Zasady rozliczania inwestycji w postaci elektryfikacji ROD przy udzieleniu dotacji przez okręg PZD

W sytuacji, gdy zakończono zadanie remontowe lub inwestycyjne, niezależnie od przedmiotu inwestycji, celem wystawienia dokumentu OT, należy przedłożyć do okręgu PZD: protokół końcowego odbioru robót remontowych lub inwestycyjnych, protokół Komisji Rewizyjnej ROD potwierdzający zasadność wydatkowanych pieniędzy, opisane merytorycznie i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur i rachunków, zestawienie wszystkich faktur i rachunków związanych z remontem lub inwestycją; jeśli zaś prowadzono prace na umowę zlecenie – potwierdzenie odprowadzenia wymaganych podatków i składek ZUS (przy czym od 01.01.2020 roku stawka godzinowa zleceniobiorcy nie może być niższa niż 17 zł brutto, Zarząd ROD zatrudniając na umowę zlecenie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin lub potwierdzenia tych godzin w inny sposób, np. w formie oświadczenia zleceniobiorcy, jest to niezbędne do ustalenia, czy zleceniobiorcy zapewniona została minimalna stawka godzinowa). Ponadto jeśli działkowcy wykonywali prace związane z inwestycją lub remontem należy złożyć oświadczenie o wartości prac działkowców, które były wykonywane w celu obniżenia (umorzenia) partycypacji finansowej (udziału finansowego) – stawka godzinowa za prace działkowców musi być zgodna z uchwałą walnego zebrania; do rozliczenia należy dołączyć listę działkowców wraz z ilością przepracowanych indywidualnie godzin. Na koniec należy jeszcze wskazać, że do rozliczenia konieczny jest także kosztorys powykonawczy realizowanego zdania (kosztorys przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd, co potwierdza się podpisem Zarządu ROD.

Mateusz Kubasiak

Radca prawny

Okręg Śląski PZD w Katowicach

Inwestycje i remonty w ROD

Modernizacja, czyli inwestycje i remonty infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych są istotnym elementem działania w Okręgu Śląskim Polskiego Związku Działkowców. Dobrym wyznacznikiem kierunku pożądanych działań inwestycyjnych i remontowych w Ogrodach jest zeszłoroczny  „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w PZD”. Wyniki ww. Przeglądu powinny skłonić Zarządy ROD do przemyślenia, jakie są konieczne działania w poszczególnych Ogrodach, aby ROD stał się nowocześniejszy, bardziej funkcjonalny, czy po prostu piękniejszy. Jednak należy pamiętać o tym, ze modernizacja infrastruktury w ROD powinna opierać się przede wszystkim na spełnieniu wymagań ogólnie obowiązującego prawa (Prawo budowlane, administracyjne itp.) oraz zasad i przepisów obowiązujących w PZD. Dlatego przypominamy, że dla umożliwienia Zarządom ROD zapoznania się z problematyką właściwego przygotowania zadań, wnioskowania o umieszczenie w planie realizacji na 2017 rok wraz z ewentualnym pozyskaniem dofinasowania z Funduszu Rozwoju Okręgu Śląskiego PZD, istnieje możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących interesujących zagadnień inwestycyjno-remontowych w ROD. Informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji pod numerem telefonu 32 255 40 85 wewn. 117 i 118 lub poprzez kontakt e-mail: slaski@pzd.pl, bądź bezpośrednio w Dziale Inwestycji w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym terminu spotkania.