruktor ds. ogrodniczych

zdjęcia: pixabay.com