Czy opłaty ogrodowe mogą być uiszczane przez osobę trzecią?

Czy opłaty ogrodowe mogą być uiszczane przez osobę trzecią?

Przepisy prawa cywilnego dopuszczają możliwość dokonania spłaty długu przez osobę trzecią. Stosownie do art. 356 § 2 kodeksu cywilnego jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika. Zatem zapłaty opłat ogrodowych za działkowca może dokonać osoba trzecia.

Robert Żychliński – radca prawny

Czy na terenie działki rodzinnej w ROD może znajdować się wolno stojąca toaleta?

Czy na terenie działki rodzinnej w ROD może znajdować się wolno stojąca toaleta?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych utrzymanie porządku i czystości należy do działkowca – w odniesieniu do jego działki. Działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe, a także korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych działkowców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Stosownie do zapisu § 68 pkt 4 regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 r. działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się stawiania szop, komórek, toalet wolno stojących itp.

Na działkowcu ciąży obowiązek utrzymywania działki w należytym stanie, a także obowiązek przestrzegania porządku ogrodowego zgodnie z postanowieniami regulaminu. Umiejscowienie wolno stojącej toalety na terenie działki rodzinnej w ROD jest niezgodne z powołanymi wyżej przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zapisem regulaminu ROD. Zatem na terenie działki rodzinnej w ROD nie może znajdować się wolno stojąca toaleta.

Robert Żychliński – radca prawny

Obciążenie działkowca kosztami obcięcia przez firmę zewnętrzną gałęzi przechodzących na teren ogólny ROD.

Obciążenie działkowca kosztami obcięcia przez firmę zewnętrzną gałęzi przechodzących na teren ogólny ROD.

Stosownie do § 55 ust. 1, 2 i 3 regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki. W razie niedopełnienia obowiązku określonego wyżej, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Uprawnienie powyższe przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

W przypadku gdy działkowiec pomimo pisemnego wezwania do uporządkowania terenu działki rodzinnej m.in. poprzez obcięcie gałęzi przechodzących na teren ogólny ROD nie uporządkuje swojej działki zarząd ROD jest uprawniony do obcięcia gałęzi  przechodzących na teren ogólny ROD. W tym celu zarząd ROD może powierzyć wykonanie tej czynności firmie zewnętrznej, a kosztami przedmiotowej usługi obciążyć działkowca. Należy jednak zauważyć, że powyższe koszty nie mogą być nadmierne, ale powinny odpowiadać przeciętnym kosztom tego rodzaju usług w rejonie, gdzie zlokalizowany jest dany ROD. Jednocześnie w pisemnym wezwaniu działkowca do uporządkowania działki rodzinnej należy uprzedzić działkowca, że w przypadku nie obcięcia gałęzi przechodzących na aleje ogrodowe w wyznaczonym terminie zarząd ROD powierzy wykonanie tej czynności firmie zewnętrznej a kosztami tej usługi obciąży działkowca.

Radca prawny – Robert Żychliński

Zabudowa przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych.

Zabudowa przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych.

Zgodnie z zapisem § 72 pkt 1 statutu PZD zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów podatkowych i regulujących kwestie porządku i czystości. Stosownie do zapisu § 22 ust.1 i 2 regulaminu ROD zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD. W tym celu zarząd ROD przedstawia walnemu zebraniu ROD propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD. Propozycje, o których mowa wyżej, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania ROD, jego ochrony we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi.

 Powyższe przepisy związkowe nakładają na zarząd ROD obowiązek podejmowania działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD i wymieniają przykładowo rodzaje takich działań. Niewątpliwie kwestia zabudowy przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych (np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej) realizuje cele bezpieczeństwa na terenie ROD.

Zatem organy ROD (zarząd ROD, Walne Zebranie) mogą zdecydować o zabudowie przy wejściu do ROD skrzynki z kluczem do bramy wjazdowej dla służb ratowniczych (np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej). Działania takie są zgodne z przepisami związkowymi.

Radca prawny – Robert Żychliński

Gromadzenie przez ROD danych osobowych działkowca (członka PZD).

Gromadzenie przez ROD danych osobowych działkowca (członka PZD).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b), c), d) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W świetle obowiązujących przepisów RODO Rodzinny Ogród Działkowy może gromadzić dane osobowe działkowca (członka PZD), w szczególności nr PESEL, nr dowodu osobistego itp. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych działkowców (członków PZD) stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (umowa dzierżawy działkowej oraz statut PZD), art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obowiązek prawny administratora), art. 6 ust. 1 lit d) RODO (ochrona żywotnych interesów działkowca lub osoby trzeciej), art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora lub osoby trzeciej, tj. konieczność realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub stosunku członkostwa w PZD).

Celem przetwarzania danych osobowych działkowca (członka PZD) jest realizacja umowy dzierżawy działkowej, prowadzenie ROD i realizacja stosunku członkostwa w PZD. Podanie danych osobowych przez działkowca (członka PZD) jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji umowy dzierżawy działkowej czy stosunku członkostwa w PZD, działkowiec (członek PZD) ponosi odpowiedzialność za skutki niepodania danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje organów (przede wszystkim zarządu)  ROD związane z prawem do działki. Niepodanie danych osobowych może więc ostatecznie prowadzić do odmowy zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, odmowy zawarcia umowy dzierżawy działkowej, wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, odmowy nadania członkostwa PZD lub utraty tego członkostwa.

Radca prawny – Robert Żychliński

„Pełnomocnictwo” do reprezentowania działkowca we wszystkich sprawach dotyczących działki rodzinnej – opiekun działki.

„Pełnomocnictwo” do reprezentowania działkowca we wszystkich sprawach dotyczących działki rodzinnej – opiekun działki.

Zgodnie z § 79 ust. 1 i 2 regulaminu ROD w uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) zarząd ROD może wyrazić zgodę – na wniosek działkowca – na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działa opiekun.

Przepisy związkowe (np. statut PZD, regulamin ROD) nie przewidują możliwości upoważnienia innych osób do podejmowania decyzji dotyczących działki rodzinnej. Jednakże w sytuacji nieużytkowania działki rodzinnej przez dłuższy okres czasu możliwe jest ustanowienie opiekuna działki. Regulamin ROD nie wskazuje w jakiej formie powinien być przedstawiony wniosek o ustanowienie opiekuna działki – w formie ustnej czy pisemnej. Dla celów dowodowych wiosek taki powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.

Organem właściwym do podjęcia w tym względzie decyzji jest zarząd ROD, który podejmuje decyzję o ustanowieniu opiekuna działki biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności np.: długotrwała choroba lub istotne sprawy osobiste działkowca. Decyzja taka jest podejmowana w formie uchwały. Opiekun działki może być ustanowiony na okres nieprzekraczający dwóch lat. Funkcja opiekuna działki oznacza wykonywanie obowiązków za działkowca w czasie jego nieobecności, użytkowanie działki i sprawowanie nad nią opieki (nie dotyczy spraw członkostwa w PZD, np. udziału w walnym zebraniu za działkowca).

Pomimo tego, że przepisy prawa cywilnego dopuszczają możliwość działania poprzez pełnomocnika, to z uwagi na charakter dzierżawy działkowej oraz przepisy wewnętrzne PZD właściwe będzie wystąpienie przez działkowca z wnioskiem o ustanowienie opiekuna działki rodzinnej.

Radca prawny – Robert Żychliński