Zasady używania prywatnych samochodów do celów służbowych (w jazdach lokalnych) przez członków Zarządu ROD

Zasady używania prywatnych samochodów do celów służbowych (w jazdach lokalnych) przez członków Zarządu ROD

Kwestię podróży służbowych oraz zasad rozliczania kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów osobowych w PZD regulują uchwała nr 35/2014 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie obowiązujących w PZD zasad dotyczących odbywania podróży służbowych członków organów PZD oraz uchwała nr 32/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Polskiego Związku Działkowców.

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 i 2 oraz § 2 uchwały nr 32/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Polskiego Związku Działkowców – cele służbowe Polskiego Związku Działkowców mogą być zaspokojone przy użyciu samochodów osobowych niebędących własnością Polskiego Związku Działkowców. Prywatne samochody do celów służbowych mogą być używane do jazd lokalnych (w granicach administracyjnych miasta i gminy) i podróży służbowych odbywanych poza miejscowość, w której znajduje się siedziba jednostki organizacyjnej PZD. O limit kilometrów może ubiegać się dyrektor, z-ca dyrektora, kierownik biura okręgu, główny księgowy okręgu zatrudniony na podstawie umowy o pracę, Prezes OZ, który pełni funkcję społecznie i nie pobiera świadczenia pieniężnego z tytułu działania w organie PZD, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik biura okręgu zatrudniony  w biurze na podstawie umowy o pracę.

Należy zwrócić uwagę na zapisy uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych przewidujące możliwość wynagrodzenia członków Zarządów ROD w formie świadczeń pieniężnych z tytułu działania  w organach ROD w celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów, nagród finansowych, stanowiących pieniężną formę uznania zasług uprawnionego oraz poborów z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w związku z pełnioną funkcją w Zarządzie ROD (§ 2). Ponadto stosownie do zapisu § 6 ust. 6 przedmiotowej uchwały w okresie otrzymywania świadczenia osoby uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli świadczona praca mieści się w zakresie wykonywanych funkcji, z tytułu której pobierane jest świadczenie.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy brak jest podstaw przyznawania członkom Zarządu ROD zwrotu kosztów za jazdy lokale prywatnym samochodem w formie ryczałtu miesięcznego. Wypłacane z tego tytułu kwoty należy uznać za nienależnie pobrane świadczenia. Zatem podlegają one zwrotowi na rzecz ROD. Jednocześnie możliwe jest przyznawanie członkom Zarządu ROD wynagrodzenia w formie świadczeń pieniężnych w celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów na podstawie uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych.

radca prawny – Robert Żychliński

Zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD

Zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD

Kwestia wjazdu osobowymi pojazdami mechanicznymi na teren ROD została uregulowana w przepisach wewnętrznych PZD, tj. w regulaminie ROD, rozdział VII – przepisy porządkowe. Podstawową zasadą jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD. Zgodnie z § 68 pkt 6 i 7 regulaminu ROD działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD oraz parkowania na terenie ROD poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD.

Jak wynika z powyższych przepisów ogólnie obowiązującą w PZD zasadą jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Koresponduje z nią zakaz parkowania pojazdów na terenie ROD, poza wyznaczonymi w tym celu miejscami postojowymi. Wprawdzie walne zebranie ROD może wyrazić zgodę na wjazd pojazdów mechanicznych i ich parkowanie na ternie ROD, to należy podkreślić, że taka sytuacja powinna mieć mieć miejsce jedynie w wyjątkowych wypadkach i szczegółowo określać zasady poruszania się pojazdów mechanicznych po terenie ROD. Aleje ogrodowe mają charakter wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przeznaczonych przede wszystkim do przemieszczania się osób, a nie pojazdów mechanicznych. Aleje ogrodowe zazwyczaj są porośnięte trawą bądź też wysypane żwirem, a intensywny ruch samochodowy niewątpliwie spowoduje ich zniszczenie, co będzie się z kolei wiązało z ponoszeniem często znacznych kosztów naprawy alejek. Wjazd pojazdów mechanicznych na teren ogrodu może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD i poruszających się ciągami komunikacyjnymi pieszo, w tym w szczególności dzieci, stanowić naruszenie spokojnego wypoczynku osób posiadających działki w pobliżu bram wjazdowych na teren ogrodu, a także doprowadzić do znacznego wzrostu kosztów utrzymania infrastruktury drogowej w ROD w odpowiednim stanie.

Należy zauważyć, że regulamin ROD przewiduje wyjątki od zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodów działkowych. Stosownie do § 69 regulaminu ROD dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.  Zatem możliwy jest wjazd na teren ogrodu pojazdów, które dowożą do działki nawozy, materiały budowlane itp. Zasady wjazdu pojazdów w takich przypadkach powinien określić zarząd ROD, uwzględniając istniejącą w ogrodzie infrastrukturę drogową i jej stan, np. określić trasy dojazdu, maksymalną masę pojazdu wraz z ładunkiem.

Kolejny wyjątek od zasady zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD przewidziany został w § 70 Regulaminu ROD. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki. Z kolei § 70 ust. 4 Regulaminu ROD jako osobę niepełnosprawną uznaje osobę, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Zapis ten należy rozumieć szeroko. Uprawnienie dotyczące wjazdu na teren ROD przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym posiadającym jakikolwiek problem z samodzielnym poruszaniem się. Jednocześnie zarząd ROD powinien respektować orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto zgodnie z § 70 ust. 2 regulaminu ROD osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (zatoczkę). W związku z powyższym, jeżeli osoba niepełnosprawna, która będzie dojeżdżać pojazdem mechanicznym do swojej działki, z powodu nieposiadania na niej odpowiedniego miejsca parkingowego, będzie parkować pojazd na terenie alejki ogrodowej lub w innym niedozwolonym miejscu, dopuści się naruszenia obowiązujących przepisów. Należy podkreślić, że pojazd mechaniczny dowożący osobę niepełnosprawną do działki, ma prawo wjazdu na teren ROD tylko wtedy, gdy rzeczywiście znajduje się w nim osoba niepełnosprawna. W § 70 ust. 3 regulaminu ROD uregulowano ciążący na zarządzie ROD obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.

Reasumując, należy stwierdzić, iż przepisy regulaminu ROD wprowadzają generalny zakaz wjazdu i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie ROD, a odstępstwa od tego zakazu mogą dotyczyć jedynie ścisłe określonych przypadków. Ponadto powtarzający się nieuzasadniony wjazd samochodem na teren ROD może zostać uznany za rażące naruszenie porządku ogrodowego i nieprzestrzeganie przepisów regulaminu oraz skutkować sankcjami wynikającymi z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej).

radca prawny – Robert Żychliński

W jakiej odległości od granicy ROD można postawić wiatę śmietnikową?

W jakiej odległości od granicy ROD można postawić wiatę śmietnikową?

Kwestię usytuowania miejsc gromadzenia odpadów stałych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych (np. wiaty śmietnikowe) powinna wynosić co najmniej 3 m od granicy działki budowlanej. Zachowanie tej odległości nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.

Zatem wiata śmietnikowa powinna zostać usytuowana w odległości co najmniej 3 m od granicy ROD.

Radca prawny, Robert Żychliński

Czy na terenie działki w ROD można postawić wiatę zadaszoną, drewnianą?

Czy na terenie działki w ROD można postawić wiatę zadaszoną, drewnianą?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176 z późn. zm.) działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Stosownie do zapisu § 41 regulaminu ROD (uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 r.) z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

1) altanę działkową,

2) szklarnię,

3) tunel foliowy,

4) okna inspektowe,

5) studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,

6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),

7) bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe,

8) pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,

9) piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

Przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, jak również przepisy wewnętrzne PZD nie przewidują, aby można było wznosić na działce inne obiekty niż wyżej wymienione, np. wiaty, szopy, składziki, magazyny itp.

Zatem na terenie działki w ROD nie można postawić zadaszonej wiaty. Jednakże należy zwrócić uwagę, że zgodnie z regulaminem ROD altana może posiadać taras, werandę lub ganek, a  ich powierzchni, o ile łącznie nie przekracza ona 12 m2, nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany.

Radca prawny,

Robert Żychliński

W jakiej odległości od granicy lądowiska helikopterów można hodować gołębie w ROD?

W jakiej odległości od granicy lądowiska helikopterów można hodować gołębie w ROD?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176 z późn. zm.) działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Stosownie do zapisu § 58 ust. 1 regulaminu ROD (uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 r.) z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania ROD i nie może być prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska stosownie do wymogów określonych w ustawie – Prawo lotnicze.

Z kolei według art. 876 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1580 z późn. zm.) zabrania się w stosunku do lotnisk hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi.

Przepisy prawa, jak również przepisy wewnętrzne PZD nie regulują wprost kwestii odległości hodowli gołębi w ROD od granicy lądowiska helikopterów.

Odpowiadając na pytanie o odległość hodowli gołębi w ROD od granicy lądowiska helikopterów – każdą taka sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, uwzględniając wszystkie okoliczności danej sprawy. Należy mieć na uwadze kwestię bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w szczególności okoliczność, że w otoczeniu lądowiska nie powinny występować przeszkody lotnicze. Nie sposób zatem przyjąć za dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa usytuowanie hodowli gołębi w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska helikopterów.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać co do zasady, że chociaż przepisy prawa nie przewidują ograniczeń co do odległość hodowli gołębi w ROD od granicy lądowiska helikopterów, to przy lokalizacji hodowli gołębi w ROD należy kierować się bezpieczeństwem ruchu lotniczego i chociażby posiłkowo, ograniczeniami w tym zakresie dotyczącymi lotnisk, tj. uwzględnić odległości usytuowania hodowli ptaków od granicy lotniska – do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi.

Radca prawny – Robert Żychliński

Czy sąsiad ma prawo domagać się współudziału w kosztach wykonania nowego ogrodzenia działki ogrodowej?

Czy sąsiad ma prawo domagać się współudziału w kosztach wykonania nowego ogrodzenia działki ogrodowej?

Nowy sąsiad działkowy planuje postawić ogrodzenie ażurowe swojej działki rodzinnej, które będzie przebiegać bezpośrednio na granicy działki rodzinnej. Do tej pory obydwie działki rodzinne nie były przedzielone ogrodzeniem. W związku z powyższym sąsiad zwrócił się o dofinansowanie połowy kosztów posadowienia ogrodzenia. Czy sąsiad ma prawo domagać się współudziału w kosztach wykonania ogrodzenia?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176 z późn. zm.) działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Stosownie do zapisów § 51 ust. 1 i § 52 ust.1 regulaminu ROD (uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 r.) ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1m i powinno być ażurowe. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

Przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, jak również przepisy wewnętrzne PZD nie regulują kwestii  kosztów posadowienia ogrodzenia na granicy działek rodzinnych.

Zagadnienie kosztów rozgraniczenia oraz utrzymania urządzeń rozgraniczających (np. mury, płoty, miedze, rowy) zostało uregulowane w kodeksie cywilnym. Według art. 152 i art. 154 § 1 i 2 kodeksu cywilnego  właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Powyższe przepisy nakładają na korzystających z urządzeń znajdujących się na granicy obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymania (np. koszty bieżących napraw i konserwacji postawionego ogrodzenia). Obowiązek ten nie obejmuje natomiast kosztów wybudowania nowego urządzenia. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 stycznia 2002 r., III CZP 75/01, LEX nr 50047 „przewidziany w art. 154 § 2 k.c. obowiązek ponoszenia kosztów urządzeń znajdujących się na granicy gruntów sąsiadujących nie obejmuje kosztów wybudowania nowego urządzenia”.

Brak jest przepisów, które nakładałyby na działkowców obowiązek wybudowania płotu, muru lub innego ogrodzenia rozgraniczającego działki rodzinne. Brak jest również w przepisach regulacji stanowiącej obowiązek zwrotu kosztów posadowienia ogrodzenia. Zatem sąsiad nie ma prawa domagać się współudziału w kosztach wykonania ogrodzenia działki rodzinnej. Koszt posadowienia urządzeń stanowiących fizyczną barierę odgradzającą działkę rodzinną stanowi wydatek działkowca, który poniósł koszty budowy.

Radca Prawny Robert Żychliński