Piwo na działce – legalne czy nie? Jeden błąd i mandat nawet 5 tys. zł!

Piwo na działce – legalne czy nie? Jeden błąd i mandat nawet 5 tys. zł!

Działka to dla wielu Polaków miejsce ucieczki od miejskiego zgiełku. Wielu z nas chętnie spędzam tam każdy wolny weekend.

Niektórzy uprawiają ogród, a inni spędzają czas ze znajomymi, popijając piwo. Ale czy spożywanie alkoholu na działce jest legalne? I jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Działki ROD nie są miejscem publicznym, lecz prywatnym. Nie oznacza to jednak, że możemy robić tam wszystko na co mamy ochotę. Wiele kwestii reguluje regulamin , uchwalony przez Polski Związek Działkowców, a te, których on nie obejmuje, znajdziemy w Kodeksie Wykroczeń i innych regulacjach państwowych.

Okazuje się, że za samo spożywanie alkoholu na działce nie zostaniemy ukarani. Problem pojawia się, gdy spożywanie alkoholu łączymy z innymi działaniami niezgodnymi z przepisami. Na przykład, jeśli zorganizujemy imprezę z głośną muzyką i dużą liczbą osób, możemy narazić się na karę za zakłócanie porządku. Kary za takie wykroczenia mogą wynosić od 20 do nawet 5 tys. zł.

Innym potencjalnym problemem jest rozpalanie ogniska. Jeśli nie zrobimy tego zgodnie z wytycznymi MSWiA związanymi z ochroną przeciwpożarową, możemy narazić się na mandat w wysokości nawet 500 zł. Pamiętajmy, że ognisko powinno znajdować się przynajmniej 100 m od granicy lasu i z dala od wszelkich materiałów palnych.

Na działce obowiązują też przepisy dotyczące zwierząt. Regulamin ROD zabrania wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce. Za niedopilnowanie zwierzęcia przewidziane są mandaty w wysokości od 50 do 250 zł.

Źródło: Gazeta.pl

Monitoring w ROD a RODO – informacje dla zarządu ROD

Dopuszczalność stosowania monitoringu jest uwarunkowana oznakowaniem terenu w odpowiednią informację o monitoringu.

Jest to podyktowane obowiązkiem informacyjnym obejmującym konieczność przekazania informacji określonych w art. 13 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO.

Administrator czyli ROD stosujący monitoring wizyjny jest zobowiązany przestrzegać zasady adekwatności i celowości, tzn. prawnie usprawiedliwiony cel administratora. Administrator, który zainstalował monitoring powinien poinformować osoby potencjalnie objęte monitoringiem o stosowaniu monitoringu, obszarze oraz celu. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem byłaby informacja na bramie głównej, że osoby są w strefie objętej monitoringiem. Wówczas wystarczyłaby tabliczka informująca o tym, że obszar podlega monitoringowi wizyjnemu, zawierającą treść odpowiadającą obowiązkowi informacyjnemu z art. 13 RODO wzbogaconą o informację o niemożności identyfikacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 RODO. Z treści art. 11 ust. 2 RODO wynika, że jeśli Administrator może wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować podmiotu danych, „w miarę możliwości” informuje o tym osobę, której dane dotyczą.

Przykładowa treść takiej informacji:

Ikonka – zdjęcie z informacją „Obiekt monitorowany” i jeżeli to możliwe umieszczenie w ogólnie dostępnym miejscu.

1) Administratorem systemu monitoringu jest (Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „…..”/adres Administratora/ kontakt telefoniczny/ email);

2) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

3) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zapewnienie bezpieczeństwa na terenie ROD);

4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14/30/90 dni (wg indywidualnych ustaleń wew. w ROD);

5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;

6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Radca prawny Mateusz Kubasiak

Czy działkowiec może zostać zwolniony z opłat za śmieci?

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości „zwolnienia” działkowca z ponoszenia opłat za śmieci. Wszyscy działkowcy ROD są zobowiązani partycypować w kosztach funkcjonowania ROD, w tym kosztach ponoszonych przez ROD z tytułu wywozu odpadów komunalnych z terenu ROD. Zgodnie z §144 ust. 1 Statutu PZD działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zgodnie z § 144 ust. 3 pkt. 4 na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności wydatki na utrzymanie porządku i czystości.

Nieuiszczanie przez działkowca całości, bądź części opłat ogrodowych, zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych może stanowić podstawę do wszczęcia wobec działkowca procedury wypowiedzenia prawa do działki.

Należy zauważyć, że ROD nie świadczy usług wywozu odpadów, a jedynie realizując nałożone ustawą obowiązki w zakresie utrzymania czystości zleca wywóz odpadów podmiotom zewnętrznym, w związku z tym działkowiec nie ma możliwości „wypowiedzenia” świadczenia usług wywozu odpadów z terenu ROD.

Radca prawny Mateusz Kubasiak

Koty wolno żyjące na terenie ROD

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt koty wolno żyjące, „to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka”(art. 4 ust 21). Zgodnie z art. 21 zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty bezdomne z mocy ustawy są podległe opiece gminy, której zadaniem własnym jest m.in. kastrowanie/sterylizacja, dokarmianie czy zapewnienie miejsca w schronisku

Zgodnie z § 68 ust. 10 Regulaminu ROD działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się stałego utrzymywania kotów na działce, jednak nie ma możliwości ograniczenia przemieszczania się kotów wolno żyjących.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

W art. 11a ww. ustawy określono obowiązki gminy. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program, o którym mowa, obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Zarówno Zarząd ROD, jak i każdy działkowiec, czy mieszkaniec gminy, powinien mieć możliwość wystąpienia do Urzędu Miasta z wnioskiem o podjęcie działań w celu kastracji/sterylizacji kotów wolno żyjących na danym obszarze miasta zgodnie z obowiązkami nałożonymi na gminy przez ustawę o ochronie zwierząt.

Na terenie większości miast w okresie wiosennym oraz jesiennym wyłaniane są stowarzyszenia (wolontariusze), które w ramach działań finansowanych przez miasto wyłapują koty wolno żyjące do kastracji/sterylizacji, co pozwala uregulować populację kotów wolno żyjących w danym rejonie.

Celem akcji jest zapobieganie bezdomności zwierząt i niekontrolowanego rozrodu wolno żyjących kotów, bowiem ograniczenie liczebności populacji kotów jest najlepszą metodą poprawiającą ich dobrostan. Koty wolno żyjące to zwierzęta, które stanowią stały element ekosystemu miejskiego.

Akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów zazwyczaj obejmuje:

•wyłapywanie wolno żyjących kotów przez osoby dokarmiające zwierzęta tzw. „karmiciela kotów”;

•dostarczenie wyłapanych kotów do wskazanej lecznicy na terenie gminy, gdzie poddane zostaną zabiegom sterylizacji lub kastracji;

•odebranie kotów przez tzw. „karmiciela kotów” po zabiegu i wypuszczenie w miejsca wcześniejszego ich bytowania.

Radca prawny Mateusz Kubasiak

Obowiązki działkowca w zakresie zachowania i oznakowania granic działki

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ROD powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD. Natomiast zgodnie z § 40 Regulaminu ROD granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowane. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ROD. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ROD spoczywa na zarządzie ROD. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.

Natomiast § 51 ust. 1 Regulaminu ROD stanowi, iż ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe.

Choć z przepisów nie wynika obowiązek posiadania ogrodzenia między działkami, jednak nie oznacza to, że granica między działkami może pozostać nieoznaczona. Przede wszystkim oznaczenie musi być trwałe i zgodne z planem zagospodarowania ROD.

Nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje zarząd ROD.

Radca prawny Mateusz Kubasiak

Wjazd na teren ROD. Za zgodą zarządu i tylko w wyjątkowych sytuacjach

Wjazd na teren ROD. Za zgodą zarządu i tylko w wyjątkowych sytuacjach

Zbliża się sezon działkowy, czas intensywnych prac i częstszych  odwiedzin w ogrodzie. A wraz z nim – szczególnie wśród nowych działkowców – pojawia się pytanie, czy można samochodem wjeżdżać na swoją działkę. Generalna zasada jest taka, że nie jest to możliwe. Ale są od niej wyjątki.

 Rodzinne ogrody działkowe – co zapisane zostało w Ustawie o ROD – mają m.in. przywracać społeczności i przyrodzie tereny zdegradowane, chronić środowisko  i przyrodę, wpływać na poprawę warunków ekologicznych w gminach i  kształtować zdrowe otoczenie człowieka. Z realizacją tych celów kłóciłaby się możliwość swobodnego poruszania się samochodami po terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

 Dlatego wjazd pojazdów mechanicznych na teren ogrodu jest zakazany. Jednak Regulamin ROD przewiduje wyjątki od tej zasady. Mówił o nich na portalu www.mojogrodek.pl podczas spotkania online nt. przepisów obowiązujących w PZD Jan Stańczyk, dyrektor Biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Wyszczególnić można trzy takie sytuacje.

  • Działkowiec, który chce dowieść na działkę np. nawozy, materiały do budowy lub remontu altany lub też wywieźć elementy z rozebranej altany czy jej wyposażenia – może za zgodą zarządu ROD i na zasadach ustalonych z zarządem wjechać na teren ogrodu.

  • Użytkownikiem działki jest osoba z niepełnosprawnością (potwierdzoną orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, wydanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), która ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z Regulaminem  ROD (par. 70) zarząd ma obowiązek zezwolić takim osobom na swobodny dojazd do działki.

Jednak, aby auto mogło parkować na terenie ROD właściciel działki powinien wygospodarować na niej miejsce postojowe (zatoczkę) i tam pozostawiać samochód. Nie jest natomiast możliwe parkowanie na ogrodowych alejkach. Taki pojazd utrudniałby swobodne poruszanie się po nich oraz mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uniemożliwiając np. wjazd służb ratunkowych.

  • Wjazd na teren ROD może być też możliwy, jeśli taką uchwałę podejmie i określi zasady Walne Zebranie członków danego ROD.

Przypomnijmy jednocześnie, że Regulamin ROD zabrania:

  •  parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, pojazdów mechanicznych     bez zgody walnego zebrania ROD,
  •  mycia i naprawiania na terenie ROD (także na miejscach postojowych) wszelkich pojazdów mechanicznych.

LS