Wjazd na teren ROD. Za zgodą zarządu i tylko w wyjątkowych sytuacjach

Wjazd na teren ROD. Za zgodą zarządu i tylko w wyjątkowych sytuacjach

Zbliża się sezon działkowy, czas intensywnych prac i częstszych  odwiedzin w ogrodzie. A wraz z nim – szczególnie wśród nowych działkowców – pojawia się pytanie, czy można samochodem wjeżdżać na swoją działkę. Generalna zasada jest taka, że nie jest to możliwe. Ale są od niej wyjątki.

 Rodzinne ogrody działkowe – co zapisane zostało w Ustawie o ROD – mają m.in. przywracać społeczności i przyrodzie tereny zdegradowane, chronić środowisko  i przyrodę, wpływać na poprawę warunków ekologicznych w gminach i  kształtować zdrowe otoczenie człowieka. Z realizacją tych celów kłóciłaby się możliwość swobodnego poruszania się samochodami po terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

 Dlatego wjazd pojazdów mechanicznych na teren ogrodu jest zakazany. Jednak Regulamin ROD przewiduje wyjątki od tej zasady. Mówił o nich na portalu www.mojogrodek.pl podczas spotkania online nt. przepisów obowiązujących w PZD Jan Stańczyk, dyrektor Biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Wyszczególnić można trzy takie sytuacje.

  • Działkowiec, który chce dowieść na działkę np. nawozy, materiały do budowy lub remontu altany lub też wywieźć elementy z rozebranej altany czy jej wyposażenia – może za zgodą zarządu ROD i na zasadach ustalonych z zarządem wjechać na teren ogrodu.

  • Użytkownikiem działki jest osoba z niepełnosprawnością (potwierdzoną orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, wydanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), która ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z Regulaminem  ROD (par. 70) zarząd ma obowiązek zezwolić takim osobom na swobodny dojazd do działki.

Jednak, aby auto mogło parkować na terenie ROD właściciel działki powinien wygospodarować na niej miejsce postojowe (zatoczkę) i tam pozostawiać samochód. Nie jest natomiast możliwe parkowanie na ogrodowych alejkach. Taki pojazd utrudniałby swobodne poruszanie się po nich oraz mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uniemożliwiając np. wjazd służb ratunkowych.

  • Wjazd na teren ROD może być też możliwy, jeśli taką uchwałę podejmie i określi zasady Walne Zebranie członków danego ROD.

Przypomnijmy jednocześnie, że Regulamin ROD zabrania:

  •  parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, pojazdów mechanicznych     bez zgody walnego zebrania ROD,
  •  mycia i naprawiania na terenie ROD (także na miejscach postojowych) wszelkich pojazdów mechanicznych.

LS

Czy opłaty ogrodowe mogą być uiszczane przez osobę trzecią?

Czy opłaty ogrodowe mogą być uiszczane przez osobę trzecią?

Przepisy prawa cywilnego dopuszczają możliwość dokonania spłaty długu przez osobę trzecią. Stosownie do art. 356 § 2 kodeksu cywilnego jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika. Zatem zapłaty opłat ogrodowych za działkowca może dokonać osoba trzecia.

Robert Żychliński – radca prawny

Czy na terenie działki rodzinnej w ROD może znajdować się wolno stojąca toaleta?

Czy na terenie działki rodzinnej w ROD może znajdować się wolno stojąca toaleta?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych utrzymanie porządku i czystości należy do działkowca – w odniesieniu do jego działki. Działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe, a także korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych działkowców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Stosownie do zapisu § 68 pkt 4 regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 r. działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się stawiania szop, komórek, toalet wolno stojących itp.

Na działkowcu ciąży obowiązek utrzymywania działki w należytym stanie, a także obowiązek przestrzegania porządku ogrodowego zgodnie z postanowieniami regulaminu. Umiejscowienie wolno stojącej toalety na terenie działki rodzinnej w ROD jest niezgodne z powołanymi wyżej przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zapisem regulaminu ROD. Zatem na terenie działki rodzinnej w ROD nie może znajdować się wolno stojąca toaleta.

Robert Żychliński – radca prawny

Obciążenie działkowca kosztami obcięcia przez firmę zewnętrzną gałęzi przechodzących na teren ogólny ROD.

Obciążenie działkowca kosztami obcięcia przez firmę zewnętrzną gałęzi przechodzących na teren ogólny ROD.

Stosownie do § 55 ust. 1, 2 i 3 regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki. W razie niedopełnienia obowiązku określonego wyżej, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Uprawnienie powyższe przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

W przypadku gdy działkowiec pomimo pisemnego wezwania do uporządkowania terenu działki rodzinnej m.in. poprzez obcięcie gałęzi przechodzących na teren ogólny ROD nie uporządkuje swojej działki zarząd ROD jest uprawniony do obcięcia gałęzi  przechodzących na teren ogólny ROD. W tym celu zarząd ROD może powierzyć wykonanie tej czynności firmie zewnętrznej, a kosztami przedmiotowej usługi obciążyć działkowca. Należy jednak zauważyć, że powyższe koszty nie mogą być nadmierne, ale powinny odpowiadać przeciętnym kosztom tego rodzaju usług w rejonie, gdzie zlokalizowany jest dany ROD. Jednocześnie w pisemnym wezwaniu działkowca do uporządkowania działki rodzinnej należy uprzedzić działkowca, że w przypadku nie obcięcia gałęzi przechodzących na aleje ogrodowe w wyznaczonym terminie zarząd ROD powierzy wykonanie tej czynności firmie zewnętrznej a kosztami tej usługi obciąży działkowca.

Radca prawny – Robert Żychliński

Zabudowa przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych.

Zabudowa przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych.

Zgodnie z zapisem § 72 pkt 1 statutu PZD zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów podatkowych i regulujących kwestie porządku i czystości. Stosownie do zapisu § 22 ust.1 i 2 regulaminu ROD zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD. W tym celu zarząd ROD przedstawia walnemu zebraniu ROD propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD. Propozycje, o których mowa wyżej, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania ROD, jego ochrony we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi.

 Powyższe przepisy związkowe nakładają na zarząd ROD obowiązek podejmowania działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD i wymieniają przykładowo rodzaje takich działań. Niewątpliwie kwestia zabudowy przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych (np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej) realizuje cele bezpieczeństwa na terenie ROD.

Zatem organy ROD (zarząd ROD, Walne Zebranie) mogą zdecydować o zabudowie przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych (np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej). Działania takie są zgodne z przepisami związkowymi.

Radca prawny – Robert Żychliński

Gromadzenie przez ROD danych osobowych działkowca (członka PZD).

Gromadzenie przez ROD danych osobowych działkowca (członka PZD).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b), c), d) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W świetle obowiązujących przepisów RODO Rodzinny Ogród Działkowy może gromadzić dane osobowe działkowca (członka PZD), w szczególności nr PESEL, nr dowodu osobistego itp. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych działkowców (członków PZD) stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (umowa dzierżawy działkowej oraz statut PZD), art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obowiązek prawny administratora), art. 6 ust. 1 lit d) RODO (ochrona żywotnych interesów działkowca lub osoby trzeciej), art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora lub osoby trzeciej, tj. konieczność realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub stosunku członkostwa w PZD).

Celem przetwarzania danych osobowych działkowca (członka PZD) jest realizacja umowy dzierżawy działkowej, prowadzenie ROD i realizacja stosunku członkostwa w PZD. Podanie danych osobowych przez działkowca (członka PZD) jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji umowy dzierżawy działkowej czy stosunku członkostwa w PZD, działkowiec (członek PZD) ponosi odpowiedzialność za skutki niepodania danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje organów (przede wszystkim zarządu)  ROD związane z prawem do działki. Niepodanie danych osobowych może więc ostatecznie prowadzić do odmowy zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, odmowy zawarcia umowy dzierżawy działkowej, wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, odmowy nadania członkostwa PZD lub utraty tego członkostwa.

Radca prawny – Robert Żychliński