Wycena majątku na podstawie uchwały Krajowej Rady Polskiego Związki Działkowców nr 4/XXIV/2018 z dnia 25 października 2018 roku

Wycena majątku na podstawie uchwały Krajowej Rady Polskiego Związki Działkowców nr 4/XXIV/2018 z dnia 25 października 2018 roku

Często pojawiającym się tematem w wystąpieniach Zarządów ROD do Okręgu Śląskiego jest sprawa możliwego uwzględnienia wyceny majątku, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę, w określaniu rzeczywistej wartości infrastruktury ogrodowej. Całość zagadnienia została podjęta i omówiona przez Krajową Radę PZD, czego wynikiem jest uchwała Krajowej Rady Polskiego Związki Działkowców nr 4/XXIV/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie interpretacji statutu PZD, stanowiąca obowiązującą interpretację § 147 ust.1 pkt 1 Statutu PZD w zakresie rozumienia sformułowania „wartość infrastruktury ogrodowej”.

Zgodnie z przytoczoną wyżej uchwałą, dokument w formie aktualnego wycenowego operatu rzeczoznawczego może być podstawą do określenia realnej wartości majątkowej infrastruktury ROD, np. celem określenia kwoty podwyższonej opłaty ogrodowej, którą pobiera się od nowo przyjmowanych działkowców. To Zarząd ROD jest uprawniony do określania kwoty, o którą podwyższa opłatę ogrodową uiszczaną przez nowego działkowca, jednak w tym zakresie nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającą na jedną działkę w ROD. Powinna to być wartość realna i obiektywna, a Zarząd ROD musi mieć podstawę do ustalenia wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej. Tą podstawą są dokumenty, w szczególności wartość księgowa infrastruktury, jeżeli odpowiada ona rzeczywistej wartości majątkowej. Wartość księgowa stanowi bazę, lecz jednocześnie niewykluczone jest korzystanie z wyceny przez rzeczoznawcę. Zarząd ROD podejmując uchwałę o wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej w danym roku może wykorzystać opracowanie szacunkowe rzeczoznawcy celem uwiarygodnienia swoich decyzji.

Przy czym, podstawą określenia wartości majątku ROD w ujęciu księgowym nadal są faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki na cele remontowe i inwestycyjne. W tym przypadku, proces inwestycyjno – remontowy kończy się wystawieniem dokumentu przyjęcia środka trwałego OT przez Okręgowy Zarząd Śląski. Powyższy dokument staje się wtedy podstawą do działań księgowych w zakresie rozliczenia zadania i rzeczywistego stanu Funduszu Rozwoju ROD.

Osobnym zagadnieniem, niemniej bardzo istotnym i wiążącym się w ogóle z możliwością wykorzystania wartości środka trwałego do ustalenia podwyższonej opłaty ogrodowej od nowych działkowców jest legalność prawna posiadanego obiektu, tj. czy obiekt był wybudowany w oparciu o wcześniej uzyskane pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót w przypadku konieczności ich posiadania, czy obiekt posiada pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego itp. Dążenie Zarządów ROD do legalności działań prawnych i budowlanych powinno być podstawowym założeniem w organizacji zadań inwestycyjno – remontowych na terenie ROD.

Kwestia rozwoju ROD poprzez inwestowanie w nową infrastrukturę, remontowanie istniejącej, a przede wszystkim dbanie i utrzymywanie posiadanego majątku trwałego ma duże znaczenie nie tylko w kwestii określania wartości Ogrodu, lecz także dla jego postrzegania przez otoczenie zewnętrzne i samych użytkowników.

Zasady rozliczania inwestycji w postaci elektryfikacji ROD przy udzieleniu dotacji przez okręg PZD

W sytuacji, gdy zakończono zadanie remontowe lub inwestycyjne, niezależnie od przedmiotu inwestycji, celem wystawienia dokumentu OT, należy przedłożyć do okręgu PZD: protokół końcowego odbioru robót remontowych lub inwestycyjnych, protokół Komisji Rewizyjnej ROD potwierdzający zasadność wydatkowanych pieniędzy, opisane merytorycznie i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur i rachunków, zestawienie wszystkich faktur i rachunków związanych z remontem lub inwestycją; jeśli zaś prowadzono prace na umowę zlecenie – potwierdzenie odprowadzenia wymaganych podatków i składek ZUS (przy czym od 01.01.2020 roku stawka godzinowa zleceniobiorcy nie może być niższa niż 17 zł brutto, Zarząd ROD zatrudniając na umowę zlecenie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin lub potwierdzenia tych godzin w inny sposób, np. w formie oświadczenia zleceniobiorcy, jest to niezbędne do ustalenia, czy zleceniobiorcy zapewniona została minimalna stawka godzinowa). Ponadto jeśli działkowcy wykonywali prace związane z inwestycją lub remontem należy złożyć oświadczenie o wartości prac działkowców, które były wykonywane w celu obniżenia (umorzenia) partycypacji finansowej (udziału finansowego) – stawka godzinowa za prace działkowców musi być zgodna z uchwałą walnego zebrania; do rozliczenia należy dołączyć listę działkowców wraz z ilością przepracowanych indywidualnie godzin. Na koniec należy jeszcze wskazać, że do rozliczenia konieczny jest także kosztorys powykonawczy realizowanego zdania (kosztorys przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd, co potwierdza się podpisem Zarządu ROD.

Mateusz Kubasiak

Radca prawny

Okręg Śląski PZD w Katowicach

Inwestycje i remonty w ROD

Modernizacja, czyli inwestycje i remonty infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych są istotnym elementem działania w Okręgu Śląskim Polskiego Związku Działkowców. Dobrym wyznacznikiem kierunku pożądanych działań inwestycyjnych i remontowych w Ogrodach jest zeszłoroczny  „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w PZD”. Wyniki ww. Przeglądu powinny skłonić Zarządy ROD do przemyślenia, jakie są konieczne działania w poszczególnych Ogrodach, aby ROD stał się nowocześniejszy, bardziej funkcjonalny, czy po prostu piękniejszy. Jednak należy pamiętać o tym, ze modernizacja infrastruktury w ROD powinna opierać się przede wszystkim na spełnieniu wymagań ogólnie obowiązującego prawa (Prawo budowlane, administracyjne itp.) oraz zasad i przepisów obowiązujących w PZD. Dlatego przypominamy, że dla umożliwienia Zarządom ROD zapoznania się z problematyką właściwego przygotowania zadań, wnioskowania o umieszczenie w planie realizacji na 2017 rok wraz z ewentualnym pozyskaniem dofinasowania z Funduszu Rozwoju Okręgu Śląskiego PZD, istnieje możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących interesujących zagadnień inwestycyjno-remontowych w ROD. Informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji pod numerem telefonu 32 255 40 85 wewn. 117 i 118 lub poprzez kontakt e-mail: slaski@pzd.pl, bądź bezpośrednio w Dziale Inwestycji w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym terminu spotkania.